مقایسه اثر و ماندگاری یک دوره بازی های اصلاحی با حرکات اصلاحی منتخب بر هایپرکایفوزیس پشتی پسران 10 ‏تا 12 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف:
هایپر کایفوزیس پشتی جز ناهنجاری های شایع در میان کودکان می ­باشد. در سال های اخیر از جمله روش های اصلاحی که در کنار حرکات اصلاحی به منظور پیشگیری و اصلاح ناهنجاری های اسکلتی عضلانی کودکان مورد استفاده قرار گرفته است، بازی های اصلاحی است که در آن اهداف اصلاحی در قالب و شکل بازی با هدف پیشگیری و اصلاح ناهنجاری های وضعیتی کودکان اعمال می­ شود. هدف از انجام پژوهش مقایسه اثر و ماندگاری یک دوره بازی های اصلاحی با حرکات اصلاحی منتخب بروی زاویه کایفوز پشتی پسران 10 تا 12 سال می ­باشد.
روش بررسی:
تحقیق حاضر به روی 90 نمونه پسر با با میانگین سنی (20/80±11/0)، میانگین قد (5/91 ± 0/78) و میانگین وزن (4/75 ± 39/69) که به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند و به 3 گروه بازی های اصلاحی، حرکات اصلاحی و کنترل به صورت تصادفی تقسیم شدند اجرا شد. نمونه های گروه های تجربی به مدت 8 هفته در هفته 3 جلسه در جلسات 30 الی 60 دقیقه ­ای حرکات اصلاحی و بازی های اصلاحی مربوط به خود را اجرا نمودند.لازم به ذکر است گروه کنترل در این مدت فعالیت عادی زندگی خود را انجام دادند. میزان زاویه هایپر کایفوزیس پشتی نمونه ها برای ورود به تحقیق بزرگتر از 40 درجه در نظر گرفته شد و با استفاده از خط کش منعطف اندازه­گیری شد. به منظور بررسی میزان ماندگاری و اثربخشی تمرینات پس از 8 هفته از پایان تمرینات میزان هایپر کایفوزیس پشتی دو مرحله دیگر در مراحل پس آزمون و پیگیری مورد اندازه­گیری قرار گرفت.
یافته ها:
نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه ­های تکراری تفاوت معنی داری را در گروه بازی های اصلاحی در مرحله پیش آزمون 2/40±45/62، با مرحله پس آزمون 2/24±42/46 و مرحله پیگیری 2/09±42/42 و در گروه حرکات اصلاحی منتخب در مرحله پیش آزمون 2/59±45/81 با مرحله پس آزمون 2/36±42/26 و مرحله پیگیری 2/27±42/52 نشان داد (0/05≥p). همچنین تفاوت معنی داری در گروه کنترل در مرحله پیش آزمون 1/59±44/93 با مرحله پس آزمون 1/79±45/26 و  مرحله پیگیری 1/84±45/26 مشاهده نشد (0/05≤p). به علاوه اندازه اثر در گروه بازی های اصلاحی 0/85، در گروه حرکات اصلاحی منتخب 0/81 و  گروه کنترل 0/80 بدست آمد که نشان دهنده اثر بالای پروتکل های تمرینی در دو گروه تجربی تحقیق بود. به علاوه نتایج آزمون تحلیل کواریانس تفاوت معنی داری در زاویه هایپر کایفوزیس پشتی بین 3 گروه در مرحله پس آزمون و پیگیری نشان داد (0/05≥p) که به منظور بررسی این تفاوت از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. نتایج این آزمون نشان داد در مرحله پس آزمون و پیگیری در گروه های تجربی تفاوت معنی داری وجود ندارد که نشان از ماندگاری اثر بازی های اصلاحی و حرکات اصلاحی منتخب داشت (0/05≤p).و تفاوت موجود بین گروه های بازی  های اصلاحی و حرکات اصلاحی منتخب با گروه کنترل بوده است (0/05≥p).
نتیجه گیری:
بازی های اصلاحی و حرکات اصلاحی منتخب دارای تاثیر مثبت و مشابه، همچنین ماندگاری اثرات تمرین بر زاویه هایپرکایفوزیس پشتی پسران 10 تا 12 سال می­باشند. بدین ترتیب در مقایسه با حرکات اصلاحی اجرای هشت هفته بازیهای اصلاحی در قالب روشی موثر و مستقل به عنوان روش جایگزین حرکات اصلاحی در اصلاح ناهنجاری هایپرکایفوزیس پشتی پسران 10 تا 12 سال توصیه می ­شود

کلیدواژه‌ها


 1. Rajabi. Reza. Thoracic Kyphosis.,Tehran: Institutet; the university of tehran printing & publishing center; 2016.
 2. Roghani T, Zavieh MK, Manshadi FD, King N, Katzman W. Age-related hyperkyphosis: update of its potential causes and clinical impacts—narrative review. Aging clinical and experimental research 2017; 29(4): 567-577.]persian[.
 3. Koelé M, Lems W, Willems H. The clinical relevance of hyperkyphosis: A narrative review. Frontiers in endocrinology 2020; 11(5).114-122
 4. Hossien A, Ali Y, Farzaneh G. The Effect of Eight-Week Corrective Exercises Carried out in Water on Pain, Neck Flexors Endurance and Upper Extremity Range of Motion in Patient with Upper Crossed Syndrome. Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 2019; 27(3): 1381-1394. ]Persian[.
 5. Doosti M, Seidi F, Akouchkian M. Prevalence of Pain and Musculoskeletal Disorders in Diving Coaches (Recreational Diving) and Their Relationship with Musculoskeletal Disorders. Armaghane danesh 2020; 25(6): 805-824. ]Persian[
 6. Mahboobe Tavana K, Ahmad Ebrahimi A, Nahid Khoshraftar Y. The Effect of Eight Weeks Corrective Exercise on the Functional Kyphosis Curvature in the Teenager Girls.Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 2017; 6(1): 161-168. ]Persian[
 7. Herring JA. Tachdjian's Pediatric Orthopaedics: From the Texas Scottish Rite Hospital for Children E-Book: Elsevier; 2020.
 8. Yang L, Lu X, Yan B, Huang Y. Prevalence of incorrect posture among children and adolescents: Finding from a large population-based study in China. Iscience 2020; 23(5): 101-143.
 9. Chandoliya H, Chorsiya V, Kaushik D. Prevalence and Levels of Forward Head Posture among School Going Children. 2021.
 10. Hasan M, Maryam Koushkie J, Aliasghar F, Razieh S. Influence of Structural Corrective and Respiratory Exercises on Cardiorespiratory Indices of  Male Children Afflicted with Kyphosis. Archives of Rehabilitation 2017; 18(1): 51-63. ]Persian]
 11. Reza K, Ehsanollah H, Khosro J-D. the effects of 8 weeks sport selected exercise on angle of kyphos boy students affected by kyphosis. Journal of Health System Research 2018; 14(1): 79-84.
 12. Biševac EM, Mahmutović EH, Mekić RH, Dolićanin ZĆ. Effect of corrective exercises on functional spinal deformities in preschool and school-aged children. Specijalna edukacija i rehabilitacija 2021; 20(1): 51-63.
 13. Ghorbani L, Ghasemi G. Effects of Eight Weeks Corrective Exercises on Lumbar Lordosis. Journal of Research in Rehabilitation Sciences 2007; 3(2): 59-66. ]Persian[
 14. Mohammad M, Gholamali G, Vahid Z. Effect of combined training exercises on the thoracic kyphosis and lumbar lordosis of mentally retarded adolescents. Journal of Research in Rehabilitation Sciences 2012; 8(1): 192-201. ]Persian[
 15. Morningstar MW, D C, Pettibon BR, Remz C, editors. The Pettibon System : A Neurophysiologic Approach to Spine and Posture Correction 2006.
 16. Shokri. behnam, Ghasemi. Behnam, Moradi. Mohammadreza. The effect of 12 weeks of combined exercises (movement therapy and Thai massage) on the rate of dorsal kyphosis's male students with postural hyperkiphosis. Research on Biosciences and Physical Activity 2016; 4(3): 6-11.
 17. Leila A, Ahmad E, Atri, Nahid K, Yazdi, Yahya S. Research Paper: Effect of Eight Weeks Corrective Games on Kyphosis Curve and Strengths of Trunk Muscle in Kyphotic Mentally Retarded Children. Archives of Rehabilitation 2016; 17(2): 178-87. ]Persian[
 18. Grindle DM, Mousavi SJ, Allaire BT, White AP, Anderson DE. Validity of flexicurve and motion capture for measurements of thoracic kyphosis vs standing radiographic measurements. JOR spine 2020; 3(3): e1120.
 19. Rajabi R, Latifi S, Minoonejad H, Rajabi F. The effect of soft tissues in measurement of thoracic kyphosis by flexible ruler. Studies in Sport Medicine journal. 2015; 7(18): 91-104. ]Persian]
 20. Raupp EG, Candotti CT, Marchetti BV, Vieira A, et.al. The validity and reproducibility of the Flexicurve in the evaluation of cervical spine lordosis. Journal of manipulative and physiological therapeutics 2017; 40(7): 501-510.
 21. Narges Taghizadeh M, Reza R, Hooman M, Shahrzad Z. Thoracic Kyphosis and Its Relationship with Hamstring Muscles Flexibility in 12-17 Aged Iranian Students. Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 2020; 9(3): 178-186. ]Persian[
 22. Feng Q, Wang M, Zhang Y, Zhou Y. The effect of a corrective functional exercise program on postural thoracic kyphosis in teenagers: a randomized controlled trial. Clinical rehabilitation journal 2018; 32(1): 48-56.
 23. Foad S, Reza R, Esmaeel E, Mohammad Hosein A, Hasan D. The Effect of a 10-Week Selected Corrective Exercise Program on Postural Thoracic Kyphosis Deformity. Journal of Exercise Science and Medicine 2013; 5(10): 5-22. ]Persian[
 24. Badegruber B, editor 101 more life skills games for children : learning, growing, getting along (ages 9 to 15) 2006.
 25. Swain DP, Brawner CA, editors. ACSM's Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription 2014.
 26. Coglianese D. Muscles: Testing and Function With Posture and Pain, ed 5 (with Primal Anatomy CD-ROM). Physical Therapy 2006; 86: 304-315.
 27. Fadia R, Reza R, Shahrzad Z, Foad S. Comparative Effects and Sustainability of Eight Weeks of Corrective Exercises, Postural Reeducation, and Combined Program on Lumbar Hyperlordosis in Young Females. Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 2020; 9(1): 88-101. ]Persian[
 28. Rezvankhah N, Mh A, Mr K. The effect and maintenance of 8 weeks corrective exercise on increased lumbar lordosis of pre and post pubertal school girls. Research in Sport Medicine and Technology 2015; 4(8): 9-21. ]Persian[