تأثیر هشت هفته برنامه تمرینات اصلاحی سهرمن به‌ صورت حضوری و مجازی بر سندرم متقاطع فوقانی زنان ‏معلم دردوران کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آسیب های ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، ‏شهرکرد، ایران

2 استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

هدف:
با توجه به شیوع بالای سندرم متقاطع فوقانی (Upper Cross Syndrome) در بین معلمان، لازم است در جهت افزایش بهره‌وری تمرینات اصلاحی (Corrective Exercises) منتخب همواره ارائه گردند. یکی از شیوه های ارائه  تمرینات اصلاحی در شرایط خاص، آموزش مجازی (Virtual Education) است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه تأثیر یک دوره تمرینات اصلاحی سهرمن (Sahrmann's) به صورت حضوری و مجازی بر سندرم متقاطع فوقانی زنان معلم بود.
روش بررسی:
پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی تصادفی کنترل شده‏‎ با طرح پیش ­آزمون و پس ­آزمون بود. تعداد 60 نفر از معلمین داوطلب که شرایط شرکت در مطالعه را طبق معیارهای ورودی داشتند به صورت تصادفی به سه گروه 20 نفری تمرینات اصلاحی حضوری (با میانگین سنی 3/07±45/90 )، مجازی(با میانگین سنی 4/84±43/30) و کنترل (با میانگین سنی 5/11±42/70) تقسیم شدند. در اندازه ­گیری درد و ناتوانی گردن از پرسشنامه مقیاس (Neck Pain and Disability Scale; NPDS)، درد و ناتوانی شانه از پرسشنامه شاخص (Shoulder Pain and Disability Index; SPADI)، زاویه سر به جلو، شانه به جلو و شانه نابرابر از روش عکسبرداری و نرم افزار اتوکد (AutoCAD) و زاویه کایفوز از کایفومتر (Kyphometer) استفاده شد. در تحلیل آماری پس از تایید نرمال بودن داده­ها، از آزمون­ پارامتریک واریانس یکطرفه (ANOVA) و آزمون تعقیبی بونفرونی (Bonferroni) و در صورت عدم برقراری شرط نرمال بودن داده ­ها، از آزمون­ ناپارامتریک کروسکال- والیس (Kruskal-Wallis) و آزمون یومن-ویتنی (Mann–Whitney U) با تصحیح بونفرونی استفاده شد
یافته ­ها:
نتایج پژوهش بین گروه کنترل با دو گروه تمرینی حضوری و مجازی در تمام متغیر­های ارزیابی: زوایای سر به جلو، شانه به جلو طرف راست و طرف چپ، شانه نابرابر طرف راست و طرف چپ، درد و ناتوانی گردن، زاویه کایفوز و درد و ناتوانی شانه تفاوت معناداری را نشان داد (0/001=p). در مقایسه بین دوگروه تمرینی حضوری و مجازی متغیرهای زاویه کایفوز و درد و ناتوانی شانه تفاوت معناداری وجود داشت (0/001=p)  اما در بقیه متغیرها تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نتیجه گیری:
تمرینات اصلاحی مجازی با استفاده از راهکارهای مختلف ارائه شده نتیجه­ای نزدیک به تمرینات حضوری را حاصل کرد. با توجه به اهمیت سلامتی معلمان و اولویت قرار داشتن اهداف توانبخشی در آن ها می ­توان در موارد اضطراری که مانع از آموزش حضوری می­شود استفاده از آموزش مجازی را توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها