بررسی مشابهت قاعده وتقارن محورهای آستیگماتیسم درافراد کاندید جراحی عیوب انکساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اپتومتری، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 گروه اپتومتری، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 مربی گروه اپتومتری، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

5 استادیارگروه اپتومتری، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

6 مرکز تحقیقات عیوب انکساری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

7 استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

8 مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماری های چشم، بیمارستان چشم پزشکی نور، تهران، ایران

9 استادیارگروه اپیدمیولوژی، دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف:
تعیین وضعیت تشابه و تقارن محورهای آستیگماتیسم دوچشمی در بیمارانی که­کاندید جراحی انکساری می باشند.
روش­ بررسی: ­
این مطالعه به ­صورت مقطعی مبتنی برجمعیت بر روی داده های سال ­های 2016-2015 انجام شد. پرونده­های بالینی در برگیرنده معاینات کامل ­چشمی ­بیماران ­شامل، اندازه­گیری ­حدت ­بینایی، اطلاعات ­آبجکتیو ­و سابجکتیو رفرکشن، بایومیکروسکوپی، فاندوسکوپی ­و تصاویر توپوگرافیک ­قرنیه­ بود. شاخص ­های­کلینیکی ­و دموگرافیک از قبیل، مقادیر عیب انکساری (اسفروسیلندر)، محور سیلندر، از پرونده های بیماران استخراج و ثبت گردید. در این مطالعه رفرکشن به صورت سیلندر منفی ثبت شد و وجود مقادیر اسفر دوربینی و نزدیک بینی بیشتر از 50/0 دیوپتر و مقادیر آستیگماتیسم کمتر از 1 دیوپتر معیار خروج برای این مطالعه در نظر گرفته شد.
یافته ­ها:­
بعد از اعمال معیارهای خروج، داده های 2196 فرد مبتلا به آستیگماتیسم مورد آنالیز قرار گرفت در جمعیت­ مورد مطالعه 95/9 % بیماران ­ایزورول­ آستیگماتیسم ­و 4/1% آنیزورول ­بودند. شیوع ایزورول و آنیزورول از نظر جنسیت (0/204=p) و سن (0/244=p) مشابه ­بود. افزایش ­مقدار آستیگماتیسم با­ افزایش شیوع ایزورول وکاهش ­آنیزورول همراه بود (0/012=p). شیوع  WW (With the rule-With the rule)، AA  (Against the rule-Against the rule)،OO   (Oblique-Oblique) به ­ترتیب 75/8%، 19%، 1/1% و شیوع WA (With the rule-Against the rule)، WO (With the rule-Oblique)، AO (Against the rule-Oblique) نیز به­ترتیب 0/6%، 2/5%، 1% گزارش­شد. از نظر تقارن محورهای آستیگماتیسم، در این مطالعه، میانه تفاضل محورهای دو چشم در مدل آینه ای 5 درجه و در مدل مستقیم 10 درجه یافت ­شد. براساس نتایج به دست آمده افزایش سن در هر دو مدل مستقیم (0/023=p) و آینه ای (0/001p<) همراه باافزایش تفاضل میان محورهای دو چشم بود. اماتفاضل محورهای دوچشم درهردو مدل مستقیم (0/020=p) و آینه ای (0/001p<) باافزایش مقدارآستیگماتیسم کاهش یافت.
نتیجه ­گیری:
­ایزورول آستیگماتیسم یک الگوی بسیار شایع در بین بیماران کاندید جراحی انکساری می باشد و بیماران آنیزورول در بین آن ها نادر هستند. تقارن نیز در این مطالعه شایع بود و تمایل به تقارن آینه ای در بیماران نسبت به تقارن مستقیم بیشتر بود و بیماران مبتلا به ایزورول آستیگماتیسم موافق قاعده بیشترین تقارن را دربین بیماران دارا بودند.

کلیدواژه‌ها


 1. Dandona L, Dandona R. What is the global burden of visual impairment? BMC Med 2006;4:6.
 2. Dandona R, Dandona L. Refractive error blindness. Bull World Health Organ 2001; 79(3): 237-243.
 3. Resnikoff S, Pascolini D, Mariotti SP, Pokharel GP. Global magnitude of visual impairment caused by uncorrected refractive errors in 2004. Bull World Health Organ 2008; 86(1): 63-70.
 4. Mohammadi SF, Alinia C, Tavakkoli M, Lashay A, et al. Refractive surgery: the most cost-saving technique in refractive errors correction. Int J Ophthalmol 2018; 11(6): 1013-1019.
 5. Grjibovski AM, Magnus P, Midelfart A, Harris JR. Epidemiology and heritability of astigmatism in Norwegian twins: an analysis of self-reported data. Ophthalmic Epidemiol 2006; 13(4): 245-252.
 6. Kee CS. Astigmatism and its role in emmetropization. Exp Eye Res 2013; 114: 89-95.
 7. Mohammadpour M, Heidari Z, Mohammad-Rabei H, Jafarzadehpur E, et al. Correlation of higher order aberrations and components of astigmatism in myopic refractive surgery candidates. J Curr Ophthalmol 2016; 28(3): 112-116.
 8. Pan CW, Zheng YF, Anuar AR, Chew M, et al. Prevalence of refractive errors in a multiethnic Asian population: the Singapore epidemiology of eye disease study. Invest Ophthalmol Vis Sci 2013; 54(4): 2590-2598.
 9. Wajuihian SO. Characteristics of astigmatism in Black South African high school children. Afr Health Sci 2017; 17(4): 1160-1171.
 10. Wolfram C, Hohn R, Kottler U, Wild P, et al. Prevalence of refractive errors in the European adult population: the Gutenberg Health Study (GHS). Br J Ophthalmol 2014; 98(7): 857-861.
 11. Fan DS, Rao SK, Cheung EY, Islam M, et al. Astigmatism in Chinese preschool children: prevalence, change, and effect on refractive development. Br J Ophthalmol 2004; 88(7): 938-941.
 12. Hashemi H, Fotouhi A, Yekta A, Pakzad R, et al. Global and regional estimates of prevalence of refractive errors: Systematic review and meta-analysis. J Curr Ophthalmol 2018; 30(1): 3-22.
 13. Fotouhi A, Hashemi H, Yekta AA, Mohammad K, et al. Characteristics of astigmatism in a population of schoolchildren, Dezful, Iran. Optom Vis Sci 2011; 88(9): 1054-1059.
 14. Hashemi H, Asgari S, Yekta AA, Ostadimoghaddam H, et al. Prevalence of astigmatism in 4-to 6-year-old population of Mashhad, Iran. Journal of Comprehensive Pediatrics 2015; 6(1): e25277.
 15. Hashemi H, Derakhshan A, Mousavi MN, Mohazzab-Torabi S. The prevalence of refractive errors among Iranian university students. Journal of Current Ophthalmology 2014; 26(3): 129-135.
 16. Hashemi H, Khabazkhoob M, Yekta A, Jafarzadehpur E, et al. High prevalence of astigmatism in the 40- to 64-year-old population of Shahroud, Iran. Clin Exp Ophthalmol 2012; 40(3): 247-254.
 17. Hashemi H, Rezvan F, Yekta AA, Hashemi M, et al. The prevalence of astigmatism and its determinants in a rural population of Iran: the "Nooravaran Salamat" mobile eye clinic experience. Middle East Afr J Ophthalmol 2014; 21(2): 175-181.
 18. Norouzirad R, Hashemi H, Yekta A, Nirouzad F, et al. The prevalence of refractive errors in 6- to 15-year-old schoolchildren in Dezful, Iran. J Curr Ophthalmol 2015; 27(1-2): 51-55.
 19. Ziaei H, Katibeh M, Solaimanizad R, Hosseini S, et al. Prevalence of refractive errors; the yazd eye study. J Ophthalmic Vis Res 2013; 8(3): 227-236 
 20. Hashemi H, Rezvan F, Beiranvand A, Papi OA, et al. Prevalence of Refractive Errors among High School Students in Western Iran. J Ophthalmic Vis Res 2014; 9(2): 232-239.
 21. Read SA, Vincent SJ, Collins MJ. The visual and functional impacts of astigmatism and its clinical management. Ophthalmic Physiol Opt 2014; 34(3): 267- 294.
 22. Asano K, Nomura H, Iwano M, Ando F, et al. Relationship between astigmatism and aging in middle-aged and elderly Japanese. Jpn J Ophthalmol 2005; 49(2): 127-133.
 23. Ferraz FH, Corrente JE, Opromolla P, Padovani CR, et al. Refractive errors in a Brazilian population: age and sex distribution. Ophthalmic Physiol Opt 2015; 35(1): 19-27.
 24. Mandel Y, Stone RA, Zadok D. Parameters associated with the different astigmatism axis orientations. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010; 51(2): 723-730.
 25. Dunne MC, Elawad ME, Barnes DA. A study of the axis of orientation of residual astigmatism. Acta Ophthalmol (Copenh) 1994; 72(4): 483-489.
 26. Read SA, Collins MJ, Carney LG. A review of astigmatism and its possible genesis. Clin Exp Optom 2007; 90(1): 5-19.
 27. Guggenheim JA, Zayats T, Prashar A, To CH. Axes of astigmatism in fellow eyes show mirror rather than direct symmetry. Ophthalmic Physiol Opt 2008; 28(4): 327-333.
 28. McKendrick AM, Brennan NA. The axis of astigmatism in right and left eye pairs. Optom Vis Sci 1997; 74(8): 668-675.
 29. Asharlous A, Khabazkhoob M, Yekta A, Hashemi H. Comprehensive profile of bilateral astigmatism: rule similarity and symmetry patterns of the axes in the fellow eyes. Ophthalmic Physiol Opt 2017; 37(1): 33-41.
 30. Hashemi H, Asharlous A, Yekta A, Ostadimoghaddam H, et al. Enantiomorphism and rule similarity in the astigmatism axes of fellow eyes: A population-based study. J Optom 2019; 12(1): 44-54.
 31. Clementi M, Angi M, Forabosco P, Di Gianantonio E, et al. Inheritance of astigmatism: evidence for a major autosomal dominant locus. Am J Hum Genet 1998; 63(3): 825-830.
 32. Hammond CJ, Snieder H, Gilbert CE, Spector TD. Genes and environment in refractive error: the twin eye study. Invest Ophthalmol Vis Sci 2001; 42(6): 1232-1236.
 33. Gupta M, Vats V, Tyagi R. Profile of Astigmatism in School Going Children at Stage Level Hospital in Uttarakhand. International J Res Med Sci 2016; 4(1): 156-159.
 34. O'Donoghue L, Breslin KM, Saunders KJ. The Changing Profile of Astigmatism in Childhood: The NICER Study. Invest Ophthalmol Vis Sci 2015; 56(5): 2917-2925.
 35. Tao Liu, Larry N. Thibos. Compensation of corneal oblique astigmatism by internal optics: a theoritical analysis. Ophthalimic Physiol Opt 2017; (37)3; 305-316.
 36. Denis D, Bardot J, Volot F, Saracco JB, et al. Effects of strabismus surgery on refraction in children. Ophthalmologica 1995; 209(3): 136-140.
 37. Sanfilippo PG, Yazar S, Kearns L, Sherwin JC, et al. Distribution of astigmatism as a function of age in an Australian population. Acta Ophthalmol 2015; 93(5): e377-385.
 38. Pesudovs K, Elliott DB. Refractive error changes in cortical, nuclear, and posterior subcapsular cataracts. Br J Ophthalmol 2003; 87(8): 964-967.
 39. Solsona F. Astigmatism as a congenital, bilateral and symmetrical entity (observations based on the study of 51,000 patients). Br J Physiol Opt 1975; 30(2-4): 119-127.
 40. Pokharel GP, Negrel AD, Munoz SR, Ellwein LB. Refractive Error Study in Children: results from Mechi Zone, Nepal. Am J Ophthalmol 2000; 129(4): 436-444.
 41. Lyle, W.M. Astigmatism. In: Grosvenor, T., Flom, M.C. (Eds.), Refractive Anomalies. Butterworth/ Heinemann, Boston,1991: 146-173.
 42. Duke-Elder S. Simple refractive errors. In: Duke-Elder S (Ed.). System of ophthalmology. Ophthalmic optics and refraction. London: Henry Kimpton. 1970; 5.
 43. Daxer A, Misof K, Grabner B, Ettl A, et al. Collagen fibrils in the human corneal stroma: structure and aging. Invest Ophthalmol Vis Sci 1998; 39(3): 644-648.