مقایسه تاثیر تمرینات برایتونیک و یوگا بر سطح تعادل و عملکرد حرکتی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی، قوچان، ایران

2 دانشیار گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی ، قوچان، ایران

4 استادیار گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف:
عقب ماندگی ذهنی یکی از رایج ترین معلولیت های ذهنی است که با اختلال در حفظ تعادل و ضعف در عملکرد حرکتی مبتلایان همراه می باشد. هدف ازاین تحقیق مقایسه تمرینات برایتونیک و یوگا بر سطح تعادل و عملکرد حرکتی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر بود.
روش بررسی:
در این مطالعه ی نیمه تجربی، جامعۀ آماری شامل تمامی دخترانِ کم توان ذهنیِ آموزش پذیر 12-7 ساله شهرستان مشهد بود که تعداد 45 نفر با میانگین ± انحراف معیار سن به سال (2/59± 11/34)، قد به سانتیمتر (6/91± 149) و وزن به کیلوگرم  (6/13±39/52) در قالب سه گروه 15 نفره کنترل، برایتونیک و یوگا قرار گرفتند. گروه های تجربی تمرینات را به مدت شش هفته(سه جلسه 45 دقیقه ای در هفته) انجام دادند. در پیش آزمون و پس آزمون از آزمون لک لک، Y و آزمون برخاستن و رفتن به ترتیب برای تعادل ایستا، پویا و عملکرد حرکتی سه گروه استفاده شد. از آزمون t زوجی با آزمون تعقیبی بونفرونی و آزمون کوواریانس با سطح معناداری (0/05≥α) برای بررسی تفاوت بین گروه ها استفاده شد.
یافته‌ها:
نتایج درون گروهی نشان داد که تمرینات برایتونیک و یوگا باعث بهبود تعادل ایستا، تعادل پویا و عملکرد حرکتی کودکان می‌ شوند (0/001=P). همچنین نتایج بین گروهی نشان داد که تعادل ایستا، تعادل پویا و عملکرد حرکتی به طور معنا‌داری در گروه تمرینات یوگا و برایتونیگ نسبت به گروه کنترل بهتر بود (0/001=P). اما هیچ تفاوت معناداری بین اثربخشی تمرینات یوگا و برایتونیک در بهبود تعادل ایستا و پویا و عملکرد حرکتی وجود نداشت (0/05<p)).
نتیجه‌گیری:
با توجه به تمرینات برایتونیک و یوگا  بر هر دو فاکتور تعادل و عملکرد حرکتی، پیشنهاد می‌ شود از تمرینات برایتونیک و یوگا در برنامه های توانبخشی دانش آموزان کم توان ذهنی استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها