رابطه میان نحوه ی مقابله با استرس و کمردرد در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، مرکزی، ایران

3 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف:
عوامل گوناگونی از جمله سبک زندگی و زیر مجموعه های آن در ایجاد و تداوم کمر درد موثر دانسته شده اند اما ارتباط این عوامل در ایجاد و تداوم کمر درد به درستی روشن نیست . از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی نحوه ی مقابله با استرس به عنوان یک عامل پایه ایی و زیر مجموعه ای از عوامل مربوط به سبک زندگی در ایجاد و تداوم کمر درد انجام گردید.
روش بررسی:
در این مطالعه تعداد 68 نفر به صورت در دسترس از میان دانشجویان دانشگاه های علوم بهزیستی و توانبخشی تهران و فردوسی مشهد انتخاب گردید. سپس پرسشنامه های اختلالات عصبی عضلانی نوردیک برای کمر درد و سبک های حل مسئله ی کسیدی و لانگ برای نحوه ی مقابله با استرس توسط این افراد تکمیل گردید. و از آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی همبستگی میان این دو توسط نرم افزار SPSS 21  استفاده گردید.
یافته ‌ها: 
یافته نشان دهنده ی همبستگی میان سبک های حل مسئله ی کارآمد با سن افراد، سطح تحصیلات و دوام درد ناحیه کمر بود (0/05p<). در مورد سن و سطح تحصیلات رابطه‌ی مثبت برقرار بود که نشان داد با افزایش سن افراد، نمره ی  سبک های حل مسئله ی کارآمد در آن ها افزایش می یابد. از سوی دیگر میان سبک های حل مسئله ی ناکارآمد و تحصیلات رابطه ی معکوس برقرار بود. همچنین همبستگی مثبت میان غیاب از کار و سبک های حل مسئله ی ناکارآمد وجود داشت (0/05p<).
نتیجه‌گیری:
با توجه به یافته، نحوه ی مقابله ی افراد با استرس، در تداوم درد و میزان غیاب از کار موثر بود، اما معرفی نحوه ی مقابله افراد با استرس به عنوان یک عامل زمینه ای در پیدایش کمر درد به خوبی نشان داده نشد و نیازمند مطالعات گسترده تر و  اختصاصی تری در این زمینه است.

کلیدواژه‌ها


 1. Hoy D, Bain C, Williams G, March L, et al. A systematic review of the global prevalence of low back pain. Arthritis and rheumatism 2012; 64(6): 2028-2037.
 2. Ihlebaek C, Hansson TH, Laerum E, Brage S, et al. Prevalence of low back pain and sickness absence: a "borderline" study in Norway and Sweden. Scand J Public Health 2006; 34(5): 555-558.
 3. Swain CTV, Bradshaw EJ, Whyte DG, Ekegren CL. The prevalence and impact of low back pain in pre-professional and professional dancers: A prospective study. Physical therapy in sport: official journal of the Association of Chartered Physiotherapists in Sports Medicine 2018; 30(2): 8-13.
 4. Brown D, Igoumenou A, Mortlock AM, Gupta N, Das M. Work-related stress in forensic mental health professionals: a systematic review. J Forensic Pract 2017; 19(3) :227-238.
 5. Cedraschi C, Nordin M, Haldeman S, Randhawa K, et al. The Global Spine Care Initiative: a narrative review of psychological and social issues in back pain in low- and middle-income communities. European spine journal: official publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society 2018; 27(6): 828-37.
 6. Lurie RC, Cimino SR, Gregory DE, Brown SHM. The effect of short duration low back vibration on pain developed during prolonged standing. Applied ergonomics 2018; 67(1): 246-51.
 7. Waongenngarm P, Areerak K, Janwantanakul P. The effects of breaks on low back pain, discomfort, and work productivity in office workers: A systematic review of randomized and non-randomized controlled trials. Applied ergonomics 2018; 68(2): 230-239.
 8. Muller R, Terrill AL, Jensen MP, Molton IR, et al. Happiness, Pain Intensity, Pain Interference, and Distress in Individuals with Physical Disabilities. American journal of physical medicine & rehabilitation 2015; 94(12): 1041-51.
 9. Ozturk EA, Kocer BG. Predictive risk factors for chronic low back pain in Parkinson's disease. Clinical neurology and neurosurgery 2018; 164(1) 190-195.
 10. Kontogiannis T, Kossiavelou Z. Stress and team performance: principles and challenges for intelligent decision aids. Safety Sci 1999; 33(3): 103-28.
 11. Akbari M, Mahmoodalilo M, Aslanabadi N. Relationship between Stress and Coping Styles with Coronary Heart Disease: Role of Gender Factor. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 2010; 15(4): 368-376.
 12. Kiani F, Samavatian H, Pourabdian S. Cooperative effect of chronic work stress and psychologial distrubance on physical sign reporting. univesity of Arak medicine Journal 2013; 15(1): 86-94.
 13. Newton-John TR, Mason C, Hunter M. The role of resilience in adjustment and coping with chronic pain. Rehabilitation psychology 2014; 59(3): 360-365.
 14. Kenty JR. Stress management strategies for women doctoral students. Nurse educator 2000; 25(5): 251-4.
 15. Kuorinka I, Jonsson B, Kilbom A, Vinterberg H, et al. Standardised Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms. Applied ergonomics 1987; 18(3): 233-237.
 16. Mokhtarinia H, Shafiee A, Pashmdarfard M. Translation and localization of the Extended Nordic Musculoskeletal Questionnaire and the evaluation of the face validity and test-retest reliability of its Persian version. Journal of Ergonomics 2015; 3(3): 21-29.
 17. Cassidi T, Long C. problem-solving style stress and psychological illness: development of multifadtorial measure. british journal of clinical psychology 1996; 35(1): 265-77.
 18. Cassidy T, Burnside E. cognitive appraisal vulnerability and coping: an integrative analysis of appraisal and coping mechanism. counseling Psychology Quarterly 1996; 9(1): 261-279.
 19. Elias H, Ping WS, Abdullah MC. Stress and Academic Achievement among Undergraduate Students in Universiti Putra Malaysia. Procd Soc Behv 2011; 29(1): 646-655.