بررسی رابطه بین ناتوانی در اندام تحتانی و یافته های آزمایشگاهی و کلینیکی در بیماران مبتلا به روماتوئید ‏آرتریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار روماتولوژی، گروه بیماری‌های داخلی، دانشکده پزشکی، مرکز آموزشی درمانی فیروزگر، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ‏ایران

3 عضو هیات علمی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف:
هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی ارتباط بین ناتوانی در اندام تحتانی با مولفه های شدت و فعالیت بیماری روماتوئید آرتریت مانند تعداد مفاصل متورم، تعداد مفاصل حساس، زمان خشکی صبحگاهی و شاخص مفصلی ریچی است. هدف بعدی  بررسی روایی گروه های شناخته شده با استفاده از ارزیابی نمره پرسشنامه RAOS بین حالت های منفی و مثبت یافته های آزمایشگاهی فاکتور روماتوئید، سرعت رسوب گلوبول های قرمز و پروتئین واکنشی سی می باشد.
روش بررسی:
از 234 بیمار مبتلا به آرتریت خواسته شد تا نسخه فارسی پرسشنامه نمره دهی پیامدهای روماتوئید و آرتریت (Rheumatoid and Arthritis Outcome Score; RAOS) که شامل گزارش بیماران از وضعیت پاهایش و مشکلات وابسته  است) را کامل کنند. در پژوهش حاضر ابتدا یافته های عملکردی مانند تعداد مفاصل متورم، تعداد مفاصل حساس، زمان خشکی صبحگاهی و شاخص مفصلی ریچی توسط پزشک متخصص روماتولوژی ثبت می گردید. سپس جهت اندازه گیری دیگر یافته های آزمایشگاهی از بیمار آزمایش خون گرفته می شد.
یافته ها:
ضریب همبستگی اسپیرمن بین خرده مقیاس فارسی پرسشنامه RAOS و تعداد مفاصل متورم و دردناک، مدت زمان سفتی صبحگاهی، شاخص مفصلی ریچی، درد و سلامتی بین 0/51 الی 0/74 بود. به علاوه آزمون من ویتنی نشان داد که اختلاف معنی داری  بین نمرات نسخه فارسی پرسشنامه RAOS در سطوح مثبت و منفی آزمون های سرعت رسوب گلبول های قرمز و  پروتئین واکنشی سی وجود دارد. در بررسی ارتباط سنجی، متغیرهای درد و سلامتی تقریباً با تمام خرده مقیاس های پرسشنامه RAOS ارتباط معناداری داشتند.
نتیجه گیری:
نسخه فارسی پرسشنامه RAOS یک ابزار معتبر جهت اندازه گیری ناتوانی در بیماران دارای روماتوئید آرتریت است.

کلیدواژه‌ها


 1. Deane KD, Holers VM. Rheumatoid Arthritis Pathogenesis, Prediction, and Prevention: An Emerging Paradigm Shift. Arthritis Rheumatol 2021; 73(2): 181-193.
 2. Nazary-Moghadam S, Zeinalzadeh A, Salavati M, Almasi S, Negahban H. Adaptation, reliability and validity testing of a Persian version of the Health Assessment Questionnaire-Disability Index in Iranian patients with rheumatoid arthritis. J Bodyw Mov Ther 2017; 21(4): 133-142.
 3. Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, et al. Harrison's Principles of Internal Medicine: Self-Assessment and Board Review, 21 edition: McGraw-Hill Professional Publishing; 2022.
 4. Orbai AM, Bingham CO 3rd. Patient reported outcomes in rheumatoid arthritis clinical trials. Curr Rheumatol Rep 2015; 17(4): 28.
 5. Bruce B, Fries JF. The Stanford Health Assessment Questionnaire: dimensions and practical applications. Health Qual Life Outcomes 2003; 1(20): 148-156.
 6. Bruce B, Fries JF. The Health Assessment Questionnaire (HAQ). Clin Exp Rheumatol. 2005; 23(9): 8-14.
 7. Bremander AB, Petersson IF, Roos EM. Validation of the Rheumatoid and Arthritis Outcome Score (RAOS) for the lower extremity. Health Qual Life Outcomes 2003; 1(55): 38-47.
 8. Cox SR, McWilliams L, Massy-Westropp N, Meads DM, et al. Adaptation of the RAQoL for use in Australia. Rheumatol Int 2007; 6(27): 661-670.
 9. Verhoeven AC, Boers M, van der Liden S. Validity of the MACTAR questionnaire as a functional index in a rheumatoid arthritis clinical trial. The McMaster Toronto Arthritis. J Rheumatol 2000; 9(27): 2801-2811.
 10. Salaffi F, Vaccaro CM, Manacorda T, Pardini L, et al. Health-related quality of life in patients with rheumatoid arthritis: assessment by a Italian version of the Arthritis Impact Measurement Scales, Version 2 (AIMS2)]. Reumatismo  2010; 62(8): 12-33.
 11. Nazary-Moghadam S, Zeinalzadeh A, Salavati M, Almasi S. Responsiveness of the Persian health assessment questionnaire measures in differentiating among disease activity levels in rheumatoid arthritis patients. J Bodyw Mov The. 2020 ; 24(3): 131-136.
 12. Dadonienė J, Stropuvienė S, Stukas R, Venalis A, Sokka-Isler T. Predictors of mortality in patients with rheumatoid arthritis in Lithuania: Data from a cohort study over 10 years. Medicina (Kaunas). 2015; 51(1): 25-31.
 13. Kosinski M, Zhao SZ, Dedhiya S, Osterhaus JT, Ware JE, Jr. Determining minimally important changes in generic and disease-specific health-related quality of life questionnaires in clinical trials of rheumatoid arthritis. Arthritis and rheumatism 2000; 8(43): 1478-1485.
 14. Negahban H, Masoudpur F, Rajaei E, Nazarinia MA, et al . Reliability, validity, and responsiveness of the Persian version of the rheumatoid and arthritis outcome score (RAOS) in patients with rheumatoid arthritis. Clinical rheumatology 2015; 35(4): 34-42.
 15. Kim J, Seo BS. How to calculate sample size and why. Clinics in orthopedic surgery. 2013; 5(3): 235-242.
 16. Kasper DL, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, et al. Harrisons Manual of Medicine, 19th Edition: McGraw-Hill Education; 2016.
 17. Bae SC, Cook EF, Kim SY. Psychometric evaluation of a Korean Health Assessment Questionnaire for clinical research. J Rheumatol 1998: 25(7): 75-83.
 18. El Meidany YM, El Gaafary MM, Ahmed I. Cross-cultural adaptation and validation of an Arabic Health Assessment Questionnaire for use in rheumatoid arthritis patients. Joint Bone Spine 2003; 70(3): 195-200.
 19. Karatepe AG, Gunaydin R, Turkmen G, Kaya T, Ozbek G. The validity and reliability of the Turkish version of the Rheumatoid and Arthritis Outcome Score (RAOS) in patients with rheumatoid arthritis. Clinical rheumatology 2009; 28(6): 51-47.
 20. Domholdt E. Rehabilitation Research: Principles and Applications: Elsevier Saunders; 2006.