تأثیر مداخلات تمرینی بر تعادل ورزشکاران ایرانی دارای بی‌ثباتی مچ پا ، مقالة مروری ‏

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران ‏

2 دانشجوی دکترای آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه شهید باهنر کرمان. کرمان. ایران

3 دانشیار گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

هدف:
اسپرین مچ پا شایع ­ترین آسیب در بین ورزشکاران می ­باشد که معمولاً منجر به بی ­ثباتی مچ پا می­ شود. پروتکل­ های تمرینی مختلفی به منظور بهبود بی ­ثباتی مچ پا و بهبود تعادل ورزشکاران اجرا شده است. از این رو هدف از پژوهش حاضر، مروری بر تأثیر مداخلات تمرینی بر تعادل ورزشکاران دارای بی ­ثباتی مچ پا بود.
روش بررسی:
جستجوی جامع الکترونیک در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، بانک اطلاعات نشریات کشور، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و مرکز منطقه ­ای اطلاع ­رسانی علوم و فناوری با محدودة زمانی 1380 تا 1400 و کلیدواژه ­های تعادل، ثبات پاسچر، بی­ثباتی مزمن، بی­ثباتی عملکردی و اسپرین مچ پا صورت گرفت. مطالعة حاضر به روش مروری سیستماتیک PRISMA می­باشد.
یافته ­ها:
تعداد 18 مقاله براساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. مداخلات تمرینی اعمال شده در 94/4 از مطالعات مورد بررسی باعث بهبود معنادار تعادل در ورزشکاران دارای بی ­ثباتی مچ پا شده است. تمرینات ترکیبی (اجرای بیش از یک نوع تمرین در پروتکل) نسبت به تمرینات مجزا در بهبود تعادل تأثیر بیشتری دارد.
نتیجه ­گیری:
احتمال دارد که مداخلات تمرینی بررسی شده، خصوصاً تمرینات ترکیبی بتواند به بخش اصلی جلسات بازتوانی ورزشکاران تبدیل شود و در رابطه با تمرینات ترکیبی، رشته ­های ورزشی بانوان و نوجوانان پژوهش­ های بیشتری صورت گیرد زیرا با بررسی در جنسیت و رده ­های سنی متفاوت و همچنین ارتقاء کیفیت مطالعات، می ­­توان به نتایج ارزشمندتری دست یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات