اثربخشی درمان‌ تحولی شنیداری با رویکرد پردازش اطلاعات شناختی در درمان نارساخوانی شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشکده‌ علوم انسانی، واحد ساری،‎ ‎دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران‎ ‎‏ ‏

2 استاد‎ ‎گروه روانشناسی، دانشکده‌ علوم انسانی، واحد ساری،‎ ‎دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 ‏ استادیار گروه روانشناسی، دانشکده‌ علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف: 
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان تحولی شنیداری با رویکرد پردازش اطلاعات شناختی بر بهبود کودکان اختلال ﻭﻳﮊه­ی نارساخوانی شناختی بود.
روش بررسی:
این پژوهش، نیمه ­آزمایشی با طرح پیش ­آزمون ­– پس ­آزمون با گروه کنترل بود. برای انتخاب جامعه ­ی آماری از 140 دانش­آموز 7 تا 9 ساله مبتلا به اختلال یادگیری ویژه­ ا­­ی که به مرکز یگانه ­ی شهرستان ساوجبلاغ واقع در استان البرز در سال تحصیلی 98-1397 مراجعه کرده بودند، استفاده شد. سپس با روش نمونه‌ گیری در دسترس، 60 نفر مبتلا به نارساخوانی انتخاب شدند که از بین این­ دانش­آموزان فقط 20 نفر دارای سبک یادگیری شنیداری بودند. این 20 نفر به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (10 نفر) و کنترل (10 نفر) گمارده شدند. ابزارهای به­کار رفته در این پژوهش شامل آزمون هوشی وکسلر کودکان (WISC-IV)، پرسشنامه ­ی سبک یادگیری VAK، فرم تاریخچه ­ی موردی و آزمون اختلال خواندن بود. جلسات درمانی طی 2 ماه (15 جلسه­ ی 90 دقیقه­ ای) و با استفاده از مدل ISHINR، اطلاعات پردازش شناختی، کتل – هورن – کارول (Cattell-Horn-Carroll) و سبک یادگیری شنیداری برای گروه آزمایش اجرا شد در حالی که گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. در پایان جلسات درمانی و همچنین 8 هفته پس از مداخله، مجددا دانش­آموزان هر دو گروه­ مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ­ها با استفاده از روش آنالیز واریانس با اندازه­ های تکراری و آزمون تعقیبی Bonferroni در سطح خطای پنج درصد و با استفاده از نسخه­ی 22 نرم افزار SPSS انجام شد.
یافته ­ها:
نتایج تحقیق نشان داد درمان ­های تحولی شنیداری با رویکرد پردازش اطلاعات شناختی سبب افزایش معنادار یادگیری نمادخوانی، تصویرخوانی، درک­ مطلب و بیان­کلامی در پس ­آزمون و پیگیری نسبت به پیش ­آزمون گردید. همچنین پس از انجام درمان تحولی شنیداری نماد خوانی، تصویرخوانی، درک مطلب و بیان کلامی در آزمودنی ­های گروه آزمایش به ­طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود. در حالی­که قبل از درمان بین دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت.
 نتیجه گیری:
درمان ­های تحولی شنیداری با رویکرد پردازش اطلاعات شناختی در درمان نارساخوانی شناختی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


 1. Hulme C, Snowling MJ. Reading disorders and dyslexia. Current opinion in pediatrics. 2016; 28(6): 731-735.
 2. Gibbs DP, Cooper EB. Prevalence of communication disorders in students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities. 1989; 22(1): 60-63.
 3. Rahimi M. Specific Learning Disorders. Banian Danesh; 2019. [Persian]
 4. Rahimi M. Specific Learning Disosders. Sepehr Andisheh; 2013. [Persian]
 5. Luo Y, Wang J, Wu H, Zhu D, Zhang Y. Working-memory training improves developmental dyslexia in Chinese children. Neural regeneration research 2013; 8(5): 452-460.
 6. Sand LA, Bolger DJ. The Neurobiological Strands of Developmental Dyslexia: What We Know and What We Don’t Know. InReading Development and Difficulties. 2019; 233-270.
 7. Reid G. Dyslexia: A practitioner's handbook. John Wiley & Sons; 2016.
 8. Bashrpoor S, Issazadeghan A, Ahmadian L. The deficits of sensory information processing in children with learning disabilities. Journal of learning disabilities. 2012; 2(1): 25-42. [Persian]
 9. Flanagan DP, Ortiz SO, Alfonso VC, Dynda AM. Integration of response to intervention and norm‐referenced tests in learning disability identification: Learning from the Tower of Babel. Psychology in the Schools. 2006; 43(7): 807-825.
 10. Larivée S, Normandeau S, Parent S. The French connection: Some contributions of French‐language research in the post‐piagetian era. Child Developmen. 2000; 71(4): 823-839.
 11. Flanagan, DP, Harrison, PL. Contemporary Intellectual Assessment—Theories, Tests, and Issues. Guilford Press; 2005.
 12. Keith TZ, Fine JG, Taub GE, Reynolds MR, Kranzler JH. Higher order, multisample, confirmatory   factor   analysis   of   the   Wechsler Intelligence Scale for Children—Fourth Edition: What does it measure. School Psychology Review. 2006; 35(1): 108-127.
 13. Flanagan DP, Ortiz SO, Alfonso VC, Mascolo JT. The achievement test desk reference: A guide to learning disability identification. John Wiley & Sons Incorporated; 2006.
 14. Lipowska M, Łada AB, Pawlicka P, Jurek P. The use of the Warnke Method in dyslexia therapy for children. Journal of Applied Developmental Psychology. 2019;b64: 1-11.
 15. Boll-Avetisyan N, Bhatara A, Höhle B. Processing of Rhythm in Speech and Music in Adult Dyslexia. Brain sciences. 2020; 10(5): 261.
 16. Seydanlo T, Bagherpur M. The influence of the use of music on improving reading and writing performance of students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities. 2018; 7(2): 112-117. [Persian]
 17. Dehghan H, Ghaderi Rammazi M, Sobhi Gharamaleki N.  A Comparative Study of Learning Styles of Normal Students and Students with Specific Learning Disability. Journal of Disability Studies. 2017; 7(1): 1-6. [Persian]
 18. Mohammadi N, Delavar A, Fakhri NA, Minaei A. Identifying the infrastructural traits of Wechsler Intelligence Test Questions based on the narrow capabilities of Cattle Horne-Carroll theory using G-Dina cognitive diagnostic model. Journal of Quarterly of Educational Measurement 2017; 7(28): 1-32. [Persian]
 19. Zaboski II BA, Kranzler JH, Gage NA. Meta-analysis of the relationship between academic achievement and broad abilities of the Cattell-Horn-Carroll theory. Journal of school psychology. 2018; 71: 42-56.
 20. Shirazi M, Danaie M, Fardin MA. The Effect of Training Auditory Memory Strengthening Exercises on Reading Ability of Dyslexic Students. Journal of Learning Disabilities. 2017 Feb 19; 6(2): 100-114. [ Persian]
 21. Çakiroğlu Ü, Güler M, Atabay M, Güler M. Connections Between Learning Styles and Perceived Cognitive Load in Multimedia Learning: An Experimental Study. Journal of Educational Technology Systems 2020; 48(4): 553-573.
 22. Lifshitz-Ben-Basat A, Fostick L. Music-related abilities among readers with dyslexia. Annals of dyslexia. 2019; 69(3): 318-334.
 23. Giusto M, Ehri LC. Effectiveness of a partial read-aloud test accommodation to assess reading comprehension in students with a reading disability. Journal of learning disabilities. 2019; 52(3): 259-270.
 24. Banai K, Ahissar M. Musical experience, auditory perception and reading-related skills in children. PLoS One 2013; 8(9): e75876.
 25. Avitia MJ, Kaufman AS, Bray M, Kaufman JC. Relationship between reading and long-term storage and retrieval (Glr) in college students. Applied Neuropsychology: Adult. 2019; 26(2): 111-123.
 26. Afshari A, Rezaei R. The effectiveness of Sand Smart software on executive functions (focused attention, the ability to organize and plan, and auditory and visual work memory) in students with dyslexia. Journal of Learning Disabilities. 2019; 8(3): 26-48.
 27. Hoseinkhanzadeh AA, Latif M, Taher M. Comparison of the effectiveness of computer-assisted working memory and rehabilitation and multisensory methods on improving the executive functions of students with dyslexia. Quarterly of Psychology of Exceptional Individuals 2018; 8(29): 35-60. [Persian]
 28. Afrooz Gh, Kamkar K, Shekarzadeh Sh, Helat A. Guide to Implementing, Scoring and Interpreting Wechsler Intelligence Scale for Children - Fourth Edition. Elme Ostadan; 2014. [Persian]
 29. Lilienfeld SO, Lynn SJ, Ruscio J, Beyerstein BL. 50 great myths of popular psychology: Shattering widespread misconceptions about human behavior. John Wiley & Sons; 2011.