بررسی میزان آگاهی پرتوکاران از استانداردهای حفاظت پرتویی در بخش های آنژیوگرافی بیمارستان های آموزشی شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، گروه تکنولوژی پرتوشناسی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دکتری فیزیک پزشکی، گروه تکنولوژی پرتوشناسی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دکتری فیزیک پزشکی، مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف:
کارکنان بخش های آنژیوگرافی، روزانه مدت زمانی طولانی در معرض پرتوهای یونیزان قرار می گیرند. با توجه به اثرات مخربی که این پرتوها می توانند بر افراد و نسل های بعدی داشته باشند، آگاهی از اصول حفاظت در برابر اشعه و رعایت آن ها، به منظور کاهش آثار بیولوژیک پرتوها جایگاه خاصی دارد. بنابراین در مطالعه حاضر، آگاهی پرسنل بخش های آنژیوگرافی بیمارستان های آموزشی شهر مشهد از استانداردهای حفاظت پرتویی، مورد بررسی قرار گرفته است.
روش بررسی:
یک پرسشنامه محقق ساخته، شامل اطلاعات دموگرافیک و سوالاتی تخصصی پیرامون میزان آگاهی از اصول و قوانین حفاظتی و رعایت این اصول توسط پرتوکاران شاغل در بخش های آنژیوگرافی بیمارستان های آموزشی مشهد تکمیل گردید. در نهایت اطلاعات پرسشنامه ها توسط نرم افزار SPSS و آزمون های آماری مناسب، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها:
میانگین نمره آگاهی پرتوکاران مورد مطالعه 12/21%±52/31% بدست آمد. نتایج، همبستگی معنادار مثبت و متوسطی بین نمره آگاهی با سابقه خدمت  فرد را تایید کرد، همچنین نمره آگاهی افرادی که "حداقل زمان مواجهه با پرتو را رعایت می کردند"، به طور معنی داری بیشتر از گروه مقابل، یعنی گروهی که حداقل زمان مواجهه با پرتو را رعایت نمیکردند،ود.  
نتیجه گیری:
نتایج این مطالعه نشان داد که آگاهی پرتوکاران در زمینه اصول حفاظت پرتویی نسبتا پایین بود که این مسأله به خصوص در افراد با سابقه کاری کمتر، نمود بیشتری داشت و با توجه به اینکه تمامی افراد شرکت کننده در این مطالعه برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با این موضوع را ضروری دانسته اند، بنابراین باید برنامه ریزی هدفمند جهت برگزاری کلاس های بازآموزی به صورت مداوم و مستمر انجام شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Hashemi F, Sharifi D, Kasaei M, Ghasemi E, et al. The importance of radiography after reduction of anterior shoulder dislocation. Koomesh 2016; 18(1): 197-202. [Persian]
 2. Tajik-mansoury MA, Taleshi Ahangari H, Rajabi H, Jadidi M. Evaluation of cellular S-value of auger electrons emitting 111In radionuclide by Geant4 and its comparison with MCNP5 Monte Carlo codes and MIRD published data. Koomesh 2019; 21(3): 567-75. [Persian]
 3. Briggs-Kamara MA, Okoye PC, Omubo-Pepple VB. Radiation safety awareness among patients and radiographers in three hospitals in Port Harcourt. Am J Sci Ind Res 2013; 4(1): 83-88.
 4. Mahmoudi f, Davoudian talab A, badfar G. Survey of Compliance with Radiation Protection Standards in Diagnostic Imaging Centers of Khuzestan Province in 2015. Journal of health research in community 2017; 2(4): 1-10. [Persian]
 5. Radiation U. Sources and effects of ionizing radiation: United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation: UNSCEAR 2008 report to the General Assembly, with scientific annexes. New York: United Nations. 2010.
 6. Tohidniya MR, Amiri F, Khoshgard K, Hormozi Moghadam Z. Evaluation of the Observance of Radiation Protection Principles in Intensive Care Units at Imam Reza Hospital of Kermanshah. Payavard Salamat 2017; 10(6): 470-478.
 7. Mohammadi M, Danaee L, Alizadeh E. Reduction of Radiation Risk to Interventional Cardiologists and Patients during Angiography and Coronary Angioplasty. J Tehran Heart Cent 2017; 12(3): 101-106.
 8. Valipoor F, Ahmadi O, Poortaghi G, Mahmoudi N, Mohamadian MS. Survey of Scattered X-ray Rate and Received Dose by Staff of Angiography Department in a Military Hospital. Iran Occup. Health 2017; 14(1): 134-142.  [Persian]
 9. López PO, Dauer LT, Loose R, Martin CJ, et al. ICRP Publication 139: Occupational Radiological Protection in Interventional Procedures. Annals of the ICRP 2018 2018/03/01; 47(2): 1-118.
 10. Barcellos-Hoff MH. Cancer as an emergent phenomenon in systems radiation biology. Radiat. Environ. Biophys 2008; 47(1): 33-38.
 11. Burgio E, Piscitelli P, Migliore L. Ionizing radiation and human health: Reviewing models of exposure and mechanisms of cellular damage. An epigenetic perspective. Int. J. Environ. Res. Public Health INT J ENV RES PUB HE 2018; 15(9): 1971.
 12. FoIley J, Borges W, Yamasaki T. Incidence of leukaemia in survivors of the atomic bomb in Hiroshima and Nagasaki. Am J Med 1952; 13: 311-321.
 13. Lusiyanti Y, Kurnia I, Suvifan VA, Sardini S, et al. Evaluation of chromosomal aberrations and micronuclei in medical workers chronically exposed to low dose ionizing radiation. Biosaintifika: Journal of Biology & Biology Education 2017; 9(3): 585-591
 14. Abdelaal E, Plourde G, MacHaalany J, Arsenault J, et al. Effectiveness of low rate fluoroscopy at reducing operator and patient radiation dose during transradial coronary angiography and interventions. JACC: Cardiovasc. Interv 2014; 7(5): 567-574.
 15. Picano E, Vano E. The radiation issue in cardiology: the time for action is now. Cardiovasc. Ultrasound  2011; 9(1):1-13.
 16. Ciraj‐Bjelac O, Rehani MM, Sim KH, Liew HB, et al. Risk for radiation‐induced cataract for staff in interventional cardiology: Is there reason for concern? atheter Cardiovasc Interv 2010; 76(6): 826-834.
 17. Junk A, Haskal Z, Worgul B. Cataract in interventional radiology–an occupational hazard? Invest. Ophthalmol. Vis. Sci 2004; 45(13): 388.   
 18. Rehani MM, Vano E, Ciraj-Bjelac O, Kleiman NJ. Radiation and cataract. Radiat Prot Dosim 2011; 147(1-2): 300-304.
 19. Vano E, Kleiman NJ, Duran A, Rehani MM, et al. Radiation cataract risk in interventional cardiology personnel. J. Radiat. Res 2010; 174(4): 490-495.
 20. RELID (Retrospective Evaluation of Lens Injuries and Dose). http://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/ Content/News/relid-cataract study.htm. Last accessed on 26 March 2011.
 21. Balter S. Interventional fluoroscopy: physics, technology, safety: Wiley-Liss; 2001.
 22. Wiper A, Katira R, Roberts D. Interventional cardiology: it’sa hairy business. Heart 2005; 91(11): 1432.
 23. Hamada N, Fujimichi Y. Classification of radiation effects for dose limitation purposes: history, current situation and future prospects. Journal of radiation research 2014; 55(4): 629-640.
 24. Chaparian A, Shamsi F, Heydari A. Assessment of awareness, attitude, and practice of radiographers about radiation protection in Yazd Province. Occupational Medicine Quarterly Journal 2013; 5(1): 16-23. [Persian]
 25. Alipoor R, Mousavian G, Abbasnezhad A, Mousavi SF, et al. Knowledge, attitude, and performance of radiographers about the principles of radiation protection and following protective standards in medical imaging centers of hospitals in Fasa in 2015. J. Fasa Univ. Med. Sci 2016; (4)5: 564-70.[Persian]
 26. Slechta AM, Reagan JT. An examination of factors related to radiation protection practices. Radiologic technology 2008; 79(4): 297-305.
 27. Mojiri M, Moghimbeigi A. Awareness and attitude of radiographers towards radiation protection. Archives of Advances in Biosciences. JPS 2011; 2(4): 2-5. [Persian]
 28. Seifi D, Hasanzadeh H, Bitarafan-Rajabi A, Emadi A, et al. Knowledge, attitude and practice of nuclear medicine staff towards radiation protection.  Iran. J. Nucl. Med 2019; 27(1): 39-46. [Persian]
 29. Dehghani A, Ranjbarian M, Mohammadi A, Soleiman-Zade M, et al. Radiation safety awareness amongst staff and patients in the hospitals. International journal of occupational hygiene.2014; 6(3): 114-119[Persian].
 30. Shah AS, Begum N, Nasreen S, Khan A. Assessment of radiation protection awareness levels in medical radiation science technologists-a pilot survey.J. Postgrad. Med. Inst. 2007; 21(3): 169-172.