بررسی مقایسه ای تاثیر درون داد بینائی و وضعیت ایستادن بر کنترل پاسچر در افراد با و بدون سندرم درد ‏پاتلوفمورال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

4 استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف:
جهت ارزیابی کنترل پاسچر (Posture) در افراد دارای اختلالات عضلانی اسکلتی، بررسی وضعیت های مختلف ایستادن اطلاعات مفیدی را در اختیار محقیقن قرار می دهد. از طرف دیگر دستکاری درون داد بینائی نیز نقش مهمی در تحلیل کنترل پاسچر افراد دارای سندرم درد پاتلوفمورال در شرایط ایستا و چالش برانگیز دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر درون داد بینایی و هم زمان وضعیت ایستادن بر کنترل پاسچر در افراد دارای سندرم درد پاتلوفمورال و گروه کنترل می باشد.
 روش بررسی:
30 فرد (ده مرد، بیست زن) دارای سندرم درد پاتلوفمورال (سن 76/3 ± 50/23 سال، قد 8/58±167/5 سانتیمتر، وزن 12/05±63/86 کیلوگرم) و سی فرد سالم  (سن 84/2±43/22 سال، قد 9/7±166/25 سانتیمتر، وزن 9/35±59/36 کیلوگرم) در مطالعه شبه تجربی در بیمارستان قائم شهر مشهد در سال 1397 شرکت کردند. مؤلفه های مرکز فشار (سطح نوسان، جابه جایی مرکز فشار در جهت قدامی-خلفی، داخلی-خارجی و متوسط سرعت) به وسیله دستگاه فورس پلیت در وضعیت ایستاده بر روی دو پا و یک پا در دو گروه افراد دارای سندرم درد پاتلوفمورال و گروه کنترل ثبت گردید. همچنین دو گروه از نظر دسترسی به درون داد بینایی (چشم باز یا بسته) نیز مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها:
نتایج آنالیز آماری ANOVA نشان داد که تداخل بین متغیر های گروه، وضعیت قرار گیری پا، و وضعیت بینایی در همه متغیر های وابسته معنی دار است (0/04˂p). نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که در حالت یک پا و چشم بسته همه متغیر های وابسته بین دو گروه سندروم درد پاتلوفمورال و افراد سالم افزایش معنی داری را نشان دادند (0/05˂p). همچنین نتایج نشان داد که تفاوت بین مولفه های مرکز فشار در گروه بیمار بین دو حالت چشم باز و چشم بسته بیشتر از گروه سالم است (0/05˂p).
نتیجه گیری:
به نظر می رسد با توجه به وجود استراتژی های مرکزی متفاوت در کنترل پاسچر به علت عدم وجود داده های بینایی، افزایش نوسانات پاسچرال (Postural) در افراد دارای سندرم درد پاتلوفمورال نسبت به گروه کنترل پاسخی به نقص حس عمقی و اثر آن بر کنترل پاسچر در افراد دارای سندرم درد پاتلوفمورال باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Erdoganoglu Y, Pepe M, Kaya D, Tagrikulu B, Aksahin E, et al. Lower extremity alignment due to patellofemoral syndrome and dynamic postural balance. OSJ 2020; 28(1): 1–6.
 2. Yang JS, Fredericson M, Choi JH. The effect of patellofemoral pain syndrome on patellofemoral joint kinematics under upright weight-bearing conditions. PLoS ONE. 2020; 15(9): 20-26.
 3. Amiri A, Bagheri H, Jamshidi AA, Soroush S, Mohammadi P. Comparison of postural control between patients with patellofemoral pain syndrome and healthy subjects. mrj  2015; 9(4): 48-53.
 4. Foroughi F, Sobhani S, Kordi Yoosefinejad A, Motealleh A. Added Value of Isolated Core Postural Control Training on Knee Pain and Function in Women with Patellofemoral Pain Syndrome: A Randomized Controlled Trial. Arch Phys Med Rehabil 2019; 100(20): 220-229.
 5. Ferreira DC, Silva Junior RA, Gobbi Alves Araújo C, Mantovani PR, Guerino Macedo C. McConnell patellar taping on postural control of women with patellofemoral pain syndrome: randomized clinical trial. Fisioter Mov 2020; 33(5): 1-9.
 6. Tomomitsu MS, Alonso AC, Morimoto E, Bobbio TG, Greve JM. Static and dynamic postural control in low-vision and normal-vision adults. Clinical Science 2013. 13(4): 517-521.
 7. Friedrich M, Grein HJ, Wicher C, Schuetze J, et al. Influence of pathologic and simulated visual dysfunctions on the postural system. Exp Brain Res 2008; 186(2): 305-314.
 8. Viniciusda Silva Boitrago M, Nepomucenode Mello N, ReichertBarin F, LoboJúnior P, et al. Effects of proprioceptive exercises and strengthening on pain and functionality for patellofemoral pain syndrome in women: A randomized controlled trial. JCOT 2021; 18(3): 94-99.
 9. Ahmadi MR, Yalfani A, Gandomi F. Effect of Twelve Weeks of Sensorimotor Training on Pain, Improvement Proprioception, Muscle Strength, and Postural Control in Men with Patellofemoral Pain Syndrome: A Randomized Single-Blind Clinical Trial. RMJ 2021; 10(1): 1-13.
 10. Zeinalzadeh A, Talebian S, Naghdi S, Salavati M, et al. Effects of vision and cognitive load on static postural control in subjects with and without patellofemoral pain syndrome. Physiother Theory Pract 2018; 34(4): 276-285.
 11. Winters M, Holden S, Bryne Lura C, Welton NJ, et al. Comparative effectiveness of treatments for patellofemoral pain: a living systematic review with network meta-analysis. J Sports Med 2021; 55(10): 369-377.
 12. Capin JJ, Snyder-Mackler L. The current management of patients with patellofemoral pain from the physical therapist’s perspective. Ann Jt 2018; 14(2): 1-22.
 13. Lee SP, Souza RB, Powers CM. The influence of hip abductor muscle performance on dynamic postural stability in females with Patellofemoral Pain Syndrome. Gait & Posture 2012; 36(7): 425-429.
 14. Citaker S, Kaya D, Yaksel I. Static balance in patients with patellofemoral pain syndrome. Sport Physical Therapy 2011; 20(3): 524-529.
 15. Barton CJ, Levinger P, Webster KE, Menz HB. Walking kinematics in individuals with patellofemoral pain syndrome: a case-control study. Gait & Posture 2011; 33(2):286-91.
 16. Halabchi F, Reza Mazaheri R, Seif-Barghi T. Patellofemoral Pain Syndrome and Modifiable Intrinsic Risk Factors; How to Assess and Address? Asian J Sports Med. 2013; 4(2): 85-100.
 17. Gaitonde DY, Ericksen A, Robbins RC, Dwight D. Patellofemoral Pain Syndrome. Am Fam Physician 2019; 99(2): 88-94.
 18. Dixit S and Difiori JP. Management of Patellofemoral Pain Syndrome. Am Fam Physician 2007; 75(2): 194-202.
 19. Piva SR, Fitzgerald K, Associates of physical function and pain in patients with patellofemoral pain syndrome. Arch Phys Med Rehab 2002; 90(4): 285-290.
 20. Zeynalzadeh Ghoochani B, S.A. Derakhshanrad SA, Hosseini SA. A cross-sectional study to investigate dominant leg balance performance in healthy elderly individuals. JGG 2019; 67(15): 141-147.
 21. Baker V, Bennell K, Stilman B. Abnormal knee joint position sense in individuals with Patellofemoral Pain Syndrome. J Orthop Surg Res 2002; 20(2): 208-214.
 22. Poul MB, Patel C, Wiley P. Gait biomechanics & hip muscular strength in patients with Patellofemoral Osteoarthritis. J Phys Ther Sci 2012; 13(4): 212-217.
 23. Callaghan MJ, McKie S, Richardson P, Gregory L,Oldham JA. Effects of patellar taping on brain activity during a proprioception task. J Orthop Sports Phys Ther. 2011; 40(3): 41-49.
 24. Kang DW, Seo JW, Kim DH, Yang ST, Choi JS, Tack GR. A study on balance assessment according to the levels of difficulty in postural control. J Phys Ther Sci 2016; 28(7): 1832-1835.
 25. Louw Q, Gillon N, van Niekerk S-M, Morris L, Baumeister J. The effect of vision on knee biomechanics during functional activities- A systematic review. Journal of Science and Medicine in Sport 2015; 18(4): 469-474.
 26. Singh NM, Talor WR, Madigan ML, Nussbaum MA. The spectral control of postural sway during quiet stance: Influences of age, vision and somatosensory inputs. J Electromyogr Kinesiol 2012; 22(1): 131-136.
 27. Callaghan MJ, Selfe J, McHenry A, Oldham JA. Effects of patellar taping on knee joint proprioception in patients with patellofemoral pain syndrome. J Man Manip Ther 2008; 13(3): 192-199.
 28. Redfern, MS, Talkowski ME, Jennings JR, Furman JM. Cognitive influences in postural control of patients with unilateral vestibular loss. Gait Posture 2001; 19(2): 105-114.
 29. Williams GN, Chmielewski T, Rudolph K, Buchanan TS, Mackler L. Dynamic knee stability: current theory and implications for clinicians and scientists. Orthop Sports Phys Ther 2001; 31(9): 546-566.
 30. Kisner C, Colly LA. Therapeutic exercise foundations and techniques. Edition 5th. 2012: Philadelphia, PA: F.A. Davis.
 31. Aydog E, Aydog ST, Cakci A, Doral MN. Dynamic postural stability in blind athletes using the biodex stability system. Int J Sport Med  2006; 27(5): 415-428.
 32. Hazime FA, Allard P, Ide MR, Siquerira CM, Amorim CF, Tanaka C. Postural control under visual and proprioceptive perturbations during double and single limb stances: insights for balance training. J Bodyw Mov Ther 2012; 16(2): 224-229.
 33. Blaszczyk JW, Beck M, Sadowska D. Assessment of postural adaptability in young healthy subjects based on directional features of posturographic data: Vision and gender effects. Acta Neurobiol Exp 2014; 74(4): 433-442.
 34. Hammami R, Behm DG, Chtara M, Othman AB, Chaouachi A. Comparison of static Balance and Role of Vision in Elite Athletes. J. Hum. Kinet 2015; 7(40): 33-41.
 35. Loughran S, Tennant N, Kishore A, Swan IR. Interobserver reliability in evaluating postural stability between clinicians and posturography. Am. J. Otolaryngol. 2005; 30(3): 255-267.
 36. Saad MC, Felicio LR, Masullo CL, Liporaci RF, Bevilaqua-Grosslysi D. Analysis of the center of pressure displacement, ground reaction force and muscular activity during step exercises. J Electromyogr Kinesiol. 2011; 21(3): 712-718.