الگوی مقاومت استافیلوکوکس اورئوس جدا شده، به آنتی بیوتیکهای رایج در بیمارستان قائم مشهد درسال 1390

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی

2 استاد دانشکده پزشکی، پژوهشکده بوعلی

3 کارشناس علوم آزمایشگاهی مرکز بهداشت

چکیده

هدف:

استافیلوکوکوس اورئوس یکی از عوامل اصلی بیماری زایی برای انسان محسوب می گردد . شیوع عفونتهای استافیلوکوکوس اورئوس واهمیت مقاومت آنتی بیوتیکهای بر آن شدکه الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی  استافیلوکوکوس اورئوس در بیمارستان قائم در سال 2011 را بررسی نماییم.
روش بررسی:
دراین مطالعه 100 استافیلوکوکوس اورئوس در آزمایشگاه بیمارستان قائم مشهد از نمونه های مختلف به روشهای استاندارد جدا شده و تست حساسیت آنتی بیوتیک به روش Kirby-Bauer (Disk diffusion) مورد بررسی قرار گرفت. حساسیت آنتی بیوتیکی بر مبنای Clinical Laboratory Science (CLS) بر اساس حساس (S)، نیمه حساس (I) و مقاوم (R)  گزارش گردیده است.
 یافته ها:
در بین آنتی بیوتیکهای مورد آزمایش پنی سیلین 97 %، اگزاسیلین 63 %، اریترومایسین 57 %، سفالکسین 43 %، کلنیدامایسین 33 % وانکومایسین 20 % نسبت به استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم بودند.
بحث و نتیجه گیری:
نتیجه به دست آمده در مطالعه ما شبیه با نتایج قسمتهای مختلف در ایران بوده است. با توجه به مقاومت زیاد استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به پنی سیلین و سایر آنتی بیوتیکها باید توجه کامل در جهت درمان بیماران بکار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات