بررسی اثر لنزهای هایپروپیک ارتوکراتولوژی در اصلاح پیرچشمی به روش منوویژن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارشد اپتومتری، بیمارستان رضوی ﻣﺸﻬﺪ، ﻣﺸﻬﺪ، اﯾﺮان

2 کارشناس اپتومتری، بیمارستان رضوی ﻣﺸﻬﺪ، ﻣﺸﻬﺪ، اﯾﺮان

3 اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه اپتومتری، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم پیراﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ، ﻣﺸﻬﺪ، اﯾﺮان

4 افتالمولوژیست، فلوشیپ سگمان قدامی چشم و فوق تخصص قرنیه، بیمارستان رضوی مشهد، ﻣﺸﻬﺪ، اﯾﺮان

5 استاد گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ، ﻣﺸﻬﺪ، اﯾﺮان

6 کارشناس‎ ‎ارشد اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ، ﻣﺸﻬﺪ، اﯾﺮان

چکیده

هدف:
پژوهش حاضر اثر لنزهای دوربینی ارتوکراتولوژی Boston Xo (Hyperopic Orthokeratology; HOK) دراصلاح پیرچشمی به روش منوویژن را بررسی می کند.
روش بررسی:
این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی است. یازده نفر که شرایط ورود به مطالعه را داشتند در این مطالعه شرکت کردند. معاینات اولیه جهت سفارش لنز انجام شد. پس از دریافت لنز نحوه استفاده از آن به شرکت کنندگان آموزش داده شد سپس طرح فلورسئین جهت ارزیابی مرکزی بودن و فیت مناسب لنز بررسی شد. از شرکت کنندگان خواسته شد لنز را به مدت هفت شب در چشم غیر غالب خود قرار دهند. در صبح روز اول و روز هفتم یک ساعت پس از برداشتن لنز معاینات تکرار شد. معاینات قبل از استفاده از لنز و سپس در روز اول و هفتم و پس از یک هفته عدم استفاده از لنز در صبح روز چهاردهم انجام شد. تغییرات در رفرکشن و حدت بینایی و توپوگرافی قرنیه بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده­ ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس با اندازه های تکراری   (ANOVA Repeated Measures)  و آزمون  بونفرونی (Bonferroni) در سطح خطای پنج درصد و با استفاده از نسخه­ ی 24 نرم­افزار SPSS انجام شد.
یافته ‌ها:
جامعه­ ی آماری شامل افراد در محدوده­ی سنی 43 تا 50 سال و بدون وجود مشکل دید دور که برای انجام فعالیت ­های نزدیک نیاز به عینک مطالعه داشته ­اند بوده است.در چشم تست شده ضخامت مرکز قرنیه در صبح روز اول و هفتم افزایش نشان داد همچنین شیب مرکز قرنیه تندتر (Steeper) و محیط قرنیه صاف تر (Flatter) شد و مقدار نزدیک بینی افزایش یافت. این تغییرات در روز اول و هفتم معنی دار بود ودر روز چهاردهم به میزان اولیه برگشت.
نتیجه‌ گیری:
لنز دوربینی ارتوکراتولوژی Boston Xo می تواند به عنوان یک انتخاب در اصلاح پیرچشمی به روش منوویژن  مورد توجه باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Papadopoulos PA, Current management of presbyopia. Middle East African journal of ophthalmology 2014; 21(1): 10.
 2. Hashemi H, Khabazkhoob M, Jafarzadehpur E, Mehravaran S et al, Population‐based study of presbyopia in Shahroud(Persian), Iran. Clinical & experimental ophthalmology 2012; 40(9): 863-868.
 3. Fricke TR, Tahhan N, Resnikoff S, Papas E et al. Global prevalence of presbyopia and vision impairment from uncorrected presbyopia: systematic review, meta-analysis, and modelling. Ophthalmology 2018; 125(10): 1492-1499.
 4. Calossi A, OPTOM D. Orthokeratology and presbyopia. Cataract & refractive surgery today europe 2010; 4: 71-76.
 5. Liong SL, Mohidin N, Tan BW, Ali BM. Refractive error, visual acuity, and corneal-curvature changes in high and low myopes with orthokeratology treatment: A Malaysian study. Taiwan journal of ophthalmology 2015; 5(4): 164-168.
 6. Wen D, Huang J, Chen H, Bao F et al. Efficacy and acceptability of orthokeratology for slowing myopic progression in children: a systematic review and meta-analysis. Journal of ophthalmology 2015; 2015(12) 360806.
 7. Zhu M-J, Feng H-Y, He X-G, Zou H-D et al. The control effect of orthokeratology on axial length elongation in Chinese children with myopia. BMC ophthalmology 2014; 14(1): 141.
 8. Gifford P, Swarbrick HA. Refractive changes from hyperopic orthokeratology monovision in presbyopes. Optometry and vision science : official publication of the American Academy of Optometry 2013; 90(4): 306-313.
 9. Gifford P, Swarbrick HA. Time course of corneal topographic changes in the first week of overnight hyperopic orthokeratology. Optometry and Vision Science 2008; 85(12): 1165-1171.
 10. Lu F, Sorbara L, Simpson T, Fonn D. Corneal shape and optical performance after one night of corneal refractive therapy for hyperopia. Optometry and Vision Science 2007; 84(4): 357-364.
 11. Swarbrick HA, Hiew R, Kee AV, Peterson S et al. Apical clearance rigid contact lenses induce corneal steepening. Optometry and vision science 2004; 81(6): 427-435.
 12. Gifford P, Alharbi A, Swarbrick HA. Corneal thickness changes in hyperopic orthokeratology measured by optical pachometry. Investigative ophthalmology & visual science. 2011; 52(6): 3648-3653.
 13. Adams T. Multiple Presbyopic Corrections Across Multiple Centuries. LWW;  2013 ; 90(5):409.
 14. Mahrous A, Ciralsky JB, Lai EC. Revisiting monovision for presbyopia. Current opinion in ophthalmology 2018; 29(4): 307-313.
 15. Rice ML, Leske DA, Smestad CE, Holmes JM. Results of ocular dominance testing depend on assessment method. Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus 2008; 12(4): 365-369.
 16. Escandón-García S, Ribeiro FJ, McAlinden C, Queirós A et al. Through-focus vision performance and light disturbances of 3 new intraocular lenses for presbyopia correction. Journal of ophthalmology         2018; 2018: 6165493.
 17. Hipsley A, Hall B, Rocha KM. Long-term visual outcomes of laser anterior ciliary excision. American Journal of Ophthalmology Case Reports 2018; 10: 38-47.
 18. Hipsley A, Hall B, Rocha KM. Scleral surgery for the treatment of presbyopia: where are we today? Eye and Vision 2018; 5(1): 4.