مقایسه متغیرهای کینماتیکی مفصل مچ پا در ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا، کوپر و سالم در ‏دویدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ‏کرمان، ایران

2 استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ‏ایران

3 دانشیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ‏ایران

4 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

هدف:
پیچ خوردگی مچ پا یکی از رایج ترین آسیب های ورزشی می باشد. در حالی که اثرات محدودیت های حرکتی ایستا در تثبیت مفصل مچ پا به خوبی درک شده است، اما محدودیت های حرکتی پویا از شفافیت کمتری برخوردار بوده و نیاز به بررسی بیشتری دارند. لذا هدف از تحقیق حاضر مقایسه متغیرهای کینماتیکی مفصل مچ پا در ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا، کوپر و سالم در دویدن بود.
روش بررسی:
تعداد 75  ورزشکار به صورت تصادفی در قالب 3 گروه بی ثباتی عملکردی مچ پا (سن: 4/42±24/04، قد: 20/63±182/6، وزن: 7/06±73/96)، کوپر (سن: 4/96±25/56، قد: 6/97±185/44، وزن: 7/03±77/44) و سالم (سن: 40/71±26/4، قد: 6/52±183/72، وزن: 6/56±74/26) تقسیم شدند. از آزمودنی ها خواسته شد تا بر روی تردمیل با سرعت km/h  10  برای مدت 30 ثانیه شروع به دویدن کنند. اطلاعات کینماتیک با استفاده از دوربین سه بعدی اوپتی تراک ثبت شد و سپس با برنامه متلب جهت ساخت مدل دینامیکی و تحلیل داده ها استفاده شد. جهت مقایسه سه گروه از آزمون تحلیل واریانس یک راهه با سطح معناداری 0/05 استفاده گردید.
یافته ها:
: نتایج تحقیق حاضر نشان داد تفاوت معناداری در دورسی فلکشن (Dorsiflexion) و اینورژن (Inversion) مچ پا بین سه گروه در لحظه تماس اولیه پا با زمین وجود دارد (0/05≤p). همچنین نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد در دورسی فلکشن و اینورژن بین گروه کوپر و سالم تفاوت معناداری وجود ندارد (0/05≥p).
نتیجه گیری:
نتایج نشان داد گروه بی ثباتی عملکردی مچ پا دورسی فلکشن کمتر و اینورژن بیشتری نسبت به گروه کوپر و سالم در لحظه ی تماس اولیه پا با زمین دارند. همچنین تفاوت معناداری بین گروه کوپر و سالم در دورسی فلکشن و اینورژن مشاهده نشد. بنابراین استراتژی دویدن ورزشکاران بی ثباتی عملکردی مچ پا تغییر کرده و می بایست تمرکز پروتکل های بازتوانی بر کینماتیک مفصل مچ پا در فعالیت های عملکردی متمرکز شود تا از پیچ خوردگی های مکرر پیشگیری شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Hootman JM, Dick R, Agel J. Epidemiology of collegiate injuries for 15 sports: summary and recommendations for injury prevention initiatives. J Athl Train 2007; 42(2): 311–319.
 2. Mahdavi Z, Mahdavinejad R, Zolaktaf V, Sahebozamani M, Mahmudi A. Comparison of balance between female basketball players with and without a history of ankle lateral sprain. JESM 2010; 2(1): 103-114 [Persian].
 3. Konradsen L, Bech L, Ehrenbjerg M, Nickelsen T. Seven years follow-up after ankle inversion trauma. Scand J Med Sci Sports 2002; 12(3): 129-135.
 4. Beynnon B, Murphy D, Alosa D. Predictive factors for lateral ankle sprains: a literature review Athl Train 2002; 37(4): 376-380.
 5. McKay GD, Goldie PA, Payne WR, Oakes BW. Ankle injuries in basketball: injury rate and risk factors. Br J Sports Med 2001; 35(2): 103-108.
 6. Delahunt E, Coughlan GF, Caulfield B, Nightingale EJ, et al. Inclusion criteria when investigating insufficiencies in chronic ankle instability. Med Sci Sports Exerc 2010; 42(11): 2106-2121.
 7. Hiller CE, Nightingale EJ, Lin CW, Coughlan GF, et al. Characteristics of people with recurrent ankle sprains: a systematic review with meta-analysis. Br J Sports Med 2011;45(8): 660-672.
 8. Munn J, Sullivan SJ, Schneiders AG. Evidence of sensorimotor deficits in functional ankle instability: a systematic review with metaanalysis.J Sci Med Sport 2009; 13(1): 2-12.
 9. Hertel J. Functional anatomy, pathomechanics, and pathophysiology of lateral ankle instability Athl Train 2002; 37(4): 364-375.
 10. Hubbard TJ, Kramer LC, Denegar CR, Hertel J. Contributing factors to chronic ankle instability. Foot Ankle Int 2007; 28(3): 343-354.
 11. Willems TM, Witvrouw E, Delbaere K, Mahieu N, et al. Intrinsic risk factors for inversion ankle sprains in male subjects: a prospective study. Am J Sports Med 2005; 33(3): 415-423.
 12. Witchalls J, Blanch P, Waddington G, Adams R. Intrinsic functional deficits associated with increased risk of ankle injuries: a systematic review with meta-analysis. Br J Sports Med 2012; 46(7): 515-523.
 13. Hopkins JT, Brown TN, Christensen L, Palmieri-Smith RM. Deficits in peroneal latency and electromechanical delay in patients with functional ankle instability. J Orthop Res 2009; 27(12): 1541-1546.
 14. Wikstrom EA, Cathleen N, Brown C. Minimum reporting standards for copers in chronic ankle instability research. Sports Medicine 2014; 44(2): 251-268.
 15. Wikstrom EA, Hubbard-Turner T, McKeon PO. Understanding and treating lateral ankle sprains and their consequences: a constraints-based approach. Sports Med 2013; 43(6): 385-393.
 16. Brown C, Padua D, Marshall SW, Guskiewicz K. Individuals with mechanical ankle instability exhibit different motion patterns than those with functional ankle instability and ankle sprain copers. Clin Biomech (Bristol, Avon) 2008; 23(6): 822-831.
 17. Brown C, Bowser B, Simpson KJ. Movement variability during single leg jump landings in individuals with and without chronic ankle instability. Clin Biomech (Bristol, Avon) 2012; 27(1): 52-63.
 18. Wright C J, Arnold B L, Ross S E. Altered kinematics and time to stabilization during drop-jump landings in individuals with or without functional ankle instability. Journal of athletic training. 2016; 51(1): 5-15.
 19. Kordi Ashkezari MH, Sahebozamani M, Daneshjoo A, Abbasi Bafghi H. Validity and Reliability of the Persian Version of “Identification of Functional Ankle Instability” Questionnaire in People with Lateral Ankle Sprain. Physical Treatments 2019; 9(3): 177-182.
 20. Spaulding SJ, Livingston LA, Hartsell HD. The influence of external orthotic support on the adaptive gait characteristics of individuals with chronically unstable ankles. Gait Posture 2003; 17(2): 152-158.
 21. Chinn L, Dicharry JM, Hertel J. Ankle kinematics of individuals with chronic ankle instability while walking and jogging on a treadmill in shoes.Phys Ther Sport 2013; 14(4): 232-239.
 22. Dingenen B, Deschamps K, Delchambre F, Van Peer E, et al. Effect of taping on multi-segmental foot kinematic patterns during walking in persons with chronic ankle instability.  J Sci Med Sport. 2017; 20(9), 835-840.
 23. Monaghan K, Delahunt E, Caulfield B. Ankle function during gait in patients with chronic ankle instability compared to controls. Clinical Biomechanics. 2006; 21(2): 168-174.
 24. Wright CJ, Arnold BL, Ross SE, Pidcoe PE. Individuals with Functional Ankle Instability, but not Copers, Have Increased Forefoot Inversion during Walking Gait. Athletic Training & Sports Health Care: The Journal for the Practicing Clinician 2013; 5(5): 201-209.
 25. Caulfield B, Garrett M. Functional instability of the ankle: differences in patterns of ankle and knee movement prior to and post landing in a single leg jump. Int. J. Sports Med 2002; 23(01): 64-68.
 26. Moisan G, Descarreaux M, Cantin V. Effects of chronic ankle instability on kinetics, kinematics and muscle activity during walking and running: A systematic review. Gait & posture 2017; 52: 381-399.
 27. Wanner P, Schmautz T, Kluge F, Eskofier B, et al. Ankle angle variability during running in athletes with chronic ankle instability and copers. Gait & posture 2019; 68: 329-334.
 28. Santilli V, Frascarelli MA, Paoloni M, Frascarelli F, et al.  Peroneus longus muscle activation pattern during gait cycle in athletes affected by functional ankle instability: a surface electromyographic study. Am J Sports Med 2005; 33(8): 1183-1187.
 29. Divert C, Mornieux G, Baur H, Mayer F, Belli A. Mechanical comparison of barefoot and shod running. Int J Sports Med 2005; 26(7): 593-598.
 30. Gribble PA, Hertel J, Denegar CR, Buckley WE. The effects of fatigue and chronic ankle instability on dynamic postural control. J Athl Train 2004; 39(4): 321-329.
 31. Gribble PA, Hertel J, Denegar CR. Chronic ankle instability and fatigue create proximal joint alterations during performance of the Star Excursion Balance Test.Int J Sports Med 2007; 28(3): 236-242.
 32. Swenson DM, Yard EE, Fields SK, Comstock RD. Patterns of recurrent injuries among US high school athletes, 2005–2008. Am J Sports Med 2009; 37(8): 1586-1593.
 33. Drewes LK, McKeon PO, Kerrigan DC, Hertel J. Dorsiflexion deficit during jogging with chronic ankle instability J Sci Med Sport 2009; 12(6): 685-697.
 34. Lebleu J, Mahaudens P, Pitance L, Roclat A, et al. Effects of Ankle Dorsiflexion Limitation on Lower Limb Kinematic Patterns during a Forward Step-down Test: A Reliability and Comparative Study. J Back Musculoskelet Rehabil 2018; 31(6): 1085-1096.
 35. Payton CJ, Bartlett RM. Biomechanical Evaluation of Movement in Sport and Exercise. USA and Canada.  Routledge; 1 edition. 2007; 44.