تأثیر مداخلات تمرینی بر تعادل ورزشکاران ایرانی دارای بی‌ثباتی مچ پا ، مقالة مروری ‏

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران ‏

2 دانشجوی دکترای آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه شهید باهنر کرمان. کرمان. ایران

3 دانشیار گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

هدف:
اسپرین مچ پا شایع ­ترین آسیب در بین ورزشکاران می ­باشد که معمولاً منجر به بی ­ثباتی مچ پا می­ شود. پروتکل­ های تمرینی مختلفی به منظور بهبود بی ­ثباتی مچ پا و بهبود تعادل ورزشکاران اجرا شده است. از این رو هدف از پژوهش حاضر، مروری بر تأثیر مداخلات تمرینی بر تعادل ورزشکاران دارای بی ­ثباتی مچ پا بود.
روش بررسی:
جستجوی جامع الکترونیک در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، بانک اطلاعات نشریات کشور، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و مرکز منطقه ­ای اطلاع ­رسانی علوم و فناوری با محدودة زمانی 1380 تا 1400 و کلیدواژه ­های تعادل، ثبات پاسچر، بی­ثباتی مزمن، بی­ثباتی عملکردی و اسپرین مچ پا صورت گرفت. مطالعة حاضر به روش مروری سیستماتیک PRISMA می­باشد.
یافته ­ها:
تعداد 18 مقاله براساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. مداخلات تمرینی اعمال شده در 94/4 از مطالعات مورد بررسی باعث بهبود معنادار تعادل در ورزشکاران دارای بی ­ثباتی مچ پا شده است. تمرینات ترکیبی (اجرای بیش از یک نوع تمرین در پروتکل) نسبت به تمرینات مجزا در بهبود تعادل تأثیر بیشتری دارد.
نتیجه ­گیری:
احتمال دارد که مداخلات تمرینی بررسی شده، خصوصاً تمرینات ترکیبی بتواند به بخش اصلی جلسات بازتوانی ورزشکاران تبدیل شود و در رابطه با تمرینات ترکیبی، رشته ­های ورزشی بانوان و نوجوانان پژوهش­ های بیشتری صورت گیرد زیرا با بررسی در جنسیت و رده ­های سنی متفاوت و همچنین ارتقاء کیفیت مطالعات، می ­­توان به نتایج ارزشمندتری دست یافت.

کلیدواژه‌ها


 1. Thompson C, Schabrun S, Romero R, Bialocerkowski A, et al. Factors contributing to chronic ankle instability: a systematic review and meta-analysis of systematic reviews. J Sport MED 2018; 48(1):189-205.
 2. Grassi A, Alexiou K, Amendola A, Moorman CT, et al. Postural stability deficit could predict ankle sprains: a systematic review. Knee Surg Sports TraumatolArthrosc 2018; 26(10): 3140-3155.
 3. Yen S-C, Chui KK, Corkery MB, Allen EA, Cloonan CM. Hip-ankle coordination during gait in individuals with chronic ankle instability. Gait Posture; 2017; 53: 193-200.
 4. Moisan G, Descarreaux M, Cantin V. Effects of chronic ankle instability on kinetics, kinematics and muscle activity during walking and running: A systematic review. Gait Posture 2017; 52: 381-399.
 5. Sahebozamani DM, Sedaghat M. The effect of soccer-special fatigue on dynamic postural control in soccer players with functional ankle instability. J Sport MED Review 2012;4(12):97-114. [Persian]
 6. Hall EA, Chomistek AK, Kingma JJ, Docherty CL. Balance-and strength-training protocols to improve chronic ankle instability deficits, part I: assessing clinical outcome measures. J Athl Train.2018; 53(6): 568-577.
 7. Kordi Ashkezari MH, Sahebozamani M, Daneshjoo A, Abbasi Bafghi H. Comparison of the Effect of 6 Weeks of Balancing and Hopping Strengthening Training on the Kinematics of the Lower Extremities of Athletes with Functional Ankle Instability while Running: A Randomized Controlled Trial. The Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences 2020; 28(7): 2854-2866. [Persian]
 8. Cruz AL, Oliveira R, Silva AG. Exercise-based interventions for physically active individuals with functional ankle instability: a systematic review of the literature. J Sports Med Phys Fitness 2019; 59(4): 666-675.
 9. Song K, Rhodes E, Wikstrom EA. Balance Training Does Not Alter Reliance on Visual Information during Static Stance in Those with Chronic Ankle Instability: A Systematic Review with Meta-Analysis. J Sport MED 2018; 48(4): 893-905.
 10. Zahabi E, Hashemi javaheri saa, Bambeichi S. Comparison the effect and maintenance of neuromuscular training with or without massage on balance and proprioceptive performance in female athletes with chronic ankle instability. Journal for Research in Sport Rehabilitation 2017; 5(9): 57-65. [Persian]
 11. Karimizade  Ardakani M, Alizadeh MH, Ebrahimi Takamjani E. The effect of 6-week hopping exercises program on joint position sense in athletes with functional ankle instability JRRS. 2013;9(3):540-552. [Persian]
 12. Ha S-Y, Han J-H, Sung Y-H. Effects of ankle strengthening exercise program on an unstable supporting surface on proprioception and balance in adults with functional ankle instability. J Exerc Rehabil. 2018; 14(2): 301-305
 13. Doherty C, Bleakley C, Delahunt E, Holden S. Treatment and prevention of acute and recurrent ankle sprain: an overview of systematic reviews with meta-analysis. Br J Sports Med 2017; 51(2): 113-125.
 14. McKeon PO, Hertel J. Systematic review of postural control and lateral ankle instability, part II: is balance training clinically effective? J Athl Train 2008; 43(3): 305-315.
 15. Kaminski TW, Buckley BD, Powers ME, Hubbard TJ, Ortiz C. Effect of strength and proprioception training on eversion to inversion strength ratios in subjects with unilateral functional ankle instability. Br J Sports Med 2003; 37(5): 410-415.
 16. Kathryn A., Webster and Phillip A. Gribble. Functional rehabilitation interventions for chronic ankle instability: A systematic review. JSR  2018; 19(1): 98-114
 17. Snijders C, Van Der Schaaf T, Klip H, Fetter RvLW, Molendijk A. Feasibility and reliability of PRISMA-medical for specialty-based incident analysis. BMJ Qual Saf 2009; 18(6): 486-491.
 18. Liberati A, Altman DG, Tetzlaff J, Mulrow C, et al. The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration. J Clin Epidemiol 2009; 62(10): 1-34.
 19. Abernethy L, Bleakley C. Strategies to prevent injury in adolescent sport: a systematic review. Br J Sports Med 2007; 41(10): 627-638.
 20. Samadi H, Rajabi R, Alizadeh MH, Jamshidi A. Effect of Six Weeks Neuromuscular Training on Dynamic Postural Control and Lower Extremity Function in Male Athletes with Functional Ankle Instability. Sport Medicine Studies 2014; 5(14): 73-90. [Persian]
 21. Mirabedi A, Shirzad Araghi E, Alizadeh MH. Effect of Six Weeks of Hopping Training on Dynamic Stability of Volleyball Players with Functional Ankle Instability with Emphasis on the Time to Stabilization. SJRM 2019; 8(2): 210-220. [Persian]
 22. Naderi DA, Baloochi DR, Jabbari F, Eslami DR. Comparison between the effects of core stability exercises and neuromuscular exercises on dynamic balance and lower limb function of athletes with functional ankle instability. SJ KU 2016; 21(4): 61-72. [Persian]
 23. Javdaneh N, Letafatkar A, Faraz NK. The effect of eight weeks of resistance training on postural sway and balance in basketball elite athletes with functional ankle instability. Pejouhandeh 2017; 21(5): 247-254. [Persian]
 24. Yalfani A, Saki F, Taghizadeh Kerman M. Effect of the FIFA 11+ and 11+ Kids Training on Injury Prevention in Preadolescent Football Players: A Systematic Review. Ann Appl Sport Sci 2020; 8(4): 1-8
 25. abbasi h, Alizadeh MH, Daneshmandi H, Barati AH. Comparing the Effect of Functional, Extra-Functional and Combined Exercises on Dynamic Balance in Athletes with Functional Ankle Instability. Sport Medicine Studies 2015; 7(17): 15-34. [Persian]
 26. Sahranavard M, Aghayari A, Motealleh A, Farhadi A. The Effect of Core Stability Exercises on Pain and Performance of Athletes with Chronic Ankle Instability. J. Khorasan Univ. Med Sci. 2018; 10(1): 98-104. [Persian]
 27. Mohammadinia Samakosh H, Shojaedin SS, Hadadnezhad M. Comparison of effect of hopping and combined balance - strength training on balance and lower extremity selected muscles strength of soccer men with chronic ankle instability. J. Gorgan Univ. Med. Sci. 2019; 21(3): 69-78. [Persian]
 28. Ashoury h, Raisi Z, Khodabakhshi M. The effect of 6 weeks of training on dynamic balance and proprioceptive function of lower extremity chronic ankle sprain with basketball players. Journal for Research in Sport Rehabilitation 2016; 4(7): 55-63. [Persian]
 29. javdaneh n, javdaneh n, ghasmi b, moradi MR. The effect of six week of core stability exercises on dynamic balance and postural sway in basketball male with functional ankle instability. Journal for Research in Sport Rehabilitation 2020; 7(14): 1-12. [Persian]
 30. Moradi K, Minoonejad H, Rajabi R. The immediate effect of core stability exercises on postural sway in athletes with functional ankle instability. SJRM 2015; 4(3): 101-110. [Persian]
 31. Sadeghipur H-R., Rahnama N., Bambaeichi E., Kheirdeh M. Effect of Star Excursion Balance Training on ankle sprain injury rehabilitation. JRRS 2014; 10(1): 123-130. [Persian]
 32. Khodabakhshi M, Ebrahimi-A'tri A, Hashemi-Javaheri SAA, Khan-Zadeh R, Zandi M. The Effect of 5 Weeks Proprioceptive Training on Basketball Player’s Dynamic Balance with Aspirin for Chronic Ankle. Rehabilitation 2014; 15(3): 44-51. [Persian]
 33. Hozhabrpour-Fereydani F, Taghian F, Saleki M. The Effect of Trunk Core Stability Training and Total-Body Resistance Exercise (TRX) on the Performance, Balance, and Strength of Athletes with Ankle Sprain: A Clinical Randomized Trial Study. JRRS 2019; 14(4): 239- 247. [Persian]
 34. Poursaeid Esfahani M, Salehi S, Abedi Yekta A, Hassabi M, et al. The effect of 8-week combination training program (strength and neuromuscular) on the Time to stability and center of pressure in the active men with chronic ankle instability. Research in Medicine 2018; 42(3): 154-159. [Persian]
 35. Mohammadi A, Shojaedin SS, Letafatkar A, Hadadnejad M. Comparative Effects of Impacts and Stainabilities of NASM and Combined Exercises (Neuromuscular and Core Stability) on Functional Characteristics and Balance of Individuals with Unilateral Chronic Ankle Injury. SJRM  2018; 7(3): 34-47. [Persian]
 36. Dehghanzadeh V, Daneshjoo AD, Sahebozamani M, Bamorovat F, Sedighi Darigani S, Madadi Zadeh Z. Effect of Six Weeks of Core Stability Exercise and Hopping on Balance among Female University Students with Ankle Instability. SJRM 2018; 7(4): 160-167. [Persian]
 37. Webster KA, Gribble PA. Functional rehabilitation interventions for chronic ankle instability: a systematic review. J Sport Rehabil 2010; 19(1): 98-114.
 38. Rivera MJ, Winkelmann ZK, Powden CJ, Games KE. Proprioceptive training for the prevention of ankle sprains: an evidence-based review. J Athl Train 2017; 52(11): 1065-1067.
 39. Sadeghi H., Sheykh saraf B. The potential for anterior cruciate ligament injury in both men and women during landing due to the kinematic function of the knee joint. Motor sciences and sports 2010; 7(13): 1-9. [Persian]
 40. Yafani A, Karami S, Gandomi F. The effect of a new balance training period in the land and water on instability index, pain, and balance in the athletes with chronic ankle instability. JSSU 2018;2 6(5): 374-84. [Persian]