امکان سنجی اجرای مدارک پزشکی الکترونیکی از دیدگاه کارکنان بیمارستان های آموزشی درمانی شهرستان ‏فردوس در سال 1400‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ‏مشهد، مشهد، ایران

2 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 مربی گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند، ‏بیرجند، ایران‏

4 دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات سلامت،دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران، ‏ایران

چکیده

هدف:
امروزه کاربرد کامپیوتر و فناوری در صنایع مختلف، از جمله صنعت مراقبت، گسترش بسیاری یافته است. به طوری که استفاده از سیستم هایی همچون پرونده الکترونیک سلامت، سیستم اطلاعات بیمارستانی و غیره، در حوزه بهداشت و درمان به دلیل نیاز به اطلاعات صحیح و دقیق، بسیار مورد توجه واقع شده است. هدف پژوهش حاضر، امکان سنجی اجرای سیستم مدارک پزشکی الکترونیکی از دیدگاه کارکنان بیمارستان های آموزشی درمانی شهرستان فردوس (خراسان جنوبی، ایران) در سال 1400 می باشد.
روش بررسی:
پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می‌ باشد. جامعه پژوهش کارکنان بیمارستان های آموزشی درمانی شهرستان فردوس بودند. در این مطالعه از روش سرشماری استفاده و جامعه پژوهش به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استانداری است که متشکل از دو قسمت آگاهی و استانداردهای مورد نیاز جهت اجرای مدارک پزشکی الکترونیک می‌ باشد. روایی و پایایی پرسشنامه در مطالعات پیشین ارزیابی شده است. با این حال پایایی ابزار در مطالعه حاضر مجدد بررسی و همبستگی درونی آن با روش آلفای کرونباخ 92% بدست آمد. در نهایت داده های گردآوری شده وارد SPSS نسخه 16 شده و با آمار توصیفی و آزمون من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها:
تعداد 78 نفر از کارکنان وارد پژوهش شدند. آگاهی افراد جامعه پژوهش نسبت به مدارک پزشکی الکترونیک در حد بالا بود و هردو بیمارستان دارای آمادگی مناسب برای استقرار مدارک پزشکی الکترونیکی بودند. میانگین رعایت الزامات فنی، سازمانی، نیروی انسانی و قانونی در دو بیمارستان به ترتیب 2/07، 2/04، 2/19، 2/42 بدست آمد.  از بین الزامات مورد بررسی، الزامات قانونی و سازمانی به ترتیب بیشترین و کمترین امتیاز را در بین الزامات موجود در بیمارستان‌های آموزشی درمانی شهرستان فردوس داشتند. از لحاظ وجود الزامات، تفاوت معنی‌داری بین میانگین امتیازات الزامات استقرار مدارک پزشکی الکترونیکی مشاهده نشد.
نتیجه گیری:
با توجه به آمادگی نسبی بیمارستان‌های آموزشی درمانی شهرستان فردوس جهت استقرار مدارک پزشکی الکترونیکی و آگاهی بالای کارکنان نسبت به این سیستم پیشنهاد می‌گردد مدیران و سرپرستان بیمارستان‌ها، اقدامات و برنامه ریزی های لازم را در این راستا انجام دهند.

کلیدواژه‌ها


 1. Mirabootalebi N, Ahmadi M, Dehghani M, Khani S, Azad M. Electronic medical records, a new step in technology of health system: Administrators and physiciansperspective. Payavard 2017; 10(5): 409-418. [Persian]
 2. Ghazi Saeedi M, Esmaeili Javid GR, Mohammadzadeh N, Asadallah Khan vali h. Determining the Minimum Data Set of Diabetic Foot Ulcer Patients' Electronic Medical Records. Payavard 2021; 14(5): 443-453. [Persian]
 3. Ayatollahi H, Mirani N, Haghani H. Electronic health records: what are the most important barriers? Perspect Health Inf Manag 2014;11: 1c.
 4. Tolf S, Mesterton J, Söderberg D, Amer-Wåhlin I, et al. How can technology support quality improvement? Lessons learned from the adoption of an analytics tool for advanced performance measurement in a hospital unit. BMC Health Serv Res 2020; 20(1): 816.
 5. Mohammadpour A, Ghaemi MM, Darrudi R, Sadagheyani HE. Use of Hospital Information System to Improve the Quality of Health Care from Clinical Staff Perspective.  Galen Med J 2021; 10: e1830.
 6. Hannawa AF, Wu AW, Kolyada A, Potemkina A, et al. The aspects of healthcare quality that are important to health professionals and patients: A qualitative study. Patient Educ Couns 2022; 105(6): 1561-1570.
 7. Feeney P. Preparing staff for information technology. Health informatics: An overview. 1996: 255-264.
 8. Gozali E, Langarizadeh M, Sadoughi F. A survey of the possibility of electronic medical records implementation in teaching hospitals affliated to Urmia University of Medical Sciences. Nursing and Midwifery Journal 2013;11(5):391-397. [Persian]
 9. Garavand A. Survey of Possibility Deployment of Electronic Medical Record in Shiraz Teaching Hospitals. jhbmi 2015; 2(1): 33-41. [Persian]
 10. Tavakoli N, Shahin A, Jahanbakhsh M, Mokhtari H, et al. Users’ acceptance and attitude in regarding electronic medical record at central polyclinic of oil industry in Isfahan, Iran. J Educ Health Promot 2013; 2(1): 59.
 11. Safdari R, Mohammad Zadeh Z, Karimi Nejad R. Electronic Health Record standards & Architecture. Tehran: Heidari; 2017: 170 . [Persian]
 12. Janssen A, Donnelly C, Elder E, Pathmanathan N, et al. Electronic medical record implementation in tertiary care: factors influencing adoption of an electronic medical record in a cancer centre. BMC Health Serv Res 2021; 21(23): 1-9.
 13. Simon JS, Rundall TG, Shortell SM. Drivers of electronic medical record adoption among medical groups. Jt Comm J Qual Patient Saf 2005; 31(11): 631-639.
 14. Ajami S, Ketabi S, Saghaeiannejad S, Heidari A. Requirements and areas associated with readiness assessment of electronic health records implementation. jha 2012; 14 (46) :71-78. [Persian]
 15. Terry AL, Thorpe CF, Giles G, Brown JB, et al. Implementing electronic health records: Key factors in primary care. Can Fam Physician 2008; 54(5): 730-736.
 16. Al-Samarraie H, Ghazal S, Alzahrani AI, Moody L. Telemedicine in Middle Eastern countries: Progress, barriers, and policy recommendations. Int J Med Inform 2020; 141: 104232.
 17. Vaishnavi V, Suresh M, Dutta P. A study on the influence of factors associated with organizational readiness for change in healthcare organizations using TISM. Benchmarking: An International Journal. 2019;26(4): 1290-1313.
 18. Abdulai A-F, Adam F. Health providers’ readiness for electronic health records adoption: A cross-sectional study of two hospitals in northern Ghana. PloS one 2020; (6)15: e0231569.
 19. Langarizadeh M, Gozali E, Sadoughi F. Readiness Survey And Comparison Of Educational Hospitals Of Medical Sciences University Of Urmia To Deploy Electronic Medical Records. Payavard 2013; 7(4): 312-24. [Persian]
 20. Gozali E. A survey of the teaching hospitals affliated to Urmia university of medical sciences for implementing Electronic Medical Record :2012. Tehran: Tehran University Of Medical Sciences; 2013. [Persian]
 21. Mirani N, Ayatollahi H, Haghani H. A Survey on Barriers to the Development and Adoption of Electronic Health Records in Iran.  jha 2013; 15(50) :65-75. [Persian]
 22. Jelvay S, Sharifian R, Farhadi P, Saeidi Nejad S. Barriers of implementation of electronic health record.  International Conference on Sustainable Reform in Health Systems 2015.
 23. Gagnon MP, Payne-Gagnon J, Breton E, Fortin JP, et al. Adoption of Electronic Personal Health Records in Canada: Perceptions of Stakeholders. Int J Health Policy Manag 2016; 5(7): 425-433.
 24. AlSadrah SA. Electronic medical records and health care promotion in Saudi Arabia. Saudi Med J 2020; 41(6): 583-589.
 25. Dargahi H , Razavi SM. The role of organizational culture in implementing telemedicine in healthcare providers Tehran University of Medical Sciences. Journal of School of Medicine 2004; 63(2): 99-107. [Persian]
 26. Høstgaard AM, Nøhr C. Dealing with organizational change when implementing EHR systems. Stud Health Technol Inform 2004; 107(Pt 1): 631-4.
 27. Mahmoodzadeh Z. Telemedicine and its impact on privacy of patient information, Iran, Tehran:Proceedings of the 4th Regional Conference on eHealth: Health and Medical Education Secretariat Takfab, 2004.