تاثیر تمرینات ترکیبی بر سطوح فعالیت آنزیم پارااکسوناز١ و برخی شاخصهای لیپیدی پلاسما درخون زنان بدون فعالیت ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

2 عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدآیت الله آملی، آمل، ایران

3 دکترای علوم آزمایشگاهی، آزمایشگاه ‌تشخیص پزشکی بهشهر، بهشهر، ایران

چکیده

هدف:
هدف از این مطالعه بررسی اثر تمرینات ترکیبی بر فعالیت سرم پارااکسوناز١ و شاخصهای لیپوپروتئین پلاسما در زنان چاق (بدون فعالیت ورزشی) بود.
روش بررسی:
بیست و چهار زن سالم بدون فعالیت ورزشی داوطلب برای شرکت در این پژوهش شدند که به طور تصادفی در دو گروه مساوی هدف (١٢ نفره) و گروه شاهد (١٢ نفره) قرار گرفتند. مدت زمان تمرینات ٤ هفته، هر هفته ۳ جلسه و هر جلسه به مدت 55-70 دقیقه به طول انجامید. تمرینات گروه ترکیبی با ٦٠ تا٨٠ درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره انجام شده است. متغیرهای وابسته در دو مرحله از مطالعه، از جمله پیش آزمون و پس آزمون اندازه‌گیری شد.
یافته ها:
نتایج نشان دادند که افزایش معنی‌داری در فعالیت  آنزیم پارااکسوناز١ مشاهده شد (0/01=p). اما شاخص لیپیدی این تحقیق از جمله (0/414=p=0/22) ،LDL، (p HDL، (p=0/152) VLDL و  کلسترول (0/156=p) تغییر معنی‌دار نداشت. از سوی دیگر کاهش معنی‌داری در غلظت تری‌گلیسرید‌ خون مشاهده شد (0/001=p). علاوه بر این، در زنان چاق بدون فعالیت ورزشی تغییرات سطوح پارااکسوناز١ با HDL ارتباط معنی‌داری داشت (0/02=p) و با دیگر شاخصهای  لیپیدی این پژوهش رابطه‌ای نداشت (سطح معنی‌داری 0/05 ≥ p)
نتیجه‌گیری:
نتایج تحقیق نشان داد که بعد چهار هفته تمرینات ترکیبی تغییرات مطلوبی بروی چربی و وزن را به همراه داشت و همچنین موجب افزایش معنا‌داری در آنزیم پارااکسوناز١ و کاهش معنی‌داری غلظت تری‌گلیسرید خون داشت. اما به نظر می‌رسد که تغییرات آنزیم پارااکسوناز١ در زنان چاق بدون فعالیت ورزشی با HDL رابطه معنی‌داری داشت و با دیگر شاخص‌های لیپیدی این پژوهش رابطه‌ای نداشت. بنابراین این برنامه تمرینی می‌تواند در زنان چاق بدون فعالیت ورزشی با مهار اکسیداسیون LDL  و با محدود کردن گردش HDL ‌ در خون با هدف پیشگیری از بیماری‌های قلبی- عروقی تاثیرگذار باشد. سرانجام در انسان‌ها ورزش می‌تواند با افزایش PON1 موجب ‌افزایش سیستم آنتی اکسیدانی کل بدن شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. 1. Afzalpuor M, Gharahkanlo R, Gaeeni A, Maleknia H. The effect of moderate and intensive training on paraoxonase activity and lipid profile in healthy male athletes. Olympic Journal 2003; 3: 115-134. [Persian]

  2. Ghahremanlo A, Agha alinejad M, Gharahkanlo R. Comparison of three types of trainings endurance, strength and concurrent on the byvanzhyk characteristics, maximum strength and body composition non-trained men. Olympic Journal 2007; 4: 45-57. [Persian]

  3. Tartibian B.Estimate of Physiologic Indicators in Exercise. One Printing, Publications Publications Physician Tehran 2006. [Persian]

  4. Joukar H. The association of four weeks of endurance and resistance training with silybum marianum supplement on VEGF and PDGF blood untrain men student. A master's thesis to get M.A degree Islamic Azad Univesity 2012. [Persian]

  5. Mackness MI. Durrington PN. HDL-c, its enzymes and its potential to influence lipid peroxidation. Atherosclerosis 1995; 115: 243-53.

  6. Ladu BN, Eckerson HW. The polymorphic paraoxonase / arylesterase isozymes of human serum. Fed Proc 1984; 43(8): 2338-41.

  7. Beltowski J, et al. Cervistatin modulates plasma paraoxonase/arylesterase activity and oxidant-antioxidant balance in the rat. Pol J Pharmacol 2002; 54: 143-50.

  8. Liggy P. The new view scientific American. Atherosclerosis 2002; 286: 30-37.

  9. Noto H. Exclusive association of paraoxonase with High density lipoprotein particles in apolipoprotein A-I deficiency. Biochem Res Common 2001; 30(2): 395-401.

  10. Malin R. Paraoxonase gene polymorphism and coronary reactivity in young healthy men. J Mol Med 2001; 79 (8): 48-49.

  11. Durrington PN, Mackness B, Mackness MI. Paraoxonase and atherosclerosis. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2001; 21: 473-84.

  12. Mackness B, et al. Paraoxonase status in coronary heart disease: are activity and concentration more important than genotype?  Arterioscler Thromb Vasc Biol 2001; 9:12151–70.

  13. Tomas M, et al. Paraoxonas 1-192 polymorphism modulates the effects of regular and acute exercise paraoxonase 1 activity. J Lipid Res 2002; 43: 713-720.

  14. Senti M, et al. Interrelationship of smoking, paraoxonase activity, and leisure time physical activity: A population-based study. Eur J Int Med 2003; 114: 178-184.

  15. Pawlowska D. Pharathion-methyl effect on the activity of hydrolitic enzymes after single physical exercise in rats. Pol J Pharmacol Pharm 1985; 37(5): 629-638.

  16. Senti M, et al. Interrelationship of smoking, paraoxonase activity, and leisure time physical activity: A population-based study. Eur J Int Med 2003; 114: 178-184.

  17. Britez F, et al. Regular exercise improve lipid and antioxidant profile. In: Abstracts of XIIth International Symposium on Atherosclerosis. Stockholm Sweden. 25-29 Jun 2000; 162.

  18.  Pols MA, Peeters HM, Beunode–Mesquita HB. Validity and reliability of a modified Baeck questionare on physical activity. Int J Epidemiol 1995; 24 (2): 381-8.

  19. McArdle WD, Katch FI, Katch V l. Exercise Physiology: Energy, Nutrition, and Human Performance (Fifth Edition) 2001; 322.

  20. Gyorgy PS, et al. The serum paroxonase activity in patients with chronic renal Failure and hyperlipidemia. Nephrone 1998; 80: 166-170.

  1. 21. Koncsos P. Favorable Effect of Short-Term Lifestyle Intervention on Human Paraoxonase-1    Activity and Adipokine Levels in Childhood Obesity. Medical and Health Science Center, Nagyerdei korut 2012; H-4012.

   

  22. Ozdag S, et al. Effects of short-term exercise on heart-rate blood pressure oxidative stress paraoxonase activity and lipid hydroperoxide. African Journal of Pharmacy and Pharmacology 2010; 4(9), 658-661.

  23. Tas MT.Comparison of  the effect of  different  training  method  on  arylesterase  activity and  paraoxonase activity levels in  hot environment . Journal of Recreation and Sport 2012; page, Issue 1.
          
  24.Rabinson. The relationship between oxidized low-density lipoprotein and paraoxonase 1 following acute exercise.pub medicine 2011; DAI/B 73-04.