میزان(نسبت) ایمبالانس قدرت در بین گروه های عضلانی مخالف ورزشکاران نخبه: مقاله مروری روایتی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان،رشت، ایران

3 استادیارگروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 عضو هیئت علمی دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

5 دانشجوی کارشناسی رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

چکیده

 هدف:
ایمبالانس عضلانی و مقدار آن در بین گروه های عضلانی مخالف، یکی از ریسک فاکتورهای مهم در ایجاد آسیب های عضلانی- مفصلی بشمارمی رود. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی میزان و نسبت ایمبالانس قدرت در بین گروه های عضلانی مخالف ورزشکاران نخبه بود.
 روش بررسی:
برای انجام تحقیق مروری حاضر، جست­وجوی پیشینه تحقیق از طریق موتورهای جستجوگر الکترونیک در دو دهه گذشته (از سال2000 تا 2020) در پایگاه ­های PubMed و Google Scholar انجام شد. برای جست­­جو از کلمات کلیدی”Muscle” “Imbalance” ,  “Athletics”, “ Muscle Imbalance”, “Muscle Strength”,   , “Rate” “Elite”به همراه مترادف های مرتبط، استفاده شد. همچنین برای جست­جوی مقالات فارسی از پایگاه مجلات کشور (MAGIRAN)، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، اطلاعات مقالات علوم پزشکی ایران (IRANMEDEX) و کتابخانه پزشکی ایران (MEDLIB) استفاده شد.
یافته ها:
با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج از پژوهش حاضر، 28مقاله ( شامل 26 مقاله انگلیسی و 2 مقاله فارسی)، انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان داد، در مفصل زانو  میزان (نسبت) ایمبالانس عضلانی مخالف آگونیست/ آنتاگونیست (Agonist ;AG/AN /Antagonist)، برای عضلات همسترینگ/کواریسپس (Hamstring: Quadriceps; H:Q)، در عضو برتر و غیر برتر به ترتیب؛63/2% و 61/8% بود. این مقادیر در مفصل ران برای عضلات آبداکتور به آداکتور (ABD:ADD) به ترتیب؛ 89/2%، 75/4% و در مفصل مچ پا برای عضلات دورسی فلکسور / پلانتارفلکسور (DRA:PLA Dorsey Flexion: Plantar Flexion;) به ترتیب؛ 35/3%، 35/6% و برای مفصل مچ پا و عضلات (Invertor: Evictor IA:EA) به ترتیب؛ 83/5%، 77/8% و برای مفصل شانه و  عضلات چرخش دهنده داخلی /چرخش دهنده خارجی  (External rotator: Internal rotation ; ERSH:IRSH) به ترتیب؛ 63/8 %، 70/5 % و برای مفصل آرنج و عضلات اکستنسور/ فلکسور (Extensor ; Flexor; EXEL:FLEL) به ترتیب؛ 92/3%، 91/6% و رای مفصل کتف و عضلات نزدیک کننده / دور کننده (RTES:PRES Retractor: Protractor; ) به ترتیب؛ 88/1%، 77% بود.
نتیجه گیری:
یافته ها نشان داد، در ارزیابی های ایمبالانس عضلانی در گروه های مختلف در بالاتنه و پایین تنه ورزشکاران نخبه می توان مقادیر نسبی مشخصی را به عنوان مقادیر کمی و مرجع در نظر گرفت. از این مرجع -برای پی بردن به اینکه آیا تفاوت های قدرت عضلانی در حدی است که به عنوان ایمبالانس عضلانی تلقی شود یا نه -  استفاده می شود. همچنین در ارزیابی ایمبالانس قدرت عضلانی از روش ارزیابی ایزوکنتیک و با تکنیک 60 درجه بر ثانیه  بیشتر استفاده کنند. برای انجام مطالعات آینده در زمینه ارزیابی ایمبالانس عضلانی، توصیه می شود محققان علاوه بر ایمبالانس قدرت، به جنبه های دیگر ایمبالانس عضلانی نظیر طول عضله، انعطاف پذیری، دامنه حرکتی مفصل، استقامت عضلانی، و نیمرخ ساختاری بدن ورزشکاران نخبه نیز توجه داشته و آنها را ارزیابی کنند. 
 

کلیدواژه‌ها


 1. David H P. Evaluation and practice of isokinetic movements. Translated by Morteza Shahbazi and Abbas Ali Gaini. Danesh Afrooz Publications. 1999; first edition 110-125.
 2. Arab A M. Evaluation of muscle imbalance patterns in patients with chronic low back pain. Research dissertation of physiotherapy, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences. PhD research thesis Physiotherapy. 1386; 44-49. [Persian]
 3. Khodadad H. Sports pathology. Motarjem Publications. 2010; Seventh Edition 151-153. [Persian]
 4. Sadeghi H, Bakhshpour M, Khaleqi M, Abbasi A. Relationship of some isocinetic parameters in ankle and knee joints with maximum vertical jump height. Research in sports science 2008; 5-8. [Persian]
 5. Al Mickenders, Louis C. Soft Tissue Injury in Sports Medicine. Translated by Hamid Reza Raouf. Publications to the city.2002; first edition.88-92.
 6. Grac T G, Sweeteser E.R, Nelson M A, Ydens LR. Isokinetic muscle inbalance and knee-joint injurices. Aprospective blind study. Journal of orthopaedic and sport physical therpy 1984; 7(2). 163-172.
 7. Knapik J J, Connie L B, Bruce H J, Jahn MCA, et al. preseason strength and flexibility imbalances associated with athletic injurics in female collegiate athletes. Aemerecan journal of sport medicine 1991; 19(8). 76-81.
 8. Bennel  K, Wajswelner H, Lew P, Schall A, et al .Isokinetic strength testing does not predict hamstring injurg in australian roules footballers. Journal of orthopaedic and sport physical therpy 1998; 8(2). 309-314.
 9. Timothy F, Stephen J, Richard J, malachy P. The associantion of hip strengh and flexiblility with the incidence of adductor musle strains in professional ice hockey players. Journal of sport medicine and athletic trauma 2001; 29. 124-128.
 10. odd E O, Myklehust L E, Ingar H, Roald B. Exercises to prevent lower limb injuries in young sports : cluster randomized controlled trial. Journal of sports medicin. 2005; 52(4). 330-449.
 11. Peate WF, Karen  S  F, Kristen  B. Core strength : A new model for injurey prediction and prevention. Journal of occupational medicine and toxicology 2007; 10(3). 1745- 1786.
 12. o’sullivan k, o’ callaigh B- O’ Connell  k, shafat A. The relation ship between previous hamstring injury and the concentric isokinetic tree muscle strength of irish gaelic footballers. Journal of sports medicin. 2008; 13(3): 61-69.
 13. Ross A C. Hamstring injouries: Risk assessment and injury prevention. Journal of sports medicin 2008: 18(6). 341-346.
 14. Yeung S S, Suen  A M, Yeuing E W. A prospective cohort study of hamsyring injuries in competitive sprinters: preseason muscle imbalance as a possible risk factor. Journal of orthopaedic and sport physical therpy 2009; 12(5). 201-210.
 15. Phil P, clare C F, Robert L. Assessment and treatment of muscle imbalance. Human kinetics 2010; 758-503.
 16. Kannus P, Jarvinen M. Prediction of torque acceleration energy and power of thigh muscle from peak torque. Archves of Medicine and scince in sports and exercise 1989; 21(6): 304-307.
 17. Alexander M J L. Peak torque values for antagonist muscle groups and concetric and eccentric contraction types for elite sprinters. Archives of physical medicine and rehabilitation 1990; 71(10): 334-339.
 18. Worrell T w, Perrin D H, Gqnsender B, Gieck J H. Compariso isokinetic strength and flexibility measures between hamstring injured and non-injured athletes. Journal of orthopedic and sports physical therapy 1991; 13(2). 118-125.
 19. Crayton L M, Thomas W. Comparison of Three Methods of Assessing Muscle Strength and Imbalance Ratios of the Knee. Journal of orthopaedic and sport physical therpy 2007; 14(5): 189-205.
 20. Joffrey D, Antoine G, Emmanuel R, Henri G, et al. Shoulder Muscle Imbalance as a Risk for Shoulder Injury in Elite Adolescent Swimmers: A Prospective Study. Journal of Human Kinetics 2020; 75(24): 103-113.
 21. Rodrigo M, Rodolfo A, Jose I, João C, et al. Muscular Strength Imbalances Are not Associated with Skin Temperature Asymmetries in Soccer Players. journal/ life 2020; 102(10): 339-357.
 22. Pietraszewski P, Artur G, Aleksander M, Sylwia M, et al. Muscle Activity Asymmetry of the Lower Limbs During Sprinting in Elite Soccer Players. Journal of Human Kinetics 2020; 75(14). 239-245.
 23. Maros K, Tomas M, Mikulas H, Jakub M, et al. Unilateral and Bilateral Strength Asymmetry among Young Elite Athletes of Various Sports. Medicina journal 2020; 56(12): 683-611.
 24. Jae Ho P, Hee-jae, Dong Hun Ch, Sok P, et al. Effects of 8-week Pilates training program on hamstring/quadriceps ratio and trunk strength in adolescent baseball players: a pilot case study. Journal of Exercise Rehabilitation 2020; 16(1): 88-95.
 25. Victor M-P, Fabio Y, Violeta S, Emilio F, et al. The acute effect of match-play on hip range of motion and isometric strength in elite tennis players. DOI .peerj 2019; 28(10): 7717-7940.
 26. Shawn R E, Marijn K, Caleb D, Branco N, et al. Bilateral Strength Asymmetries and Unilateral Strength Imbalance: Predicting Ankle Injury When Considered With Higher Body Mass in US Special Forcesa. Journal of Athletic Training 2019; 54(5): 497-504.
 27. Claudio A, Valentine Z, Rodrigo L ,Marilia S. Profiling Isokinetic Strength of Shoulder Rotator Muscles in Adolescent Asymptomatic Male Volleyball Players. MDOI sports 2019; 51(10): 557-580.
 28. Envier T, Ozan A, Berkiye K, Cem K, et al. Side-to-side asymmetry in lower limb strength and hamstring-quadriceps strength ratio among collegiate American football players. The Journal of Physical Therapy Science. J. Phys Ther. Sci 2019; 31(9): 884–888.
 29. Risberg M, Katrhrin S, Agnethe N, Grethe M, et al. normative quadriceps and hemstring muscle strength values for female, healthy, elite handball and football players. Journal of Strength and Conditioning Research 2018; 32(8): 2314-2323.
 30. Petr S, Michal L, James J. Muscle Imbalances: Testing and Training Functional Eccentric Hamstring Strength in Athletic Populations. Journal of Visualized Experiments 2018; 135(12): 3791-57508.
 31. Zuzana G, Petr S, Jan B, Lucia B, et al. Muscle Strength Variations of Knee Joint Muscles in Elite Female Handball Players after Pre-Season Conditioning. Journal of Human Kinetics 2018; (10). 105-115.
 32. Renan F. Rodolfo A D, Fbio Y, Cosme F, et al. isokinetic assessment of muscular strength and balance in Brazilian elite futsal players. International Journal of Sports Physical Therapy 2018; 13(1): 88- 94.
 33. Claudio A, Naryana C, Valentine Z, Rodrigo L, et al. isokinetic knee muscle strength profile in Brazilian male soccer futsal, and beach soccer pleyers: a cross sectional study. The International Journal of Sports Physical Therapy 2017; 16(12): 77 - 110.
 34. Jeon K, Sungyung C, Byoungdo S. Effects of muscle strength asymmetry between left and right on isokinetic strength of the knee and ankle joints depending on athletic performance level. The Journal of Physical Therapy Science 2016; 28(9): 1289-1293.
 35. Aya A, Ghada A, Mohamed, Soheir M, et al.  Effect of Wiihabilitation on strength ratio of ankle muscles in adults. The Journal of Physical Therapy Science 2016; (28): 2862-2866.
 36. Tomas M, Frantisek Z, Lucia M, Pavol C. The bilateral strength and power asymmetries in untrained boys Open Med 2015;10(4): 224-232.
 37. Alberto C, Scott B, Eduardo. Evaluating Injury Risk in First and Second League Professional Portuguese Soccer: Muscular Strength and Asymmetry. The Journal of Human Kinetics 2015; 51: 19-26.
 38. Hwai T, Hsing T, Kung Che, Ying Ch, et al.  The changes in shoulder rotation strength ratio for various shoulder positions and speeds in the scapular plane between baseball players and non-players. J. Phys. Ther. Sci 2015; 27(7): 1559-1563.
 39. Vedran H, Tine S, Matjaˇz V, Goran M, et al. Strength Asymmetry of the Shoulders in Elite Volleyball Players. Journal of Athletic Training 2014; 49(3): 338-344.
 40. Hyo B, Seung J, Jee H. Characteristics of upper limb muscular strength in male wheelchair tennis players. Journal of Exercise Rehabilitation 2013; 9(3): 375-380.
 41. Daneshjoo A, Rahnama N, Mokhtar A H, Yusof A. Bilateral and Unilateral Asymmetries of Isokinetic Strength and Flexibility in Male Young Professional Soccer Players. Journal of Human Kinetics 2013; 36: 45-53. [Persian]
 42. Nazari M H. Jamshidi A. Peeri M. Sadeghi R. et al. Evaluation of muscle strength imbalance around ankle, knee and pelvic joints is one of the important biomechanical parameters in predicting lower extremity muscle injuries in young elite athletes. Olympic Scientific Research Quarterly 2012; 20(4) 99-113. [Persian]
 43. Roy T, Cheung A. Smith Del P. H:Q Ratios and Bilateral Leg Strength in College Field and Court Sports Players. Journal of Human Kinetics volume. 2012; 12(2). 63-71.
 44. Kieran O, Brian O, Kevin O, Amir Sh. The relationship between previous hamstring injury and the concentric isokinetic knee muscle strength of irish  gaelic footballers. BMC Musculoskeletal Disorders 2008; 30(10): 1186-1198.
 45. Ann M, Ellen G, Dorien F M Van d, Dirk C, et al. Isokinetic Scapular Muscle Performance in Young Elite Gymnasts. Journal of Athletic Training 2007; 42(4): 458-463.
 46. Michelle R, Linda S, Pouran F, Jeffrey A. A Prospective Study of Overuse Knee Injuries Among Female Athletes with Muscle Imbalances and Structural Abnormalities. Journal of Athletic Training 2004; 39(3): 263-267.
 47. John M R, Tracey D F, Brian L M. Isokinetic Hamstrings: Quadriceps Ratios in Intercollegiate Athletes. Journal of Athletic Training 2001; 36(4): 378-383.