تاثیر َشش هفته تمرینات تعلیقی بر ترس از آسیب مجدد و معیارهای بازگشت به ورزش در ورزشکاران با سابقه بازسازی ‏رباط صلیبی قدامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

هدف:
ورزشکاران دارای سابقه بازسازی رباط صلیبی قدامی، پس از اتمام توانبخشی پزشکی خود نیازمند بازگشت به ورزش هستند ولی معمولا به دلیل دوری چند ماهه از ورزش و ترس از آسیب دیدگی مجدد از آن سرباز می زنند. بنابراین برای این افراد می بایست یک پروتکل تمرینی ایده آل با شدت مناسب در نظر گرفت تا بوسیله آن، از بعد روانی و جسمانی، قدرتمندانه آماده بازگشت به ورزش شوند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرینات تعلیقی با استفاده از TRX (Total Body Resistance Exercise) بر ترس از آسیب مجدد و معیارهای بازگشت به ورزش در ورزشکاران با سابقه بازسازی رباط صلیبی قدامی بود.
روش بررسی:
نمونه پژوهش حاضر شامل 26 ورزشکار مرد (فوتبال و فوتسال) 18 تا 30 سال با سابقه بازسازی رباط صلیبی قدامی بود که بصورت تصادفی در دو گروه 13 نفره تجربی (سن 3/45±24/54، قد 4/27±179/15، وزن 6/67±82/31، شاخص توده بدنی 1/04±25/58) و کنترل (سن 3/79±24/62، قد 3/91±179/00، وزن 10/57±82/62، شاخص توده بدنی 2/83±25/77) قرار گرفتند. برای بررسی میزان ترس از آسیب مجدد، از پرسشنامه تمپا11 و برای ارزیابی معیارهای بازگشت به ورزش از آزمون های جهش جانبی، جهش هشت لاتین و جهش سه گانه تک پا استفاده گردید. ورزشکاران بعد از پیش آزمون به مدت 6 هفته تمرینات را انجام دادند و در انتها پس آزمون انجام گرفت. مقایسه میانگین متغیرها بین دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون آنالیز کوواریانس در سطح معناداری0/05 انجام پذیرفت.
یافته ها:
نتایج نشان داد که 6 هفته تمرینات تعلیقی با استفاده از TRX منجر به کاهش معنی دار نمرات آزمون های ترس از آسیب مجدد تمپا11 (0/001=p)، جهش جانبی تک پا (0/001=p) و جهش هشت لاتین تک پا (0/001=p) و افزایش معنی دار نمره آزمون جهش سه گانه تک پا (0/001=p) در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل شد.
نتیجه گیری:
از جمله ویژگی های تمرینات TRX، سهولت انجام این تمرینات، هزینه مقرون به صرفه و قابلیت اجرای آن در هر زمان و مکانی می باشد. همچنین با توجه به اینکه نتایج تحقیق حاضر نشان داد که انجام تمرینات TRX می تواند سبب بهبود عملکرد ورزشکاران و کاهش میزان ترس از آسیب مجدد در آزمون های تمپا11، جهش جانبی، جهش هشت لاتین و جهش سه گانه تک پا شود، لذا به کلیه مربیان ورزشی و درمانگران پیشنهاد می شود جهت ارتقاء عملکرد و کاهش ترس ورزشکاران دارای سابقه بازسازی رباط صلیبی قدامی، از تمرینات مورد استفاده در تحقیق حاضر استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


 1. Dai B, Mao D, Garrett WE, Yu B. Anterior cruciate ligament injuries in soccer: Loading mechanisms, risk factors, and prevention programs. J Sport Health Sci 2014; 3(4): 299-306.
 2. Barber-Westin SD, Noyes FR. Factors used to determine return to unrestricted sports activities after anterior cruciate ligament reconstruction. Arthroscopy: the journal of arthroscopic & related surgery 2011; 27(12): 1697-1705.
 3. Spindler KP, Wright RW. Anterior cruciate ligament tear. New England Journal of Medicine 2008; 359(20): 2135-2142.
 4. Ardern CL, Webster KE, Taylor NF, Feller JA. Return to sport following anterior cruciate ligament reconstruction surgery: a systematic review and meta-analysis of the state of play.Br J Sports Med 2011; 45(7): 596.
 5. Shaarani SR, O’Hare C, Quinn A, Moyna M, et al. Effect of prehabilitation on the outcome of anterior cruciate ligament reconstruction. AM J Sports Med 2013; 41(9): 2117-2127.
 6. Risberg MA, Holm I. The long-term effect of 2 postoperative rehabilitation programs after anterior cruciate ligament reconstruction a randomized controlled clinical trial. AM J Sports Med 2009; 37(10): 1958-1966.
 7. Trigsted SM, Cook DB, Pickett KA, Cadmus-Bertram L, et al. Greater fear of reinjury is related to stiffened jump-landing biomechanics and muscle activation in women after ACL reconstruction. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy 2018; 26(12): 3682-3689.
 8. Ardern CL. Anterior cruciate ligament reconstruction-not exactly a One-Way ticket back to the preinjury level: a review of contextual factors affecting return to sport after surgery. Sports health 2015; 7(3): 224-230.
 9. Forsdyke D, Smith A, Jones M, Gledhill A. Psychosocial factors associated with outcomes of sports injury rehabilitation in competitive athletes: a mixed studies systematic review. Br J Sports Med 2016; 50(9): 537.
 10. Te Wierike SC, Van Der Sluis A, Van Den Akker-Scheek I, Elferink-Gemser MT, et al. Psychosocial factors influencing the recovery of athletes with anterior cruciate ligament injury: a systematic review. Scand J Med Sci Sports 2013; 23(5): 527-540.
 11. Hsu C-J, Meierbachtol A, George SZ, chmielewski TL. Fear of reinjury in athletes: implications for rehabilitation. Sports health. 2016; 9(2): 162-167.
 12. Kunnen M, Dionigi RA, Litchfield C, Moreland A. ʻMy desire to play was stronger than my fear of re-injuryʼ: athlete perspectives of psychological readiness to return to soccer following anterior cruciate ligament reconstruction surgery. Annals of Leisure Research 2020; 23(3): 447-461.
 13. Forsdyke D, Smith A, Jones M, Gledhill A. Psychosocial factors influencing the recovery of athletes with anterior cruciate ligament injury: a systematic review. Scand J Med Sci Sports 2013; 23(5): 527-540.
 14. Burland JP, Lepley AS, Cormier M, DiStefano LJ, et al. Learned helplessness after anterior cruciate ligament reconstruction: an altered neurocognitive state? Sports Medicine 2019; 49(5): 647-657.
 15. Mozafari ZM, Heidari F, Khabiri M. The Effect of a Mindfulness-Based Training Program on Sport Injury Anxiety and Performance of Soccer Players. Intrnational Conference on Sports Sciences. Rademan Innovative Institute 2019; 8(1): 95-108. [Persian]
 16. Loudon JK, Santos MJ, Franks L, Liu W. The effectiveness of active exercise as an intervention for functional ankle instability. Sports Medicine 2008; 38(7): 553-563.
 17. Naderi A, Baloochi R, Jabbari F, Eslami R. Comparison between the effects of core stability exercises and neuromuscular exercises on dynamic balance and lower limb function of athletes with functional ankle instability. SJKU 2016; 21(4): 61-72. [Persian]
 18. Aslani M, Kalantariyan M, Minoonejad H. Effect of Functional Training with TRX on the Balance of Middle-Aged Men. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 2018; 7(4): 80-89. [Persian]
 19. Aslani M, Minoonejad H, Rajabi R. Comparing the Effect of TRX Exercise and Hoping on Balance in Male University Student Athletes. PTJ 2018; 7(4): 241-250. [Persian]
 20. Moghadasi A, Ghasemi G, Sadeghi-Demneh E, Etemadifar M. The Effect of Total Body Resistance Exercise on Mobility, Proprioception, and Muscle Strength of the Knee in People With Multiple Sclerosis. J Sport Rehab 2020; 29(2): 192-199. [Persian] 
 21. Mohamed TS. Effect of TRX Suspension Training as a Prevention Program to Avoid the Shoulder Pain for Swimmers. Science, Movement & Health 2016; 16(2): 222-227.
 22. Aslani M, Minoonejad H, Rajabi R. Comparing the effect of 4 weeks TRX suspension exercise and hopping on risk factors affecting lower limbs injuries in male university student athletes. Phys Treatments-Spec Phys Ther J 2018; 7(4): 241-250. [Persian] 
 23. Zia M, Sahebalzamani M, Rouhollahi V. Effect of Progressive Muscle Relaxation Training in Fear of Re-injury in Professional ‎Athletes after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. J Para Sci & Rehab 2021; 10(1): 7-18. [Persian]
 24. Nazari S, Kamali M, Akbari M, Jamshidi A, et al. Measurement of Fear of Movement/Re-injury: Before and After Functional Tests in Anterior Cruciate Ligament Deficient Patients. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 2016; 5(4): 47-56. [Persian]
 25. Karimi N, Dehkordi KJ, Rizi RM. Effects of Pilates training VS. Suspension training on quality of life in women with knee osteoarthritis: A randomized controlled trial. Journal of Bodywork and Movement Therapies 2021; 27: 737-745. [Persian]
 26. Gholami M, Kamali F, Mirzeai M, Motealleh A, et al. Effects of kinesio tape on kinesiophobia, balance and functional performance of athletes with post anterior cruciate ligament reconstruction: a pilot clinical trial 2020; 12(1): 1-10. [Persian]
 27. Kavyani M, Badie F, Khatibi A, Dehghani M. The Fear of Movement and Anxiety Caused by Pain in Athletes with and without Musculoskeletal Injury. J Sports & Moto Devel & Lear 2021; 13(3): 313-331. [Persian]
 28. Kalantariyan M, Minoonejad H, Rajabi R, Seidi F. The Effect of Six Weeks Suspension Training on Functional Test’s Score in Athletes with Functional Ankle Instability. J Para Sci & Rehab 2020; 9(2): 64-75. [Persian]
 29. Essam-Eldeen RM. Influence of sling exercises (TRX) on certain physical variables and performance level of high jump for female college students. Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science, Movement and Health 2017; 17(1): 59-66.
 30. Janot J, Heltne T, Welles C, Riedl J, et al. Effects of TRX versus traditional resistance training programs on measures of muscular performance in adults. Journal of Fitness Research 2013; 2(2): 23-38.
 31. Seo SG, Ji YS, Woo DY, Yoon JH. Effects of 6 weeks plyometric training on isokinetic leg strength, agility, and vertical jump and in Korea ROTC cadets. J Korean Society of Living Environmental System 2016; 23(4): 519-526.
 32. Bouteraa I, Negra Y, Shephard RJ, Chelly MS. Effects of combined balance and plyometric training on athletic performance in female basketball players. The Journal of Strength & Conditioning Research 2020; 34(7): 1967-1973.
 33. Sheikhhassani S, Rajabi R, Minoonejad H. The effect of core muscle fatigue on measurements of lower extremity functional performance in male athletes. J Res in Rehab Sci 2013; 9(4): 638-668. [Persian]
 34. Abbasi H, Alizadeh M, Daneshmandi H, Barati A. Comparing the Effect of Functional, Extra-Functional and Combined Exercises on Dynamic Balance in Athletes with Functional Ankle Instability. Studies in Sport Med 2015; 7(17): 15-34. [Persian]
 35. Lederman E. Neuromuscular rehabilitation in manual and physical therapy. Edinburgh: Churchill Living Stone. 2010; 4: 121-128.
 36. Khabiri M, Moghadam-Zadeh A, Mehrsafar A, Abrisham-Kar H. Comparison of the effectiveness of progressive muscle relaxation with imagery-based relaxation on cortisol levels, competitive anxiety and self-confidence in elite athletes. J Res in Psycho Health 2017; 11(1): 62-73. [Persian]