بررسی میزان درجه تورتیکولی و اسکولیوز در کشتی گیران آزادکار نخبه دارای گوش گل کلمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد تمام گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم و رزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه تهران، پردیس کیش، کیش، ایران

چکیده

هدف:
ورزش کشتی یکی از قدیمی ترین ورزش های رقابتی و دارای دو سبک آزاد و فرنگی است. یکی از ارکان مهم بدن انسان، ستون فقرات است. ستون فقرات از لحاظ موضع بالاترین شیوع ابتلا به ناهنجاری را به خود اختصاص داده است که می توان به عارضه های تورتیکولی و اسکولیوز اشاره کرد. حرکات تکراری و نامناسب در طولانی مدت به عدم تعادل و در نهایت، فرد در معرض اختلال های جسمانی ناشی از تغییر شکل طبیعی استخوان ها و ناهنجاری های وضعیتی قرار می گیرد. بنابراین هدف اصلی از این پژوهش، بررسی میزان درجه تورتیکولی و اسکولیوز در کشتی گیران آزادکار نخبه دارای گوش گل کلمی بود.
روش بررسی:
پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بود. آزمودنی های تحقیق را 120 کشتی گیر مرد آزادکار نخبه که در باشگاه های تهران با میانگین دامنه سنی 4/39±24/65 سال، وزن 11/38±75/31 کیلوگرم، قد 4/3±174/65 و سابقه ورزشی 2/63±9/80 بودند، انتخاب شدند. برای ارزیابی درجه تورتیکولی با روش فتوگرامتری با استفاده از نرم افزار کورل X6 و برای ارزیابی شیب اسکولیوز با پایه اسکولیومتر محقق ساز و اپلیکیشن تلفن همراه در باشگاه شهید صبوری منطقه 17 تهران صورت پذیرفت. در تجزیه و تحلیل داده­ ها میانگین درجات تورتیکولی و اسکولیوز با محاسبه ­ی فاصله­ اطمینان 95 درصد برآورد شد. به علاوه تحلیل داده ­های حاصل از تحقیق بوسیله ­ی آزمون ­های تی مستقل، من ­ویتنی و کای دو در سطح خطای 0/05 و با استفاده از نسخه ­ی 24 نرم ­افزار SPSS انجام گرفت.
یافته ها:
میانگین شیب گردن 5/68 درجه (با فاصله اطمینان 95 درصد 6/15-5/22) و میانگین شیب ستون فقرات 3/02 درجه (با فاصله اطمینان 95 درصد 3/21-/84) برآورد شد. ارتباط معناداری بین دست و پای برتر با سمت شکستگی گوش و سمت انحراف در ستون فقرات مشاهده شد (0/001>p).
نتیجه گیری:
با توجه به اینکه تورتیکولی، شانه نابرابر همان سمت را ایجاد می کند لذا اسکولیوز در سگمنت پایین در همان سمت ایجاد می شود. کشتی گیران نخبه در ناحیه گردنی و کمربند شانه ای از عضلاتی قوی برخوردارند لذا تمرینات اصلاحی این دو بخش را می توان در کشتی گیران آماتور برای پیشگیری این دو عارضه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


 1. Wodecki P, Guigui P, Hanotel M, Cardinne L, Deburge A. Sagittal alignment of the spine: Comparison between soccer players and subjects without sport activities. Revue de chirurgie orthopedique et reparatrice de l'appareil moteur 2020., 88(4): 328-36.
 2. Ghamari M, Rajabi R, Akbarnezhad A, Minonezhad H. Moghayese kayfoz sinei va vazeyat gharar giri ostokhan ketf koshtigiran azad kar va farangi kar sathe melli ba varzeshkaran. Journal of exercise science and medicine 2001; 3(1): 91-107. [Persian]
 3. Sheykhol eslami vatani D, Behpour N, Gaini AA. Moghayese vizhegihay asabi- azolani andam parvaran nokhbe va mobtadi ba afrad gheyre varzeshkar. Olympic Journal 2008; 3(43): 65-72. [Persion]
 4. Wojtys E, Ashton-Miller J, Huston L, Moga P. The association between athletic training time and the sagittal curvature of the immature spine. The American Journal of Sports Medicine 2000; 28(4): 490-498.
 5. Pourbehzadi M, Sadeghi H, Agha alinezhad H. Ertebat vazeyat tane va tipe badani ba amalkard banovan tim melli ghayeghrani deragon bot. Journal of exercise science and medicine 2012; 4(1): 49-61. [Persian]
 6. Sadeghi M, Ghasemi GA, Iraj F. Comparing selected spinal column postural abnormalities of professional and amateur wushu athletes with those of non-athletes. J of research in rehabilitation sciences 2012; 1(1): 582-589. [Persian]
 7. Rajabi R, Doherty P, Goodarzi M, Hemayattalab R. Comparison of thoracic kyphosis in two groups of elite Greco – Roman and free style wrestler and a group of non – athletic subjects. British Journal of Sports Medicine 2006; 42(3): 229-232.
 8. Sharifatpour R, Rahnama N, Asl H, Abbasi H. The effect of cauliflower on level of hearing and balance in wrestlers. J Sport Sci 2018; 3(1): 1-8. [Persian]
 9. Birdwell K, Lawrence L. Determine the optimal time dependent sagittal spinal thoracic spine to L5- S1. Spine. J Sport Sci 2005; 35(2): 275-325.
 10. Fernandez-de-las-penas C, Alonso-Blanco C, Guadrado ML, pareja JA. Forward head posture and neck mobility in chronic tension-type headache. A blinded, controlled study Cephalagia 2006; 26(3): 314-319.
 11. Gheitasi M, Alizadeh MH, Rajabi R, Ebrahimi E, Haghverdian S. Effect of Eight-Week Routine Corrective Exercises (Stretching-Strengthening Exercises) on Lateral Curve of Spine in Non-structural Scoliotic Subjects. J sport pec 2014; 10(20): 93-106. [Persian]
 12. Najafi H, Seyedi F, Alizadeh MH. Tasir yek barname 8 haftehei tamrinat eslahi montakhab bar nahanjari eskolioz gheyre sakhtari. IRJ 2014; 2(3): 11-19. [Persian]
 13. Ruivo RM, Pezarat-Correia P, Carita AI. Cervical and shoulder postural assessment of adolescents between 15 and 17 years old and association with upper quadrant pain. BJPT 2014; 18(4): 364-371.
 14. Daneshmandi H, Shamsi Majalan A, Babakhani M, Karanian F. The comparison of head and neck alignment in children with visual and hearing impairments and its relation with anthro­pometrical dimensions. Physical Treatments. PTJ 2014; 4(2): 69-76.
 15. Salahzadeh Z, Maroufi N, Ahmadi A, Behtash H, etal. Assessment of forward head posture in females: observational and photogrammetry methods. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 2014; 27(1): 131-139.
 16. Navarro I, Candotti T, Amaral M, Dutra H, etal. Validation of the Measurement of the Angle of Trunk Rotation in Photogrammetry. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 2020; 43(1): 50-56.
 17. Babaei H, Cedeghe M. The Investigation of Abundance of Anomalies Scoliosis and its Affective Factors in Adolescent Students of Rafsanjan City, 2007: A Short Report. Journal. rums 2013; 12(8): 673-78. [Persian]
 18. Mai H, Tai L, Chen H, Niu C, etal. Application of two‑parameter scoliometer values for predicting scoliotic Cobb angle. BioMed Eng OnLine 2017; 16: 136.
 19. Roshandel Hesari A, Tavakoli M. Comparing Upper Extremity Musculoskeletal Disorders in Freestyle, Greco-Roman, and Chookheh Style Wrestlers. J Sport Biomech 2019; 5(1): 14-27.
 20. Farahani A, Farahani M. Rabete beyne nahanjari vazeyati soton fagharat baa date vasael esterahati. JEAP 2011; 7(13): 153-165. [Persian]
 21. Abdolahzade M, Daneshmandi H. The Effect of an 8-week NASM Corrective Exercise Program on Upper Crossed Syndrome, J Sport Biomec 2019; 5(3): 156-167.
 22. Letafatkar A, Daneshmandi H, Hadadnezhad M, Abdolvahabi Z. Advanced corrective exercises. 2th ed. Tehran. Avaye Zohur 2012; 98-101. [Persian]
 23. Beyranvand R, Sani M, Azargoun M. The Assessment of Musculoskeletal Condition and Its Relationship with Years of Service and Level of Physical and Mental Health in NEDAJA Submarine Crews of Bandar Abbas in 2016, Journal rums 2018; 17(1): 15-26. [Persian]
 24. Witwit W, Thoreson O, Aminoff A, Todd C, etal. Young football players have significantly more spinal changes on MRI compared to non-athletes. TSM 2020; 3(4): 288-295.
 25. Rezaie R, Shojaedin SS, Gaieni A. The effect of skeletal abnormalities among firoozkooh students and its relate with exercise and daily activity. J Peyk-e-noor 2009; 3(1): 87-98.
 26. Hui‑Dong Wu, Wei Liu, Man‑Sang Wong. Reliability and validity of lateral curvature assessments using clinical ultrasound for the patients with scoliosis: a systematic review. European Spine Journal 2020; 29(4): 717-725.
 27. Shumway-cook A, Woolacott MH. Motor control, translating research into clinical practice. Motor Control Translating Research into Clinical 2007; Chapter 5: 100.
 28. Hajihosseini E, Norasteh AA, Shamsi A, Daneshmandi H. The Effects of Strengthening, Stretching and Comprehensive Exercises on Forward Shoulder Posture Correction. Physical Treatments. PTJ 2014; 4(3): 123-132.