شیوع استرابیسم و هتروفوریا درکودکان 3 تا 6 سال شهر بجنورد درسال1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار چشم پزشکی، گروه جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بجنورد، بجنورد، ایران

5 مربی گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف:
هدف از این مطالعه تعیین شیوع استرابیسم و هتروفوریا در کودکان 3 تا 6 ساله شهرستان بجنورد ایران سال1395می باشد.
روش بررسی:
در مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی و مبتنی بر جمعیت، ازتعداد 6600 کودک که برای غربالگری بینایی به پایگاه های مهدکودک شهرستان بجنورد مراجعه نمودند و از بین آن ها 1100 کودک 3 تا 6 ساله مشکوک به مشکلات بینایی ارزیابی شدند. معاینات شامل تعیین حدت بینایی ،تعیین عیوب انکساری با استفاده از قطره سیکلوپلژیک (سیکلوپنتولیت 1%) و کاور تست یکطرفه و آلترنیت ( برای بررسی استرابیسم و هتروفوریا ) بودند.
یافته ها:
شیوع استرابیسم (0/51 %-0/21 % با فاصله اطمینان 95%)  0/36 %  تخمین زده شده است. بین استرابیسم با جنسیت و سن ارتباط معناداری وجود نداشت (0/05 <p)،. بیشترین نوع استرابیسم مشاهده شده در افراد تحت مطالعه ایزوتروپیا (با شیوع 0/21 % در دور و 0/24 % در نزدیک) بود. 4/1 % افراد دارای استرابیسم، آستیگماتیسم داشتند.  شیوع هتروفوریا در 1100 کودک معاینه شده 22/9 % که بیشترین نوع آن اگزوفوریا  (19/4 %) بود. 31/5 %  افراد نزدیک بین اگزوفوریا  داشتند در حالی که این میزان در کودکان امتروپ (19/09 %) و دوربین (16/4 %) کمتر بود. 1/3 %  از اختلالات بینایی در این کودکان به علت استرابیسم بود.
نتیجه گیری:  
با توجه به شیوع استرابیسم، تشخیص اولیه و درمان آن در سنین کودکی می تواند از آسیب ها و اختلالات بعدی بینایی در این کودکان جلوگیری کند. استفاده از این یافته ها در طرح ریزی برای غربالگری کودکان می تواند خدمات اپتومتریک را بهبود ببخشد. 

کلیدواژه‌ها


 1. McKean-Cowdin R, Cotter SA, Tarczy-Hornoch K, Wen G,et al. Prevalence of amblyopia or strabismus in Asian and non-Hispanic white preschool children: multi-ethnic pediatric eye disease study. Ophthalmology 2013; 120(10): 2117-2124.
 2. Negrel AD, Maul E, Pokharel G.P, Zhao J, Ellwein L.B. Refractive error study in children: sampling and measurment methods for a multi-country survey. Am J Ophthalmol 2000; 129(4): 421-426.
 3. Arnold R. amblyopia and strabismus prevalence. Ophthalmology 2009; 116(2): 365-366.
 4. Group M-EPEDS. Prevalence of amblyopia and strabismus in African American and Hispanic children ages 6 to 72 months: the Multi-ethnic Pediatric Eye Disease Study. Ophthalmology 2008; 115(7): 1229-1236.
 5. Yekta A, Fotouhi A, Hashemi H, Dehghani C, et al. The prevalence of anisometropia, amblyopia and strabismus in schoolchildren of Shiraz, Iran. Strabismus 2010; 18(3): 104-110
 6. Snowdon S, Stewart-Brown S. Preschool vision  screening: resuits of a systemic review. York: NHS Centre for Reviews and Dissemination, University of York, 1997 April 1997 CRD Report 9.
 7. Cibis GW. Comitant strabismus. Curr Opin Ophthalmol 1998; 9(5): 15-9.
 8. Kohler L, Stigmar G. Vision screening of four-year-old children. Acta Paediatr Scand 1973; 62(1): 17-27.
 9. Friedman L, Biedner B, David R, Sachs U. Screening for refractive errors, strabismus and other ocular anomalies from ages 6 months to 3 years. J Pediatr Ophthalmol strabismus 1980; 17(5): 315-317.
 10. Barry J, Konig H. Test characteristics of orthoptic screening examination in 3 year old kindergarten children. Br J Ophthalmol 2003; 87(7): 909-916.
 11. Kvarnström G, Jakobsson P, Lennerstrand G. Visual screening of Swedish children: an ophthalmological evaluation. Acta Ophthalmologica 2001; 79(3): 240-244.
 12. Nawratzki I, Oliver M, Newmann E. Screening for amblyopia. Screening for amblyopia in children under three years of age in Israel. Isr J Med Sci 1972; 8(8): 1469-1472.
 13. Newmann DK, Hitchock A, McCarthy H, Keast-Butler J, Moor AT. Preschool vision screening: outcome of children referred to the hospital eye service. Br J Ophthalmol 1996; 80(12): 1077-1082.
 14. Robaei D, Rose KA, Ojaimi E, Kifley A, et al. Causes and associations of amblyopia in a population-based sample of 6-year-old Australian children. Archives of ophthalmology 2006; 124(6): 878-884.
 15. Robinson B, Bobier W, Martin E, Bryant L. Measurment of the validity of a preschool vision screening program. Am J Public Health 1999; 89(2): 193-198.
 16. Simpson A, Kirkland C, Silva P. Vision and eye problems in seven year olds: a report from the Dunedin Multidisciplinary Health and Development Research Unit. N Z Med J 1984; 97(759): 445-449.
 17. Williams C, Harrad R.A, Harvay I, Sparrow J.M, ALSPAC study team. Screening for amblyopia in preschool children: results of a population-based, randomised controlled trial. Ophthalmic Epidemiol 2001; 8(5) :279-295.
 18. Lennerstrand G, Kvarnstorm G, Jakobsson P,. Screening for visual and ocular disorders in children, evaluation of the system in Sweden. Acta Paediatr 1998; 87(11): 1173-1179.
 19. Lithander J. Prevalence of amblyopia with anisometropia or strabismus among schoolchildren in the Sultanate of Oman. Acta Ophthalmol Scand 1998; 76(6): 658-662.
 20. Newman D, East M. Prevalence of amblyopia among defaulters of preschool vision screening. Ophthalmic Epidemiol 2000; 7(1): 67-71.
 21. Oliver M, Nawratzki I. Screening of preschool children for ocular anomalies. II. Amblyopia. Prevalence and therapeutic results at different ages. Br J Ophthalmol 1971; 55(7): 467-471.
 22. Thompson J, Woodruff G, Hiscox F, Strong N, Minshull C. The incidence and prevalence of amblyopia detected in childhood. Public Health 1991; 105(6): 455-462.
 23. Yekta A, Hashemi H, Azizi H, Rezvan F, et al. The Prevalence of Amblyopia and Strabismus among Schoolchildren in Northeastern Iran, 2011. Ophthalmology 2012; 24(4): 3-10.
 24. Fotouhi A, Hashemi H, Khabazkhoob M, Mohammad K. The prevalence of refractive errors among schoolchildren in Dezful, Iran. British journal of ophthalmology 2007; 91(3): 287-292.
 25. Jamali P, Fotouhi A, Heshami H, Younesian M, Jafari A. Refractive errors and amblyopia in children entering school: shahrood, Iran. Optom Vis Sci 2009; 86(4): 364-369.
 26. Ostadimoghaddam H, Fotouhi A, Hashemi H, Yekta A, et al. Prevalence of the refractive errors by age and gender: the Mashhad eye study of Iran. Clin Exp Ophthalmol 2011; 39(8): 743-751.
 27. Yekta AA, Fotouhi A, Khabazkhoob M, Hashemi H, et al. The prevalence of refractive errors and its determinants in the elderly population of Mashhad, Iran. Ophthalmic Epidemiol 2009; 16(3): 198-203.
 28. Fotouhi A, Hashemi H, Mohammad K, Jalali K. The prevalance and causes of visual impairment in Tehran: the Tehran Eye Study. Br J Ophthalmol. 2004; 88(6): 740-745.
 29. Hashemi H, Fotouhi A, Mohammad K. The age- and gender-specific prevalences of refractive errors in Tehran: the Tehran Eye Study. Ophthalmic epidemiology 2004; 11(3): 213-225.
 30. Pickwell D, Jenkins T, Yekta A. The effect on fixation disparity and associated heterophoria of reading at an abnormally close distance. Ophthalmic Physiol Opt 1987; 7(4): 345-347.
 31. Ojaghi H, Moghaddar R, Ahari SS, Bahadoram M, Amani F. Amblyopia prevention screening program in Northwest Iran (Ardabil). International journal of preventive medicine 2016; 7(1): 45.
 32. Khandekar R, Parast N, Arabi A. Evaluation of ‘vision screening’program for three to six-year-old children in the Republic of Iran. Indian journal of ophthalmology 2009; 57(6): 437-442.
 33. Yekta AA, Haghighi B, Hashemi H, Shafiee H, et al. Prevalance of binocular anomalies among preschool children in mashhad, Iran. Acta Ophthalmologica 2013; Wiley Online Library.
 34. Friedman DS, Repka MX, Katz J, Giordano L, et al. Prevalence of amblyopia and strabismus in white and African American children aged 6 through 71 months: the Baltimore Pediatric Eye Disease Study. Ophthalmology 2009; 116(11): 2128-2134.
 35. Williams C, Northstone K, Howard M, Harvey I, et al. Prevalence and risk factors for common vision problems in children: data from the ALSPAC study. Br J Ophthalmol 2008; 92(7): 959-964.
 36. Lai Y-H, Hsu H-T, Wang H-Z, Chang S-J, Wu W-C. The visual status of children ages 3 to 6 years in the vision screening program in Taiwan. Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus 2009; 13(1): 58-62.
 37. Al-Rowaily MA. Prevalence of refractive errors among pre-school children at King Abdulaziz Medical City, Riyadh, Saudi Arabia. Saudi Journal of Ophthalmology 2010; 24(2): 45-48.
 38. Hashemi H, Asgari S, Yekta AA, Ostadimoghaddam H, et al. Prevalence of Astigmatism in 4- to 6-Year-Old Population of Mashhad, Iran. J Compr Ped 2015; 6(1): e25277.
 39. Williamson T, Andrews R, Dutton G, Murray G, Graham N. Assessment of an inner city visual screening programme of preschool children. Br J ophthalmol 1995; 79(12): 1068-1073.
 40. Radakovic M, Ivetic V, Naumovic N, Canadanovic V, Stankov B. Heterophoria and fusional convergence and divergence in preschool children Medicinski Glasnik 2012; 9(2): 293-298.