کاربردهای بالینی پاسخ‌های دیررس شنوایی ‏‎(ALRs)‎‏ در رویکرد مجموعه آزمون‌ها: مروری‎ ‎روایتی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف:
استفاده از آزمون‌های آبجکتیو (Objective) الکتروفیزیولوژیک شنوایی با رویکردهای تخمین آستانه، تشخیصی اتونورولوژی و نیز ارزیابی میزان سودمندی پروتزهای شنوایی از جمله سمعک و کاشت حلزون، از ابتدا مورد توجه متخصصان بالینی و پژوهشگران حیطه علوم شنوایی بوده است. از میان آزمون‌های آبجکتیو موجود، ثبت پاسخ‌های دیررس شنوایی (Auditory Late Responses; ALRs)، نشانه کشف محرکات شنوایی در نواحی قشری شنوایی است و اطلاعاتی را در زمینه صحت عملکرد نواحی قشری و زیرقشری شنوایی در اختیار قرار می دهد که با استفاده از آزمون آبجکتیو و روتین پاسخ‌های ساقه مغز شنوایی (Auditory Brainstem Responses; ABRs) قابل حصول نمی‌ باشد. هدف از مطالعه حاضر، مروری بر رویکردهای کاربردی و متعدد این ابزار در مجموعه آزمون‌های شنوایی به منظور ارزیابی سیستم شنوایی کودکان و بزرگسالان و بررسی میزان سودمندی توانبخشی انجام شده در افراد کم‌ شنوا، می‌باشد.
روش بررسی:
این مطالعه از نوع مروری روایتی بوده و جستجوی منابع با استفاده از کلیدواژه‌های "پتانسیل‌های برانگیخته قشری شنوایی"، "پاسخ‌های دیررس شنوایی"، "N1-P2"، "سمعک"، "کاشت حلزون"، "تربیت شنوایی" و "آستانه شنوایی" در پایگاه‌های اطلاعاتی Google scholar و PubMed، Magiran و SID بین سال‌های 2000 تا 2023 انجام شده است.
یافته‌ها:
از بین مطالعات یافت شده، نسخه‌های تکراری حذف و مقالاتی که متن کامل‌ شان موجود بود در این مطالعه استفاده شدند. با بررسی نتایج بدست آمده در این مقالات، کاربرد ALRs در تخمین آستانه شنوایی کودکان و بزرگسالان تایید می‌شود و برای ارزیابی سودمندی استراتژی توانبخشی انتخاب شده از جمله سمعک، کاشت حلزون و تربیت شنوایی می‌توان از این ابزار استفاده کرد.
نتیجه‌ گیری:
بررسی‌ انجام شده نشان می‌دهد که ALRs ابزاری سودمند برای ارزیابی نواحی قشری شنوایی است و می‌ تواند در کنار سایر آزمون‌های الکتروفیزیولوژیک شنوایی مانند ABRs، آگاهی بیشتری را در گستره وسیع‌ تری از سیستم شنوایی به ویژه برای رویکردهای تشخیصی و ارزیابی سودمندی مداخلات توانبخشی انجام شده، به ویژه در سنین پایین، برای درمانگران فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها