بررسی ناهنجاری‌های وضعیت بدنی در افراد با اختلالات بینایی و تاثیر تمرین بر این ناهنجاری‌ها (مطالعه مروری)‏

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استاد گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران ‏

2 استادیار گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشجوی دکترای تربیت بدنی سازگارانه، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 دانشجوی دکترای آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران‏

چکیده

هدف:
ناهنجاری‌های قامتی در افراد با اختلالات بینایی بیشتر از افراد با بینایی سالم است. هدف از این مقاله، مرور پژوهش‌های انجام گرفته در زمینه ارزیابی ناهنجاری‌های قامتی افراد با اختلالات بینایی و بررسی تاثیر تمرین بر این ناهنجاری‌ها است. 
روش بررسی:
پایگاه‌ های الکترونیکی Science Direct، PubMed و Google Scholar به منظور یافتن مقالات انگلیسی و پایگاه‌ های الکترونیکی مدلیب، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، نورمگز، مگیران و گوگل محقق برای یافتن مقالات انتشار یافته به زبان فارسی به صورت نظام‌ مند مورد جستجو قرار گرفتند. همچنین فهرست منابع مقالات مربوطه نیز جستجو شد. برای جستجوی مقالات انتشاریافته به زبان انگلیسی از کلیدواژه‌ های ("Posture" یا "Mal-alignment" یا "Body deformity") و یکی از واژه ‌های ("Blindness" یا "Visual impairment") و برای جستجوی مقالات انتشاریافته به زبان فارسی از کلیدواژه های "وضعیت بدنی" یا "مشکلات عضلانی اسکلتی" و یکی از واژه‌های "نابینا" یا "اختلالات بینایی" استفاده شد. در جستجوی مقالات مرتبط با تاثیر تمرین بر این ناهنجاری ‌ها، علاوه بر کلیدواژه ‌های ذکر شده در بالا، برای مقالات انگلیسی از کلیدواژه ‌های ("Corrective exercise" یا "Training") و برای مقالات فارسی از کلیدواژه ‌های "تمرین" یا "حرکات اصلاحی" نیز استفاده شد. پژوهش ‌هایی که در بازه زمانی ژانویه 2000 تا  آگوست 2022 انتشار یافته بودند و به ارزیابی وضعیت بدنی افراد با اختلالات بینایی پرداخته بودند یا تاثیر تمرین بر وضعیت بدنی این افراد را مورد بررسی قرار داده بودند در این پژوهش مروری وارد شدند.
یافته ­ها:
تعداد 21 مقاله در بخش ارزیابی وضعیت بدنی افراد با اختلالات بینایی و تعداد 9 مقاله در بخش بررسی اثر تمرین بر وضعیت بدنی این افراد از معیارهای ورود به مقاله مروری حاضر برخوردار بودند. نتایج بررسی این مقالات حاکی از این است که ناهنجاری‌های وضعیتی در افراد با اختلالات بینایی بیشتر از افراد با بینایی سالم است. این ناهنجاری‌ها در وضعیت سر و گردن، شانه‌ها، ستون فقرات و نیز اندام تحتانی قابل مشاهده هستند. همچنین نتایج مقالات بررسی شده حاکی از مثبت بودن تاثیر تمرینات اصلاحی در اصلاح ناهنجاری‌های قامتی افراد با اختلالات بینایی است.
نتیجه‌گیری:
نتایج این مقاله مروری حاکی از بیشتر بودن ناهنجاری‌های قامتی (ناهنجاری‌های سر و گردن، شانه‌ها، ستون فقرات، اندام تحتانی) در افراد با اختلالات بینایی و همچنین تاثیر مثبت تمرین بر این ناهنجاری‌ها است. با وجود این به انجام پژوهش‌های بیشتر در این زمینه با رعایت مواردی از قبیل بکارگیری اندازه نمونه بزرگتر و همگن‌ تر، ابزار دقیق‌تر، گروه کنترل و طولانی‌تر بودن مدت تمرینات نیاز است.

کلیدواژه‌ها


 1. Maleki A, Naemi S, Khademi Kalantari K, Rahimi A, et al. Dynamic stability in low vision and normal subjects during dual-task activity. SJRM 2012; 1(2): 23-30. [Persian] 
 2. Mohammadi F, Bayati M, Abbasi H, Allafan N. Better functioning of the somatosensory system in postural control of blind athletes compared to non-athletes. J Rehab Med 2019; 8(3): 179-187. [Persian] 
 3. Aghazadeh E, Taghian F, Ghasemi G. Thera Band’s Exercises on the Forward Head, Power and Range of Motion in Blinds and Low Visibility Boys. MEJDS 2019; 9(1): 35. [Persian] 
 4. Bamdad S, Bolkheir A, Khorrami A. Common causes of visual impairment among sixth grade students in Boyer Ahmad city. ISMJ 2017; 20(1): 104-114. [Persian] 
 5. Bouchard S. and Tetreault M. The Motor development of blind people. JVIB 2000; 105: 8-10.
 6. Sankako A N, Lucareli P R G, de Carvalho S M R, Braccialli L M P. Analysis of the positioning of the head, trunk, and upper limbs during gait in children with visual impairment. International IJDHD 2015; 14(1): 37-43.
 7. Fernández-de-las-Peñas C, Alonso-Blanco C, Cuadrado ML, Pareja JA. Forward head posture and neck mobility in chronic tension-type headache: a blinded, controlled study. Cephalalgia 2006; 26(3): 314-319.
 8. Amouzadeh Khalili M, Daraei G, SiminGhalam M. A survey on postural deviation and flexibility of blind and sighted girls when compared with the normal situation. Life Sci J 2012; 1848-1853.
 9. Dig-o J F. Aerobic Exercises: a corrective measure to postural defects of children with visual impairment. IJCDSE 2011; 2(4): 535-540.
 10. Melo RS, Silva PWA, Silva AVC, Toscano TSF. Postural evaluation of vertebral column in children and teenagers with hearing loss. IAO. 2011; 15 (2): 195-202.
 11. Donatelli R, Wooden M. Orthopedic Physical Therapy.New York: Churchill Livingstone. 1989; 14-22.
 12. Maniu E A, Maniu D A, Grosu V T, Grosu F E. Does swimming exercises improve posture for blind and visually impaired children?. HVM 2021; 13(1): 11-14.‏
 13. de Pádua M, Sauer J F, João S M. Quantitative postural analysis of children with congenital visual impairment. JMPT 2018; 41(1): 62-70.‏
 14. Tavares G M S, do Espírito Santo C C, de Cássia Libardoni T, Santos C M, et al. Postural characterization in visually impaired young adults: preliminary study. MTPRJ 2014; 12(1): 880-894.‏
 15. Houwen S, Hartman E. Physical activity and motor skills in children with and without visual impairments. MSSE 2009; 41 (1): 103-109.
 16. Grivas T B, Savvidou O D, Vasiliadis E, Psarakis S, et al. Prevalence of scoliosis in women with visual deficiency. SHTI. 2006; 123: 152-156.
 17. Akbarfahimi N, Jadidi B, Shahi Z, Jadidi H. The impact of exercise therapy on the musculoskeletal abnormalities of blind boy students of 12-18 years old at Tehran Mohebbi blind school. Koomesh 2009; 10(4): 307-313. [Persian] 
 18. Hassanpour M, Shaygan Asl N. Effect of 8 weeks of corrective exercises on improving the forward head abnormality in blind and visually impaired, 12-18 years-old girls. NAIPEAS 2016; 2(1): 11-16. [Persian] 
 19. Jadidi B, Shahi Z, Akbarfahimi N. The effect of corrective exercises on the correctness of the physical structure of blind people (boys) 12-18 years old Tehran Mohebbi Blind school Tehran. J Except Educ 2007; 73 (1): 8-19. [Persian]
 20. Tod D. Conducting Systematic Reviews in Sport, Exercise, and Physical Activity. Palgrave Macmillan. Springer Nature Switzerland AG; Fisrt edition. 2019.
 21. Arjunan R. Comparison of Faulty Body Posture Lordosis Between Normal and Blind Children Aged ten Thirteen and Fifteen. IJAR 2015; 4(10): 276-277.
 22. PereiraR C, Vigário P S, Mainenti M R, Silva D T, et al. Computerized photogrammetric assessment of postural alignment in visually impaired athletes. JBMT 2018; 23(1): 142-147.
 23. Narvila B, Kulsa M. Postural assessment for people with severe visual impairment. SHS Web of Conferences. 2014; 10 (28): 1-5.
 24. Nejati V, Amini R, Soroush M, Masoumi M, et al. Evaluation of the prevalence of musculoskeletal dysfunctions in blind veterans in Iran. IJWPH 2009; 1(2): 82-90. [Persian]
 25. Đorđević S, Mitrović N, Zrnzević J, Kudlaček M, et al. Relationship between body composition and postural disorder in goalball athletes: pilot study. TIMS. Acta 2018; 12(1): 17-23.
 26. Açıl D, Ayaz S. Screening of visually impaired children for health problems. Asian Nursing Research 2015; 9(4): 285-290.
 27. Sforza C, Eid L, Michielon G, Fragnito N, Ferrario V F. Sensorial afferents, expectations, and craniocervical postural relations in adults who are blind and sighted. JVIB 2003; 97(1): 17-27.‏
 28. Daneshmandi H, Majalan A S, Babakhani M. The comparison of head and neck alignment in children with visual and hearing impairments and its relation with anthropometrical dimensions. PTJ 2014; 4(2): 69-76.
 29. Catanzariti J F, Salomez E, Bruandet J M, Thevenon, A. Visual deficiency and scoliosis. Spine 2001; 26(1): 48-52.
 30. Aali S, Daneshmandi H, Norasteh A A. The comparative study of spine posture between sensory impaired children and healthy counterparts. JESM 2015; 7(1): 19-34.‏ [Persian] 
 31. Aali S, Daneshmandi H, Norasteh A A, Rezazadeh F. Comparison of head and shoulder posture in blind, deaf and ordinary pupils. JGUMS 2014; 15(4): 72-78.‏ [Persian] 
 32. Alyarnezhad CH, Daneshmandi H, Samami N. The comparision of upper cross syndrome in children with visual and hearing impairmants with normal counterparts. JRSM&T 2018; 16(15): 57-65. [Persian] 
 33. Farahbod M, Ahmadi-Kahjough M, Sattari M. Investigating the Prevalence of Head and Upper Extremity Deformities in Students with Special Needs. JREHAB 2016; 16(4): 286-293.‏ [Persian] 
 34. Farahbod M, Ahmadi Kahjoogh M, Ahmadi Kahjoogh H. Investigating the Prevalence of Lower Extremity Deformities in Children with Special Needs. JOEC 2014; 14(3): 65-72. [Persian]
 35. Moradi J, Ebadi M, Shahrjerdi S, Golpayegani M. Relationship between postural abnormalities with quality of life and self efficacy of blinds and partially sighted people. Koomesh 2020; 22(1): 78-84. [Persian] 
 36. Moslemi Haghighi F M, Fotoohabadi M R, Ghanbari A. Prevalence of foreward head posture and its relationship with different variables in the Shiraz high school students in 1999. JKMU 2000; 7(4): 194-199. [Persian]   
 37. Mortazavi SS, Hosseini SA, Haghgoo H, Shirmohammadi N. Musculoskeletal Disorders in Adolescent Students with Low Vision and Hearing Impairment. IJMPP 2021; 6(3): 529-537.
 38. Shin K Y, Choi E H, Lim J Y, Cho A R, et al. Effects of indoor rowing exercise on the body composition and the scoliosis of visually impaired people: a preliminary study. ARM 2015; 39(4): 592.
 39. Bolach E, Skolimowski T. Influence of the sport team games on a posture of body of blinds and people with dimness of vision. GYMNICA 2000; 30(2): 59-62.
 40. ‏Hussein A R, El-Agamyb M E. The Effect of Muscular Balance Program on Improving Fall of The Head Forward for Blind Disabled.‏ SJSR 2016; 3(4): 20-25 .  
 41. Mossayebi A R, Ghassemi A, Jamshidi N, Saraeian P. Effect of four Weeks of Corrective Exercises on Forward Head Angle and Spirometry Parameters of Female College Students. J Rehab Med 2016; 4(4): 125-132. [Persian] 
 42. Salem O H, Preston CB. Head posture and deprivation of visual stimuli. AOJ 2017; 52(1): 95-103.
 43. Alotaibi A Z, Alghadir A, Iqbal Z A, Anwer S. Effect of absence of vision on posture. JPTS. 2016; 28(4): 1374-1377.
 44. Mirkoobandi S, Taheri M, Irandoust K. A Comparison of Locomotion Fundamental Skills between Children with Lower Extremities Deformities and Healthy Children. JMLD. 2016; 8(2): 301-313. [Persian]