توزیع قطر مردمک و برخی عوامل مرتبط با آن در افراد 40 تا 64 سال شهر شاهرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، بیمارستان چشم پزشکی نور تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

3 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 دکتری تخصصی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

چکیده

هدف:
تعیین میانگین قطر مردمک بوسیله دستگاه پنتاکم در جمعیت 40 تا 64 ساله شهر شاهرود
روش بررسی:
در فاز اول مطالعه بوسیله نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، 300 خوشه انتخاب شد. از 6311 نفر افراد دعوت شده تعداد 82/2% در مطالعه شرکت کردند. تمام افراد تحت معاینات اپتومتری و چشم‌پزشکی قرار گرفتند. قطر مردمک بدست آمده در این گزارش توسط دستگاه پنتاکم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، سابقه جراحی‌های چشمی و معتبر نبودن داده‌های بدست آمده توسط دستگاه پنتاکم به عنوان معیاری برای خروج داده‌ها از این آنالیز در نظر گرفته شد.
یافته ها:
میانگین قطر مردمک در افراد مورد مطالعه (3820 نفر)،  0/56± 2/74 (2/76-2/72  95CI%) میلیمتر و صدک 25%، 50%، 95% و 97/5%  قطر مردمک در جمعیت حاضر به ترتیب 2/41، 2/67،3/60 و 3/85 میلیمتر بود. 95% دامنه نرمال قطر مردمک در این مطالعه از 1/63 میلمتر تا 3/85 میلیمتر بدست آمد. در مدل مولتیپل میانگین قطر مردمک در مردان تنگ‌تر از زنان بود و با افزایش سن قطر مردمک به طور معنی‌داری کم می‌شود (0/001>p). قطر مردمک در افراد بدون عیب انکسار (امتروپ‌) به طور معنی‌داری از افراد نزدیک‌بین (میوپ‌) و افراد دوربین (هایپروپی‌) بیشتر بود (0/001>p) قطر مردمک در افراد با رنگ عنبیه قهوه‌ای تیره بطور معنی‌داری کمتر بود(p=0/005). از9/43% افراد این مطالعه دارای آنیزوکوریا بودند (10/44-8/43  95CI%).
نتیجه‌گیری:
قطر مردمک در افراد نرمال توسط دستگاه پنتاکم نسبت به دستگاههای دیگر پایین‌تر و 85/3 میلیمتر به عنوان معیار قابل تامل جهت جراحی‌های عیوب انکساری پیشنهاد می‌شود. همچنین باید توجه داشت که مردان دارای قطر مردمک تنگ‌تری هستند و با افزایش سن قطر مردمک تنگ‌تر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Chen Z, Niu L, Xue F, Qu X, et al. Impact of pupil diameter on axial growth in orthokeratology. Optom Vis Sci. 2012; 89(11): 1636-1640.
2. Oshika T, Tokunaga T, Samejima T, Miyata K, et al. Influence of pupil diameter on the relation between ocular higher-order aberration and contrast sensitivity after laser in  situ  keratomileusis. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2006;47(4):1334-1338.
3. MacLachlan C, Howland HC. Normal values and standard deviations for pupil diameter and interpupillary distance in subjects aged 1 month to 19 years. Ophthalmic Physiol Opt 2002; 22(3): 175-182.
4. Nuzzi R, Finazzo C, Francone L. The relationship between pupil diameter and decentration in myopia. Eye (Lond) 1997;11 ( Pt 5): 729-732.
5. Fang L, Wang Y, He X. Effect of pupil size on residual wavefront aberration with transition zone after customized laser refractive surgery. Opt Express 2013; 21(2): 1404-1416.
6. Netto MV, Ambrosio R, Jr., Wilson SE. Pupil size in refractive surgery candidates. J Refract Surg 2004; 20(4): 337-342.
7. Freedman KA, Brown SM, Mathews SM, Young RS. Pupil size and the ablation zone in laser refractive surgery: considerations based on geometric optics. J Cataract Refract Surg 2003; 29(10): 1924-1931.
8. Fan-Paul NI, Li J, Miller JS, Florakis GJ. Night vision disturbances after corneal refractive surgery. Surv Ophthalmol  2002; 47(6): 533-546.
9. Bradley JC, Anderson JE, Xu KT, Brown SM. Comparison of Colvard pupillometer and infrared digital photography for measurement of the dark-adapted pupil diameter. J Cataract Refract Surg 2005; 31(11): 2129-2132.
10. Boxer Wachler BS, Krueger RR. Agreement and repeatability of pupillometry using videokeratography and infrared devices. J Cataract Refract Surg 2000; 26(1): 35-40.
11. Yazici AT, Bozkurt E, Alagoz C, Alagoz N, et al. Central corneal thickness, anterior chamber depth, and pupil diameter measurements using Visante OCT, Orbscan, and Pentacam. J Refract Surg  2010; 26(2): 127-133.
12. Pepose JS, Wang D, Altmann GE. Comparison of through-focus image quality across five presbyopia-correcting intraocular lenses (an American Ophthalmological Society thesis). Trans Am Ophthalmol Soc 2011; 109: 221-231.
13. Fernandez EJ, Schwarz C, Prieto PM, Manzanera S, et al. Impact on stereo-acuity of two presbyopia correction approaches: monovision and small aperture inlay. Biomed Opt Express 2013; 4(6): 822-830.
14. Shankar H, Taranath D, Santhirathelagan CT, Pesudovs K. Anterior segment biometry with the Pentacam: comprehensive assessment of repeatability of automated measurements. J Cataract Refract Surg 2008; 34(1): 103-113.
15. Cakmak HB, Cagil N, Simavli H, Raza S. Corneal white-to-white distance and mesopic pupil diameter. Int J Ophthalmol 2012; 5(4): 505-509.
16. Chaidaroon W, Juwattanasomran W. Colvard pupillometer measurement of scotopic pupil diameter in emmetropes and myopes. Jpn J Ophthalmol 2002; 46(6): 640-644.
17. Helgesen A, Hjortdal J, Ehlers N. Pupil size and night vision disturbances after LASIK for myopia. Acta Ophthalmol Scand 2004; 82(4): 454-460.
18. O'Donnell C, Hartwig A, Radhakrishnan H. Correlations between refractive error and biometric parameters in human eyes using the LenStar 900. Cont Lens Anterior Eye 2011; 34(1): 26-31.
19. Bradley JC, Bentley KC, Mughal AI, Bodhireddy H, et al. Dark-adapted pupil diameter as a function of age measured with the NeurOptics pupillometer. J Refract Surg 2011; 27(3): 202-207.
20. Hashemi H, Yazdani K, Khabazkhoob M, Mehravaran S, et al. Distribution of photopic pupil diameter in the Tehran eye study. Curr Eye Res 2009; 34(5): 378-385.
21. Cakmak HB, Cagil N, Simavli H, Duzen B, et al. Refractive error may influence mesopic pupil size. Curr Eye Res 2010; 35(2) 130-136.
22. Bradley JC, Bentley KC, Mughal AI, Bodhireddy H, et al. The effect of gender and iris color on the dark-adapted pupil diameter. J Ocul Pharmacol Ther 2010; 26(4): 335-340.
23. Higuchi S, Motohashi Y, Ishibashi K, Maeda T. Influence of eye colors of Caucasians and Asians on suppression of melatonin secretion by light. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2007; 292(6): R2352-2356.
24. Roarty JD, Keltner JL. Normal pupil size and anisocoria in newborn infants. Arch Ophthalmol 1990; 108(1): 94-95.
25. Hsieh YT, Hu FR. The correlation of pupil size measured by Colvard pupillometer and Orbscan II. J Refract Surg  2007; 23(8):789-795.
26. Michel AW, Kronberg BP, Narvaez J, Zimmerman G. Comparison of 2 multiple-measurement infrared pupillometers to determine scotopic pupil diameter. J Cataract Refract Surg 2006; 32(11): 1926-1931.
27. Cheng AC, Lam DS. Comparison of the Colvard pupillometer and the Zywave for measuring scotopic pupil diameter. J Refract Surg 2004; 20(3): 248-252.
28. Kohnen T, Terzi E, Kasper T, Kohnen EM, et al. Correlation of infrared pupillometers and CCD-camera imaging from aberrometry and videokeratography for determining scotopic pupil size. J Cataract Refract Surg 2004; 30(10): 2116-2123.
29. Schnitzler EM, Baumeister M, Kohnen T. Scotopic measurement of normal pupils: Colvard versus Video Vision Analyzer infrared pupillometer. J Cataract Refract Surg  2000; 26(6): 859-866.
30. Spadea L, Giammaria D, Ferrante R, Balestrazzi E. Pre-excimer laser and post-excimer laser refractive surgery measurements of scotopic pupil diameter using 2 pupillometers. Ophthalmology 2005; 112(6): 1003-1008.
31. Schmitz S, Krummenauer F, Henn S, Dick HB. Comparison of three different technologies for pupil diameter measurement. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2003; 241(6): 472-477.