بررسی هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی درسالمندان وتعیین ارزش تشخیصی آن در کمبود V.B12 و اسید فولیک درشهرمشهد(1390)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی ، کارشناس ارشد خون شناسی و بانک خون

2 گروه بیوشیمی وتغذیه، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دکترای تخصصی پاتولوژی- دانشیار گروه داخلی دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

چکیده

هدف:
کمبود کوبالامین و اسید فولیک در سالمندان در صد شیوع بالایی دارد. گوناگونی و بارز نبودن یافته های بالینی وپر هزینه بودن تست های آزمایشگاهی سبب پیچیدگی و تاخیر درتشخیص کمبود می گردد. در این پژوهش ارتباط پارامترهای هماتولوژیک بالاخص هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی باکمبود کوبالامین و اسید فولیک وافزایش هموسیستئین سرم و نیز میزان حساسیت واختصاصیت آن مورد بررسی قرار می گیرد.
روش بررسی:

نمونه مورد مطالعه، 300 سالمند بالای 65 سال از مناطق 12گانه شهر مشهد بودکه با همکاری مرکز بهداشت استان به صورت خوشه ای انتخاب شدند. مقادیر کوبالامین (V.B12) و اسید فولیک سرم به روش RIA اندازه گیری شد. در افراد با کوبالامین(pg/ml 120-450)واسید فولیک  (17-1/5 ng/ml)، هموسیستئین سرم (Hcy) به روش Elisa اندازه گیری شد. پارامترهای هماتولوژیک با سیستم شمارشگر H1 ومشاهده میکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفت. داده های جمع آوری شده بانرم افزار  SPSS آنالیز شد.
یافته ها:
از 235 سالمند شرکت کننده در مطالعه، 45/5% افراد از نظرهیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی مثبت و54/5% منفی بودند. ارتباط معنی داری بین هیپرسگمانتاسیون وجنسیت وجود نداشت. در216 سالمند، 56/7% از نظر ماکروسیتوز مثبت بودند و شدت ماکروسیتوز برابر بود با +1=%30/7و +2=%9/6و +3=%4/1. درجات مختلف ماکروسیتوز با شدت های مختلف هیپرسگمانتاسیون ارتباط داشت  (p=0/001). ماکروسیتوز باکاهش کوبالامین و افزایش هموسیستئین ازنظرآماری ارتباط نداشت ولی با کاهش فولات (5ng/ml>)  ارتباط داشت (p=0/017). میانگین فولات در دوحالت هیپرسگمانتاسیون مثبت و منفی تفاوت معنی داری را نشان داد (p=0/036). هیپرسگمانتاسیون باکمبود کوبالامین (122> ) و افزایش هموسیستئین از نظرآماری ارتباط نداشت. فولات با افزایش هموسیستئین ارتباط داشت(p=0/001).حساسیت و اختصاصیت هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی در تشخیص کمبود کوبالامین و فولات سرم پایین بود.
بحث و نتیجه گیری:
با توجه به شیوع کمبود فولات و عوارض بالینی آن درسالمندان، تست های غربالگری ساده وکم هزینه چون ماکروسیتوز و هیپرسگمانتاسیون  نوتروفیلی را می توان جهت ارزیابی کمبود فولات سرم استفاده نمود واگرچه حساسیت و اختصاصیت هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی چندان بالا نیست، می توان از آن به عنوان یک تست غربالگر استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات