تاثیر هشت هفته تمرینات عصبی- عضلانی بر عملکرد و دامنه حرکتی مفصل شانه در ورزشکاران مبتلا به بی‌ثباتی ‏عملکردی شانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ‏استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده ‏علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران، تهران، ایران‏

2 ‏کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه ‏آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف:
اختلال در عملکرد و دامنه حرکتی شانه، از جمله پیامدهای مهم بی­ثباتی عملکردی مفصل شانه در ورزشکاران بالای سر می ­باشد. لذا، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک دوره تمرینات عصبی- عضلانی بر دامنه حرکتی و عملکرد شانه ورزشکاران مبتلا به بی‌ثباتی عملکردی مفصل شانه می ­باشد.
روش­ بررسی:
تحقیق حاضر به صورت نیمه تجربی با طرح پیش ­آزمون و پس ­آزمون اجرا شد. نمونه آماری تعداد 30 نفر از دختران 22 تا 35 سال از بین جامعه آماری بود که به صورت هدفمند و در دسترس و بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند و در نهایت به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری کنترل و تمرینی تقسیم­ بندی شدند. تمامی آزمودنی­ ها به صورت داوطلبانه و پس از تکمیل فرم رضایت­ نامه در تحقیق شرکت داده شدند. در مرحله پیش ­آزمون عملکرد مفصل شانه بوسیله آزمون عملکرد اندام فوقانی YBT–UQ و همچنین دامنه حرکتی مفصل شانه بوسیله گونیامتر مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از اتمام مرحله پیش ­آزمون، آزمودنی‌های گروه تمرینی به اجرای برنامه تمرینات عصبی- عضلانی به مدت 8 هفته و 3 جلسه در هفته پرداختند. پس از اتمام 8 هفته تمرینات کلیه اندازه ­گیری­ هایی که در مرحله پیش ­آزمون به انجام رسیده بود یک بار دیگر در مرحله پس ­آزمون به انجام رسید. جهت تجریه و تحلیل داده­ های بدست آمده از پژوهش آزمون تحلیل واریانس دوطرفه با اندازه­ های تکراری مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ­ها:
یافته ­های تحقیق نشان داد که تمرینات عصبی-عضلانی مفصل شانه موجب افزایش معنی‌دار امتیاز آزمون عملکرد اندام فوقانی آزمودنی‌های گروه تمرین در هر 3 جهت و همچنین افزایش معنی ­دار دامنه حرکتی مفصل شانه در حرکات خم کردن، دور کردن، چرخش داخلی و چرخش خارجی شده است (0/05≥p). اما تفاوت معنی ­داری در متغیرهای فوق بین مراحل پیش ­آزمون و پس ­آزمون در گروه کنترل مشاهده نشد (0/05≥p). همچنین نتایج نشان داد که در مرحله پس­ آزمون، تفاوت معنی­ داری بین تمامی متغیرهای مورد بررسی در بین دو گروه وجود دارد (0/05≥p).
نتیجه ­گیری:
تمرینات عصبی-عضلانی با توجه به برخورداری از رویکرد چندوجهی، هماهنگی و قدرت عضلانی را توسعه می­ بخشد. بهبود کارآیی سیستم عصبی-عضلانی، افزایش عملکرد و دامنه حرکتی مفصل شانه را موجب می ­شود. لذا این شیوه تمرینی می ­تواند به عنوان گزینه ­ای مناسب در توانبخشی ورزشکاران مبتلا به بی­ثباتی عملکردی شانه مورد استفاده قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


 1. Andrade MS, Vancini RL, de Lira CA, Mascarin NC, et al. Shoulder isokinetic profile of male handball players of the Brazilian National Team. Brazilian Journal of Physical therapy 2013; 17: 572-578.
 2. Lite R, Foster K, Maclay M. Impact of Injury History on Upper Quarter Y Balance Test in Collegiate Female Swimmers. Inmedicine and Science in Sports and Exercise, 2013; 45(5) :113-113.
 3. Reeser JC, Joy EA, Porucznik CA, Berg RL, et al. Risk factors for volleyball-related shoulder pain and dysfunction. Pm&r 2010; 2(1): 27-36.
 4. Krøner K, Lind T, Jensen J. The epidemiology of shoulder dislocations. Arch Orthop Trauma Surg. 1989;108(5):288-90.
 5. Laudner K, Meister K, Noel B, Deter T. Anterior glenohumeral laxity is associated with posterior shoulder tightness among professional baseball pitchers. Am. J. Sports Med. 2012; 40:1133-7.
 6. Mehdinasab MD, Marashi Nejad MD, Sarrafan N. Recurrent Anterior Shoulder Dislocation (Results with Bristowâ Procedure). Iranian Journal of Orthopedic Surgery 2020; 5(1): 11-16. [Persian]
 7. Albertson BS, Trasolini NA, Rue JP, Waterman BR. In-Season Management of Shoulder Instability: How to Evaluate, Treat, and Safely Return to Sport. Current Reviews in Musculoskeletal Medicine 2023: 1-1.
 8. Rhee SM, Nashikkar PS, Park JH, Jeon YD, Oh JH. Changes in shoulder rotator strength after arthroscopic capsulolabral reconstruction in patients with anterior shoulder instability. Orthopaedic Journal of Sports Medicine 2021; 9(1): 2325967120972052.
 9. Delecluse C, Colman V, Roelants M, Verschueren S, et al. Exercise programs for older men: mode and intensity to induce the highest possible health- related benefits. Preventive medicine 2004; 39(4): 823-833.
 10. Saadatian A, Sahebozamani M, Karimi M T, Sadegi M, Amiri Khorasani M T. The Effect of 8-Week Total Body Resistant Suspension Exercises on Shoulder Joint Proprioception in Overhead Athletes with Impingement Syndrome: A Randomized Clinical Trial Study. JRUMS 2019; 17(12) :1095-1106. [Persian]
 11. Lewis J. Rotator cuff related shoulder pain: assessment, management and uncertainties. Manual therapy 2016; 23:57-68.
 12. Zandi S, Rajabi R, Minoonejad H, Mohseni-Bandpei M. Upper Quarter Functional Stability in Female Volleyball Players with and without Anterior Shoulder Instability, with Consideration of Arm Dominance. Jrehab 2016; 16(4): 346-335. [Persian]  
 13. Nourizadeh S, Daneshmandi H. Comparison of Upper Extremity Function Test and Balance between Different Sports. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 2017; 6(2): 110-121. [Persian]
 14. Beyranvand R, Mirnasouri R, Mollahoseini S, Mostofi S. The functional stability of the upper limbs in healthy and rounded shoulder gymnasts. Science of Gymnastics Journal 2017; 9(3):279-290. [Persian]
 15. Heidari S, Shamsi Majlan A, Daneshmandi H, Khoshraftar Yazdi N. Strength ratio between agonist and antagonist muscles and range of motion of the shoulder in female volleyball players and non-athletes. Journal title 2017; 15(14): 23-35. [Persian]
 16. Pérez-De La Cruz S, de León ÓA, Mallada NP, Rodríguez AV. Validity and intra-examiner reliability of the Hawk goniometer versus the universal goniometer for the measurement of range of motion of the glenohumeral joint. Medical Engineering & Physics. 2021; 89: 7-11.
 17. Mendez-Rebolledo G, Cools AM, Ramirez-Campillo R, Quiroz-Aldea E, Habechian FA. Association between Lower Trapezius Isometric Strength and Y-Balance Test Upper Quarter Performance in College Volleyball Players. Journal of Sport Rehabilitation 2021; 1:1-6.
 18. Kang S, Kim K. Comparison of Shoulder Neuromuscular Control in Overhead Athletes with and without Shoulder Hypermobility. Exercise Science 2020; 29(3): 316-323.
 19. Mornieux G, Hirschmüller A, Gollhofer A, Südkamp NP, Maier D. Multimodal assessment of sensorimotor shoulder function in patients with untreated anterior shoulder instability and asymptomatic handball players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 2018; 58(4): 472-479.
 20. Moroder P, Plachel F, Huettner A, Ernstbrunner L, et al. The effect of scapula tilt and best-fit circle placement when measuring glenoid bone loss in shoulder instability patients. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery 2018; 34(2): 398-404.
 21. Rosemol P. A Comparative Study on the Effectiveness of Scapular Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Technique and Conventional Physiotherapy on Pain and Dynamic Stability of Scapula among Subjects with Adhesive Capsulitis. 2019. 
 22. Kazemi O, Shojaedin S, Hadadnezhad M. Relationship between proprioception and rotator muscles strength with shoulder pain of wheelchair basketball athletes. Journal Gorgan Univ Med Sci 2017; 19 (3): 67-73. [Persian]
 23. Kłaptocz P, Solecki W, Grzegorzewski A, Błasiak A, Brzóska R. Effectiveness of conservative treatment of multidirectional instability of the shoulder joint. Literature review and meta-analysis. Polish Journal of Surgery 2021; 94(1): 6-11.
 24. Jin-Ho YO, Ki-Jae SO, Mu-Yeop JI, Bang-Sub LE, Jae-Keun OH. Effect of a 12-week rehabilitation exercise program on shoulder proprioception, instability and pain in baseball players with shoulder instability. Iranian journal of public health 2020 Aug; 49(8): 1467.
 25. Eshoj HR, Rasmussen S, Frich LH, Hvass I, Christensen R, et al. Neuromuscular exercises improve shoulder function more than standard care exercises in patients with a traumatic anterior shoulder dislocation: a randomized controlled trial. Orthop J Sports Med 2020; 8(1): 2325967119896102.
 26. Ganderton CL, Tirosh O, Munro D, Meyer D, Lenssen R, Balster S, Watson L, Warby S. Rehabilitation for atraumatic shoulder instability in circus arts performers: delivery via telehealth. Journal of Shoulder and Elbow Surgery 2022; 31(5): e246-57.
 27. Prokopy MP, Ingersoll CD, Nordenschild E, Katch FI, et al. Closed-kinetic chain upper-body training improves throwing performance of NCAA Division I softball players. The Journal of Strength & Conditioning Research 2008; 22(6): 1790-1798.
 28. Oliver GD, Sola M, Dougherty C, Huddleston S. Quantitative examination of upper and lower extremity muscle activation during common shoulder rehabilitation exercises using the Bodyblade. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2013; 27(9): 2509-17.
 29. Marshall PW, Murphy BA. Increased deltoid and abdominal muscle activity during Swiss ball bench press. The Journal of Strength & Conditioning Research 2006; 20(4): 745-50.
 30. Lee JY, Kim LN, Song HS, Kim SH, Choi MS, Woo SS. The Effect of Glenohumeral Internal Rotation Deficit Improving Rehabilitation Program in the Male High-School Baseball Players. The Korean Journal of Sports Medicine 2014; 32(2): 105-111.