بررسی جنبه‌ی محتوایی مهارت تعریف واژه در کودکان 5/7-4/5 ساله کم شنوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: 
مهارت تعریف واژه یکی از مهارت های پیچیده زبان است که دانش زبانی و فرازبانی نقش موثری در آن دارند. آسیب شنوایی در کودکان، موجب تاخیر در فراگیری زبان درکی و بیانی می ‌شود. این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه رشد جنبه محتوایی تعریف واژه در کودکان کم شنوا و طبیعی در سنین5/7-5/4 ساله انجام شد.
روش بررسی: 
این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی به روش مقطعی مقایسه ای بود و جامعه ی آماری این مطالعه شامل 37 کودک کم‌شنوا ‌( با سمعک و کاشت ‌حلزون) و 37 کودک بدون آسیب شنوایی 5/4 تا 5/7 سال در شهر کرج می باشد. در هر دو گروه 10 کودک در سن 5/5-4/5، 12 کودک در سن 6/5-5/5 و 15 کودک در سن 7/5-6/5 سال می باشند. در هر دو گروه مورد بررسی 15دختر کم شنوا و 22 پسر کم شنوا هستند. آزمایه مورد استفاده آزمون مهارت تعریف واژه ‌می ‌باشد، که در سال 1390 توسط مهری محمدی برای سنین اول تا سوم ابتدایی ساخته شد و سپس مریم ملکیان در سال 1393 پایایی این آزمون را برای گروه سنی 4/5-7/5 سال تایید کرد.جهت تحلیل نتایج، از آزمون‌ تی در نسخه‌ی 22 SPSS استفاده شده است.
یافته ‌ها:
نتایج نشان داد که عملکرد کودکان کم‌ شنوا در جنبه‌ی محتوایی، تفاوت معناداری با کودکان طبیعی دارد (0/007=p)؛ به طوری که کودکان طبیعی عملکرد بهتری را نسبت به کودکان کم شنوا از خود نشان داده اند.
نتیجه ‌گیری:
با توجه به نتایج کسب شده، می توان نتیجه گرفت که مهارت تعریف واژه نیز همانند سایر مهارت های زبانی در کودکان کم شنوا دارای تاخیر بوده و نیازمند آموزش و توانبخشی می باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Vameghi R, Darouie A, Joulaie M, Malayeri S, et al. Early intervention in hearing impairment. 2nd ed. 2017;1. [Persian]
 2. Baradaranfar M, Mollasadeghi A, Jafari Z. Prevalence of Hearing disorders in 3-6 year old Children of Kindergartens in Yazd City. JSSU  2009; 16 (5): 20-25. [Persian]
 3. Mohammadi M, Nilipoor R, Shirazi TS, Rahgozar M. semantic differences of definitional skills between Persian speaking children with specific language impairment and normal language developing children. Journal of rehabilitation 2011; 12(2): 48-55. [Persian]
 4. Marinellie S, Johnson J. Definitional skill in school-age children with specific language impairment. Journal of Communication Disorders 2002; 35(3): 241-259.
 5. Ahadi H. Comparison of word definition skills between children with specific language impairment and normal children in bilinguals. Journal of rehabilitation modern 2016; 9(S1): 150-160. ]Persian]
 6. Ghaemi H, Vafaeian A, Chahkandi A, Sobhani Rad D, et al. The comparative study of comprehension and expression of passive verbs in children with hearing loss with cochlear implant and normal children. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research 2014; 2(2): 13-19. [Persian]
 7. Malekian M, Shirazi TS, Zarifian T, Rezasoltani P. Review and comparison of content growth in word definition of Persian speaking children with 4.5 to 7.5 years of age.  Auditory and Vestibular Research 2014; 23(4): 21-30. [Persian]
 8. Golpoor L, Nilipoor R, Roushan B. Tahlil moqayeseie barkhi sakhtarhaye sarfi-nahvie goftare kudakane kamshenavaye shaded- amiqe dar hale amuzesh ba kudakane adiye 4-5 saleye farsi zaban. Bimonthly audiology 2006(5); 15(2): 23-29. [Persian]
 9. Movallali G. Aya kamshenavayie yektarafe mitavanad maluliyatia dar yadgiri bashad. Bimonthly audiology 2013; 8(1,2): 5-34. [Persian]
 10. Rabiee A, Shafiei B, Modaresi. Effects of hearing loss on the understanding of synonym words in fifth graders.  Journal of Research in Rehabilitation Sciences 2012; 7(4): 455-462. [Persian]
 11. Rabiyi A. Barresiye janbeye manashenasiye zaban dar danesh amuzane addi kamshenavaye talfiqi va baqcheban. auditory and vesitibular research 2012; 38(21): 58-65. [Persian]
 12. Nippold MA.  Word definition in adolescents as a function of reading proficiency: a research note. Language Speech and Hearing Services in Schools 2017; 48(2): 1-7.
 13. Mohammadi M. Comparison of Definitional skills between Persian speaking children with specific language impairment and their age matched normal language developing children. [Thesis]. Univ.of social welfare and rehabilitation sciences, 2009.
 14. Rabiee A, Ghorbani A. Evaluation of semantic aspect of language in students of ordinary integrated and special Bimonthly Audiology-Tehran University of Medical Sciences 2012; 21(2):57-65. [Persian]
 15. Karimi R. Rahnamaye asane tahlile Amari ba spss: Hengam Publishers: First Edition, 2015. [Persian]
 16. Mollayi M, Jahangiri N, Tayaraniniknejad H. Roshde maharat haye ertebati dar kudakane kamshenavayi ke az poroteze samak ya kashte halazun estefade mikonand. 6th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry, 2013. [Persian]