مقایسه فشار داخل چشم اندازه گیری شده با تونومتر گلدمن به عنوان استاندارد فعلی کلنیک ها با پنج تونومتر ‏مختلف در افراد سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز‎ ‎تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

2 دکترای تخصصی اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه ‏‎ ‎علوم‎ ‎پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

3 کارشناس ارشد اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه ‏‎علوم‎ ‎پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه ‏‎علوم‎ ‎پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 مرکز‎ ‎تحقیقات‎ ‎عیوب‎ ‎انکساری‎ ‎چشم،‎ ‎دانشکده‎ ‎علوم‎ ‎پیراپزشکی،‎ ‎دانشگاه‎ ‎علوم‎ ‎پزشکی‎ ‎مشهد،‎ ‎مشهد،‎ ‎ایران

6 مرکز تحقیقات چشم، دانشگاه ‏‎ ‎علوم‎ ‎پزشکی مشهد، مشهد، ایران

7 کارشناس گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

چکیده

هدف:
مقایسه ی فشار داخل چشم (IOP: Intraocular Pressure) اندازه گیری شده با تونومتر گلدمن به عنوان استاندارد فعلی کلنیک ها با پنج تونومتر مختلف در افراد سالم، و بررسی تاثیر ضخامت و خصوصیات بیومکانیک قرنیه بر اندازه گیری ها.
روش بررسی:
در این مطالعه مقطعی، IOP در 94 چشم از 94 فرد سالم با تونومترهای گلدمن، تماسی رزونانسی دستی، Icare، غیرتماسی تاپکن، آنالیز کننده پاسخ چشمی و کورویس اندازه گیری شد. مقایسه ی IOP اندازه گیری شده با دستگاه های مختلف با آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری های تکراری انجام در حالیکه ضخامت مرکزی قرنیه به عنوان فاکتور کوواریانس در نظر گرفته شد. نمودار بلاند-آلتمن و ضرایب همبستگی درون طبقاتی جهت بررسی میزان توافق بین اندازه گیری ها استفاده گردید. محدوده ی میزان توافق بر اساس میانگین تفاوت ± 96/1 انحراف معیار تفاوت تعیین شد. آنالیز رگرسیون برای تخمین تاثیر ضخامت مرکزی قرنیه، هیسترزیس و فاکتور مقاومت قرنیه بر IOP اندازه‌گیری شده با تونومتر های مختلف استفاده شد.
یافته ها:
کمترین میانگین IOP با تونومتر گلدمن (2/6 ± 13/1 میلی متر جیوه) و بیشترین آن ها با تونومتر غیرتماسی تاپکن (2/5 ± 17/3 میلی متر جیوه) بدست آمد. اختلاف قابل توجهی از لحاظ آماری بین فشار اندازه گیری شده با  تونومتر گلدمن و سایر تونومتر ها وجود داشت. میانگین IOP اندازه گیری شده با Icare (3/4 ± 14/6 میلی متر جیوه) کمترین تفاوت و بیشترین توافق را با نتایج تونومتر گلدمن نشان داد. ضخامت مرکزی قرنیه به طور معنی داری تمامی IOPs را بجز فشار اصلاح شده بر اساس خصوصیات قرنیه (Cornea-Compensated IOP; IOPcc) تحت تاثیر قرار داد. بیشترین تاثیر پذیری IOP از فاکتور مقاومت قرنیه، مربوط به تونومتر غیر تماسی تاپکن و فشارهای هماهنگ با تونومتر گلدمن (Goldmann Correlated IOP; IOPg) بوده در حالی که کمترین آن ها با IOPcc و گلدمن دیده شد.
نتیجه گیری:
تونومتر Icare  بیشترین توافق را در بین تونومترهای مختلف با تونومتر گلدمن داشت. ضخامت مرکزی قرنیه بر نتایج تمامی تونومترها به جز IOPcc تاثیر گذارست. از بین دو پارامتر بیومکانیکی ارزیابی شده قرنیه، فاکتور مقاومت قرنیه تنها پارامتر بیومکانیکی موثر بر IOP های اندازه گیری شده با تمامی دستگاه ها بود.

کلیدواژه‌ها


 1. Suman S, Agrawal A, Pal VK, Pratap VB. Rebound tonometer: ideal tonometer for measurement of accurate intraocular pressure. J Glaucoma 2014; 23(9): 633-637.
 2. Bao F, Deng M, Wang Q, Huang J, et al. Evaluation of the relationship of corneal biomechanical metrics with physical intraocular pressure and central corneal thickness in ex vivo rabbit eye globes. Exp Eye Res 2015; 137: 11-17.
 3. Martinez-de-la-Casa JM, Garcia-Feijoo J, Fernandez-Vidal A, Mendez-Hernandez C, et al. Ocular response analyzer versus Goldmann applanation tonometry for intraocular pressure measurements. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006; 47(10): 4410-4414.
 4. Bayoumi NH, Bessa AS, El Massry AA. Ocular response analyzer and goldmann applanation tonometry: a comparative study of findings. J Glaucoma 2010; 19(9): 627-631.
 5. Hong J, Xu J, Wei A, Deng SX, et al. A new tonometer--the Corvis ST tonometer: clinical comparison with noncontact and Goldmann applanation tonometers. Invest Ophthalmol Vis Sci 2013; 54(1): 659-665.
 6. Eklund A, Hallberg P, Lindén C, Lindahl OA. An applanation resonator sensor for measuring intraocular pressure using combined continuous force and area measurement. Invest Ophthalmol Vis Sci 2003; 44(7): 3017-3024.
 7. Chui WS, Lam A, Chen D, Chiu R. The influence of corneal properties on rebound tonometry. Ophthalmology 2008; 115(1): 80-84.
 8. Martinez-de-la-Casa JM, Garcia-Feijoo J, Castillo A, Garcia-Sanchez J. Reproducibility and clinical evaluation of rebound tonometry. Invest Ophthalmol Vis Sci 2005; 46(12): 4578-4580.
 9. Yao WJ, Crossan AS. An update on postrefractive surgery intraocular pressure determination. Curr Opin Ophthalmol 2014; 25(4): 258-263.
 10. Harada Y, Hirose N, Kubota T, Tawara A. The influence of central corneal thickness and corneal curvature radius on the intraocular pressure as measured by different tonometers: noncontact and goldmann applanation tonometers. J Glaucoma 2008; 17(8): 619-625.
 11. Murase H, Sawada A, Mochizuki K, Yamamoto T. Effects of corneal thickness on intraocular pressure measured with three different tonometers. Jpn J Ophthalmol 2009; 53(1): 1-6.
 12. Doughty MJ, Zaman ML. Human corneal thickness and its impact on intraocular pressure measures: a review and meta-analysis approach. Surv Ophthalmol 2000; 44(5): 367-408.
 13. Whitacre MM, Stein R. Sources of error with use of Goldmann-type tonometers. Surv Ophthalmol. 1993; 38(1): 1-30.
 14. Morales-Fernandez L, Martinez-de-la-Casa JM, Garcia-Feijoo J, Saenz-Frances F, et al. Reproducibility of the new Goldmann AT900D digital tonometer. J Glaucoma 2012; 21(3): 186-188.
 15. Salvetat ML, Zeppieri M, Tosoni C, Brusini P. Repeatability and accuracy of applanation resonance tonometry in healthy subjects and patients with glaucoma. Acta Ophthalmol 2014; 92(1): e66-73.
 16. Ogbuehi KC, Mucke S, Osuagwu UL. Influence of central corneal thickness on measured intraocular pressure differentials: Nidek RKT-7700, Topcon CT-80 NCTs and Goldmann Tonometer. Ophthalmic Physiol Opt 2012; 32(6): 547-555.
 17. Sullivan-Mee M, Gerhardt G, Halverson KD, Qualls C. Repeatability and reproducibility for intraocular pressure measurement by dynamic contour, ocular response analyzer, and goldmann applanation tonometry. J Glaucoma 2009; 18(9): 666-673.
 18. Reznicek L, Muth D, Kampik A, Neubauer AS, et al. Evaluation of a novel Scheimpflug-based non-contact tonometer in healthy subjects and patients with ocular hypertension and glaucoma. Br J Ophthalmol 2013; 97(11): 1410-1414.
 19. Luce DA. Determining in vivo biomechanical properties of the cornea with an ocular response analyzer. J Cataract Refract Surg. 2005;31(1):156-162.
 20. Bang SP, Lee CE, Kim YC. Comparison of intraocular pressure as measured by three different non-contact tonometers and goldmann applanation tonometer for non-glaucomatous subjects. BMC Ophthalmol 2017; 17(1): 199.
 21. Grippo TM, Liu JH, Zebardast N, Arnold TB, et al. Twenty-four-hour pattern of intraocular pressure in untreated patients with ocular hypertension. Invest Ophthalmol Vis Sci 2013; 54(1): 512-517.
 22. Bland JM, Altman DG. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. Lancet 1986; 1(8476): 307-310.
 23. WM PL. Foundations of Clinical Research. Applications to Practice. . 2 ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Health2000.
 24. Galgauskas S, Strupaite R, Strelkauskaite E, Asoklis R. Comparison of intraocular pressure measurements with different contact tonometers in young healthy persons. Int J Ophthalmol 2016; 9(1): 76-80.
 25. Jóhannesson G, Hallberg P, Eklund A, Lindén C. Introduction and clinical evaluation of servo-controlled applanation resonance tonometry. Acta Ophthalmol 2012; 90(7): 677-682.
 26. Smedowski A, Weglarz B, Tarnawska D, Kaarniranta K, et al. Comparison of three intraocular pressure measurement methods including biomechanical properties of the cornea. Invest Ophthalmol Vis Sci 2014; 55(2): 666-673.
 27. Ogbuehi KC, Almubrad TM. Evaluation of the intraocular pressure measured with the ocular response analyzer. Curr Eye Res 2010; 35(7): 587-596.
 28. Kouchaki B, Hashemi H, Yekta A, Khabazkhoob M. Comparison of current tonometry techniques in measurement of intraocular pressure. J Curr Ophthalmol 2017; 29(2): 92-97.
 29. van der Jagt LH, Jansonius NM. Three portable tonometers, the TGDc-01, the ICARE and the Tonopen XL, compared with each other and with Goldmann applanation tonometry*. Ophthalmic Physiol Opt 2005; 25(5): 429-435.
 30. Dahlmann-Noor AH, Puertas R, Tabasa-Lim S, El-Karmouty A, et al. Comparison of handheld rebound tonometry with Goldmann applanation tonometry in children with glaucoma: a cohort study. BMJ Open  2013; 3(4): e001788.
 31. Fern KD, Manny RE, Gwiazda J, Hyman L, et al. Intraocular pressure and central corneal thickness in the COMET cohort. Optom Vis Sci 2012; 89(8): 1225-1234.
 32. Gupta V, Sony P, Agarwal HC, Sihota R, et al. Inter-instrument agreement and influence of central corneal thickness on measurements with Goldmann, pneumotonometer and noncontact tonometer in glaucomatous eyes. Indian J Ophthalmol 2006; 54(4): 261-265.