شیوع کوررنگی مادرزادی وبررسی اثراختلال دید رنگ بر حساسیت کانتراست و دید عمق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اپتومتری دانشکده علوم پیراپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشیار اپتومتری دانشکده علوم پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 استاد اپتومتری دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 کارشناس ارشد اپتومتری دانشکده علوم پیراپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

5 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی مرکز چشم پزشکی نور

6 کارشناس اپتومتری دانشکده علوم پیراپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

هدف:
تعیین شیوع کوررنگی مادرزادی و اثرات آن بر روی حساسیت کانتراست و دید عمق در دانش آموزان دبستانی مشهد
روش بررسی:
این مطالعه به روش مقطعی بر روی 4400 دانش آموز (2408 دانش آموز پسر و 1992 دانش آموز دختر) انجام شده است. این افراد به صورت نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از بین دانش آموزان دبستانی شهر مشهد انتخاب و دقت دید رنگ آن ها توسط تست (Ishihara test(Ishi T اندازه گیری شد. سپس دانش آموزان کوررنگ در کلینیک بینایی سنجی مجددا مورد آزمایش قرار گرفتند. 200 دانش آموز نرمال که هیچ گونه اختلالی در دید رنگ نداشتند از بین همکلاسان آنها به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند و فاکتورهای حساسیت کانتراست و دید عمق در دو گروه مورد و شاهد اندازه گیری و مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته ها:
از میان 4400 نفر دانش آموز بررسی شده، 3% کوررنگ بودند (5/1%پسر و 0/4% دختر).  در مجموع 2/2% از افراد دوترانوپیا، 0/8% پروتانوپیا و 0/6% مشکوک به کوررنگی بودند. هیچ موردی از کوررنگی کامل در این مطالعه دیده نشد. همچنین مشخص شد کوررنگی مادرزادی بر روی حساسیت کانتراست و دید عمق اثر ندارد.
بحث و نتیجه گیری:
کوررنگی مادرزادی در مطالعه حاضر از شیوع نسبتا بالایی برخوردار می باشد. از آنجایی که این اختلال بر جنبه های مختلف زندگی فرد از جمله آموزش و یادگیری همچنین انتخاب شغل تاثیر زیادی دارد ، بنابراین بهتر است تمام کودکان در ابتدای ورود به مدرسه از این جهت کنترل گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات