من بریل را با چشم هایم می خوانم! (تاملی بر حقوق آموزشی کودکان کم بینا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران ، ایران،

2 استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، تهران، ایران،

3 دانشیار مرکز تحقیقات دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران ، ایران،

چکیده

هدف:
هدف از این مطالعه بررسی وضعیت بینایی کودکان کم بینا و حقوق آموزشی مرتبط با وضعییت بینایی آن ها می باشد.
روش بررسی:
این مطالعه بر روی دانش آموزان مدارس اسنثنایی کم بینایان انجام گرفت. بینایی دور و نزدیک و عیوب انکساری اندازه گیری شد.  ضمنا حقوق آموزشی کودکان کم بینا در منابع حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها:
۲۷۳ کودک مورد بررسی قرار گرفتند که  از این تعداد ۴۰ کودک ( 14/7%) توانایی ادامه تحصیل  در مدرسه عادی را داشتند. ۶۸ نفر (25%)  که با بریل درس می خواندند قادرند که با کمک وسایل کمکی، با بینایی ادامه تحصیل بدهند. ۶۸ نفر ( ۲۵%)  به عینک نیاز داشتند. ۲۶ نفر ( 9/5 %)  به تمرینات اتاق تاریک نیاز داشتند اما این امکانات موجود نبود. ۳۶  نفر (۳ %)  به اقدامات خاص مثل جراحی زیبایی، چشم مصنوعی، عدسی تماسی رنگی و عینک های آفتابی نیاز داشتند. برخی از دانش آموزان این مدارس که با بریل مشغول ادامه تحصیل بودند قادر بودندکه با چشم خود بریل را بخوانند. اما اجازه نداشتند از بینایی خود استفاده کنند. برای آموزش خط بریل از چشم بند استفاده می شد.
نتیجه گیری:
حقوق آموزشی کودکان کم بینا در پرتو اصول کلی حقوق،  همانند اصل عدالت و انصاف بایستی مورد بررسی قرار بگیرد. حق آموزش از مصادیق حقوق شهروندی و حقوق بشری است لذا بایستی لولزم  کمک بینایی و  شرایط ویژه برای اقشار خاص مثل کودکان کم بینا مورد توجه قانون گذار قرار بگیرد. رشد و تکامل در زمان کودکی وابستگی بسیار زیادی به بینایی دارد. ایجاد حافظه بینایی در نوزادان و کودکان  به عنوان یک رفرانس برای فعالیت های آینده محسوب می گردد. در توانبخشی کم بینایی بایستی از  باقیمانده بینایی حد اکثر استفاده صورت پذیرد در غیر این صورت مشکل رشد و تکامل نیز دامن گیر این کودکان خواهد شد. به نظر می رسد که حقوق کودکان کم بینا و نابینا در کشور ما ایران نیاز به باز نگری جدی دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. Bourne RRA, Flaxman SR , Braithwaite T, Cicinelli MV , et al. Vision Loss Expert Group. Magnitude, temporal trends, and projections of the global prevalence of blindness and distance and near vision impairment: a systematic review and meta-analysis Lancet Glob Health 2017; 5(9): 888-897.
 2. Vingolo EM RV, Domanico D ,Anselmucci F. Low vision rehabilitation:current perspectives (review). Clinical optometry 2015; 7: 53-58.
 3. Gill K MA, Powell AM and  Sheidow T. Digital reader vs  print media: the role of digital technology in reading accuracy in age-related macular  degeneration. Eye 2013; 27: 639-643.
 4. Joel Spring. The Universal Right to Education: Justification, Definition, and Guidelines. Lawrence Associates 2000: 3-7.
 5. Gudmundur alfredsson. the universal declaration of human rights: A common standard of achievement. martinus Nijhoff publishers 1999: 436.
 6. Savani KR, A. Dweck, C. S. Is Education a Fundamental Right? People's Lay Theories About Intellectual Potential Drive Their Positions on Education. Pers Soc Psychol Bull 2017; 43(9): 1284-1295.
 7. Wofford MCT, S. A human right to literacy education: Implications for serving Syrian refugee children. Int J Speech Lang Pathol 2018; 20(1): 182-190.
 8. Majlesi Mohamad Bagher ebn mohamad taghi. Baharol anvar, daeratol maarefe bozorg ahadis shiee, Jeld 30; 414.1989.  [Persian]
 9. Hahm BJ1 SY, Shim EJ, Jeon HJ, Seo JM, et al. Depression and the vision-related quality of life in patients with retinitis pigmentosa. Br J Ophthalmol 2008; 92(5): 650-654.
 10. Bernhard Sable. Restoring Low Vision, How to strengthen your potentials in low vision and blindness ISBN 978-3-00-053785;  2016.
 11. Sandy Niemanne. Helping Children Who Are Blind (Early Assistance Series for Children With Disabilities).  Hesperian  Foundation; First  Edition (September 1, 2000), ISBN-13: 978-0942364347. 2000. 
 12. Holbrook M. Cay. Children with Visual Impairments: A Guide for Parents. Woodbine House; 2 edition (September 20, 2006) ISBN-10: 1890627402.
 13. Alves CCF  MG, Rabello S, Gasparetto MERF, Carvalho KM,. Assistive technology applied to education of student with visual impairment. Rev Panam Salud Publica 2009; 26(2): 148-152
 14. Crossland MD,  Thomas R, Unwin H, Bharani S, et al. Tablet  computers versus optical aids to support education and learning in children and young people with low vision: protocol for a pilot randomized controlled trial, CREATE (Children Reading With Electronic Assistance To Educate). BMJ 2017;7(6): e015939.
 15. Thompson L, Kaufman LM. The visually impaired child. Pediatric Clinics of North America 2003; 50(1): 225-239.
 16. Bines H, Lei P. Disability and education: The longest road to inclusion. International Journal of Educational Development 2011; 31(5): 419-424.
 17. Lamichhane K. Teaching students with visual impairments in an inclusive educational setting: A case from Nepal,. International Journal of Inclusive Education 2017; 21: 1-13.
 18. Franck B, Joshi, D. K. Including students with disabilities in education for all: Lessons from Ethiopia. International Journal of Inclusive Education,. 2017; 21: 347-360.
 19. Lynch P, Lund P, Massah B. Identifying strategies to enhance the educational inclusion of visually impaired children with albinism in Malawi. International Journal of Educational Development 2014; 39: 216-224.
 20. Mohamad  Mohamadi Rey Shari. Daneshnameh Ahadis Pezeshki, tarjomeh Saberi Hossain. ed: Darolhadis, Ghom; 2018, [Persian].
 21. Mohamad Ebn Hassan Tosi. Althzibol ahkam, tarjomeh Hassan al moshavi karsan, : Darl kotob al eslamieh,  1987; Jeld 3:266.  [Persian]
 22. Micke Vertheyde. The right of education, Article 28: martinus Nijhoff publishers 2006; 22.
 23. Mitchell Scheiman MS, Stephen G. Whittaker, . Low vision Rehabilitation, A practical guide for occupational therapist. published by SLACK incorporated 2007; 207- 230.
 24. Thomas R BL, Rubin G, Dahlmann-Noor A. Assistive technology for children and young people with low vision.Cochrane Database of Systematic Review 2015; 6 (CD011350).
 25. Unicef. What is the Convention on the Rights of the Child? https:// www. unicef. org/ child-rights-convention/what-is-the-convention, 2019
 26. Schiller E, Fran O'Reilly, Tom Fiore. Marking the Progress of IDEA Implementation, published by the Office of Special Education Programs. URL: "Archived copy"  Retrieved June 26; 2007.