مقایسه تاثیر تمرینات پیلاتس و ثبات مرکزی بر دیاستازیس رکتی و ویژگی‌های ساختاری عضلات شکمی زنان ‏نخست‌زا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران

چکیده

هدف:
دیاستازیس رکتی (Diastasis Recti) و تغییرات ساختاری در عضلات شکمی، از جمله پیامدهای مهم انجام زایمان به روش سزارین (Cesarean) می ­باشد. تمرینات ورزشی به عنوان راهکاری ایمن و درد دسترس برای بهبود این اختلالات پیشنهاد شده است. لذا هدف از تحقیق حاضر مقایسه تاثیر تمرینات پیلاتس (Pilates Exercises) و ثبات مرکزی (Core Stability) بر دیاستازیس رکتی و ویژگی­ های ساختاری عضلات شکمی زنان نخست­ زا (Primiparous) می ­باشد.
روش بررسی:
تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی می ­باشد. تعداد 20 نفر از مادران نخست­ زا بین سنین 20 تا 30 سال بر اساس معیارهای ورود و خروج از تحقیق وارد تحقیق شدند. سپس به صورت تصادفی ساده به دو گروه تمرینات ثبات مرکزی و تمرینات پیلاتس تقسیم شدند. در مرحله پیش ­آزمون، دیاستازیس رکتی و ضخامت عضلات راست شکمی و عرضی شکم به وسیله دستگاه سونوگرافی مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از آن آزمودنی­ های گروه­ های تمرینی، تمرینات مربوط به خود را به مدت 8 هفته به انجام رسانیدند. تمرینات به صورت 3 جلسه در هفته و هر جلسه 45 تا 60 دقیقه به طول انجامید. پس از پایان 8 هفته تمرینات، کلیه متغیرهای تحقیق، یک بار دیگر و در مرحله پس آزمون مورد بررسی قرار گرفت. از روش تحلیل واریانس دوراهه به منظور تجزیه و تحلیل آماری یافته­ های پژوهش در سطح معنی­ داری 0/05≥p استفاده شد.
یافته ها:
نتایج آزمون تحلیل واریانس دوراهه نشان داد که پس از انجام 8 هفته تمرینات، دیاستازیس رکتی (0/001=p) و ضخامت عضلات راست (0/001=p) و عرضی شکمی (0/021=p) در هر دو گروه تمرینی به طور معنی­ داری بهبود یافته است. همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس دوراهه نشان داد که در مرحله پس ­آزمون، بین میانگین متغیرهای مورد بررسی در بین دو گروه تمرینی تفاوت معنی ­داری وجود ندارد (0/05≤p).
نتیجه گیری:
تمرینات پیلاتس و ثبات مرکزی به دلیل آنکه تاثیر چشم­گیری بر فراخوانی واحدهای حرکتی عضلات مرکزی بدن دارند، می ­توانند افزایش قدرت و هماهنگی عضلات راست و عرضی شکمی و نتیجتاً ایجاد ثبات در این ناحیه را به دنبال داشته باشند. لذا می ­توانند به عنوان گزینه­ های مناسب برای بهبود دیاستازیس رکتی و ضخامت عضلات شکمی زنان نخست­ زا پیشنهاد شوند.

کلیدواژه‌ها


 1. Farazmand T, Fakhr-e-Fatemi Z, Asadi R, Albad S, Lashkardoost H. Factors associated with cesarean delivery compared to normal procedure. Journal of North Khorasan University of Medical Science 2015; 6(4): 851-860.[Persian]
 2. Rahi E, Moheban S, Shabani M, Baneshi M, et al. The Evaluation of the Rate of Cesarean section among Medical Experts Aware of the Side Effects. Journal of Babol University of Medical Sciences 2015; 17(5): 12-18. [Persian]
 3. Mosadeghrad AM, Eslambolchi L. The futurology of normal birth promotion in Iran: letter to editor.  Tehran Univ Med J 2019; 77(4): 272. .[Persian]
 4. Saleh EA, Walton L, Said S, Raigangar V, Kim M. The association between Diastasis recti abdominis and pelvic floor dysfunction, sacroiliac joint dysfunction, and quality of life among postpartum women after Cesarean delivery. Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin. 2023; 33.
 5. Izadi F, Khalkhali Zaviyeh M, Akbarzadeh Baghban A. Structural response of abdominal muscles to six weeks of strengthening training in women with diastasis recti. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2018; 21(9): 71-82. [Persian]
 6. Da Mota PGF, Pascoal AGBA, Carita AIAD, Bø K. Prevalence and risk factors of diastasis recti abdominis from late pregnancy to 6 months postpartum, and relationship with lumbo-pelvic pain. Manual therapy 2015; 20(1): 200-205.
 7. Liaw L-J, Hsu M-J, Liao C-F, Liu M-F, Hsu A-T. The relationships between inter-recti distance measured by ultrasound imaging and abdominal muscle function in postpartum women: a 6-month follow-up study. J Orthop Sports Phys Ther 2011; 41(6): 435-443.
 8. Michalska A, Rokita W, Wolder D, Pogorzelska J, Kaczmarczyk K. Diastasis recti abdominis—a review of treatment methods. Ginekol Pol 2018; 89(2): 97-101.
 9. Ghavipanje V, Rahimi NM, Akhlaghi F. Six weeks effects of dynamic neuromuscular stabilization (DNS) training in obese postpartum women with low back pain: A randomized controlled trial. Biol Res Nurs 2022; 24(1): 106-114. .[Persian]
 10. Davari S, Bagherpoor T, Nemati N. Comparision of the effect of pilates and core stability exercises on diastasis recti, pain, functional disability and quality of life of primiparous mothers with nonspecific low back pain. JAP 2023; 13(4): 95-110. .[Persian]
 11. Mazloum V, Sahebozamani M. The comparison of stabilization exercise program and Pilates method on patients with non-specific chronic low back pain. 2014; 22(1): 59-68. [Persian]
 12. Sokhanguei Y, Sadoughi Noorabadi M, Sadoughi Noorabadi N, Hatami M. The effect of a Pilates program on chronic non-specific lower back pain and stable range of motion in 40 to 60 year old women.   J Adv Med Biomed Res 2017; 25(108): 20-30. .[Persian]
 13. Ali Zamani S, Ghasemi GA, Karimi A, Salehi H. Pilates exercise effect on pain and general health of female patients with chronic low back pain. JRRS  2011;7 (1): 1-9. .[Persian]
 14.  
 15. Tsao H, Hodges PW. Persistence of improvements in postural strategies following motor control training in people with recurrent low back pain. J electromyogr Kinesiol 2008; 18(4): 559-567.
 16. Kim S, Yi D, Yim J. The effect of core exercise using online videoconferencing platform and offline-based intervention in postpartum woman with diastasis recti abdominis. Int J Environ Res Public Health 2022; 19(12): 7031.
 17. Ehsani F, Sahebi N, Shanbehzadeh S, Arab AM, ShahAli S. Stabilization exercise affects function of transverse abdominis and pelvic floor muscles in women with postpartum lumbo-pelvic pain: a double-blinded randomized clinical trial study. Int Urogynecol J 2020; 31(1): 197-204. .[Persian]
 18. El-Mekawy HS, Eldeeb AM, El-Lythy MA, El-Begawy AF. Effect of abdominal exercises versus abdominal supporting belt on post-partum abdominal efficiency and rectus separation. International Journal of Medical and Health Sciences 2013; 7(1): 75-79.
 19. Mota P, Pascoal AG, Sancho F, Bø K. Test-retest and intrarater reliability of 2-dimensional ultrasound measurements of distance between rectus abdominis in women. J Orthop Sports Phys Ther 2012; 42(11): 940-946.
 20. Teyhen DS, Gill NW, Whittaker JL, Henry SM, et al. Rehabilitative ultrasound imaging of the abdominal muscles. J Orthop Sports Phys Ther 2007; 37(8): 450-466.
 21. Hosseinifar M, Akbari A, Shahrakinasab A. The effects of McKenzie and lumbar stabilization exercises on the improvement of function and pain in patients with chronic low back pain: a randomized controlled trial. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 2009; 11(1):1-9. [Persian]
 22. Zahedpour F, Mohammadi M, Damavandi M, Agah J. The effect of core stability training on postpartum lumbar lordosis and low back pain in nulliparous women. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2017; 20(3): 89-97. [Persian]
 23. Kamel DM, Yousif AM. Neuromuscular electrical stimulation and strength recovery of postnatal diastasis recti abdominis muscles. Ann Rehabil Med 2017; 41(3): 465-474.
 24. Benjamin DR, Frawley HC, Shields N, van de Water AT, Taylor NF. Relationship between diastasis of the rectus abdominis muscle (DRAM) and musculoskeletal dysfunctions, pain and quality of life: a systematic review. Physiotherapy. 2019; 105(1): 24-34.
 25. Yalfani A, Bigdeli N, Gandomi F. The Effect of Isometric-Isotonic Exercises of Core Stability in Women with Postpartum Diastasis Recti and Its Secondary Disorders (Randomized Controlled Clinical Trial). JHC 2020; 22(2): 123-137. .[Persian]
 26. Pereira C. DAS, & (PT), DSG To study the added effect of modified dynamic core stability plank exercise program on diastasis recti abdominis closure and pelvic floor disability: a pilot study. IJAMSCR 2018; 6(2): 8.
 27. Fan C, Guidolin D, Ragazzo S, Fede C, et al. Effects of cesarean section and vaginal delivery on abdominal muscles and fasciae. Medicina(Kaunas) 2020; 56(6): 260.
 28. Fukano M, Tsukahara Y, Takei S, Nose-Ogura S, et al. Recovery of abdominal muscle thickness and contractile function in women after childbirth. International Int J Environ Res Public Health 2021; 18(4): 2130.
 29. Theodorsen N, Strand L, Bø K. Effect of pelvic floor and transversus abdominis muscle contraction on inter-rectus distance in postpartum women: a cross-sectional experimental study. Physiotherapy 2019; 105(3): 315-320.
 30. Rezaei A, Mahdavinejad R, Shamloo Rezaei S. Pilate’s Selected Exercises Effects On Muscles Strength, Trunk Joints Range Of Motion And Flexibility Of Women With Hyperlordosis In Immediate Post-Partum. Nursing and Midwifery Journal 2015; 13(3): 198-207. .[Persian]
 31. Jobanputtra Y, Patil S. Immediate Effect of Kinesio-Taping on Lumbopelvic Stability in Postpartum Women With Diastasis Recti: A Review. Cureus 2023; 15(1): e33347.
 32. Bikaran M, Shirzad E, Barati AH. The Effect of 16 Weeks of Pilates Training on Trunk Core Stability in Menopausal Women. Sport Sciences and Health Research 2016; 8(1): 1-14. .[Persian]