تأثیر کراس-لینکینگ قرنیه بر اسمولاریتی اشک در بیماران کراتوکونوس پیشرونده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد اپتومتری، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دکترای حرفه ای اپتومتری، هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای تخصصی اپتومتری، گروه آموزشی اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 کارشناس ارشد آمار، هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

6 فوق تخصص قرنیه، چشم پزشک، بیمارستان فارابی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

7 کارشناس ارشد اپتومتری، مرکز تحقیقات چشم، بیمارستان چشم پزشکی فارابی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف:
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر کراس‌لینکینگ قرنیه بر اسمولاریتی اشک در بیماران کراتوکونوس پیشرونده با استفاده از دستگاه TearLab انجام شده است.
روش بررسی:
در این مطالعه 66 چشم از 66 بیمار (محدوده سنی 15 تا 35 سال شامل 40 مرد و 26 زن)، با کراتوکونوس پیشرونده که کاندید جراحی کراس‌لینکینگ قرنیه بودند، تحت مطالعه قرار گرفتند. این بیماران، فاقد هرگونه سابقه بیماری چشمی و یا بیماری سیستمیک با تظاهرات چشمی بودند و تا سه هفته قبل از مطالعه، از لنز تماسی استفاده نکرده بودند. همچنین این بیماران بعد از عمل نیز تا 6 ماه از داروهای مؤثر بر اشک چشم یا لنز تماسی (به جز مدت درمان بعد جراحی) استفاده نکردند. میزان اسمولاریتی اشک با استفاده از دستگاه TearLab قبل و 6 ماه بعد از کراس‌لینکینگ قرنیه اندازه‌گیری شد و پس از جمع‌آوری داده‌ها، اطلاعات بدست آمده از طریق روش‌های آماری توصیفی و تحلیلی آنالیز گردید.
یافته‌ها:
در مقادیر اسمولاریتی اشک قبل و 6 ماه بعد از کراس لینکینگ قرنیه، اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد و میانگین اسمولاریتی، قبل از عمل جراحی کراس‌لینکینگ قرنیه15/50±303/82 و بعد از عمل 14/49±306/64 بود که بین میانگین اسمولاریتی اشک قبل و بعد از کراس‌لینکینگ قرنیه، اختلاف معنی‌داری بدست نیامد (0/192=p).
نتیجه‌گیری:
جراحی کراس‌لینکینگ قرنیه در بیماران دارای کراتوکونوس پیشرونده، باعث تأثیر قابل توجهی بر اسمولاریتی اشک نمی‌شود و نمی‌توان خشکی چشم را به عنوان یکی از عوارض جانبی کراس‌لینکینگ قرنیه در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Tomlinson A, Khanal S. Assessment of tear film dynamics: quantification approach. Ocul Surf 2005; 3(2): 81-95.
 2.  The definition and classification of dry eye disease: report of the Definition and Classification Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop. Ocul Surf 2007; 5(2): 75-92.
 3. Begley CG, Chalmers RL, Abetz L, Venkataraman K, Mertzanis P, Caffery BA, et al. The relationship between habitual patient-reported symptoms and clinical signs among patients with dry eye of varying severity. Invest Ophthalmol Vis Sci 2003; 44(11): 4753-61.
 4. Adatia FA, Michaeli-Cohen A, Naor J, Caffery B, Bookman A, Slomovic A. Correlation between corneal sensitivity, subjective dry eye symptoms and corneal staining in Sjogren's syndrome. Can J Ophthalmol 2004; 39(7): 767-71.
 5. Rieger G. The importance of the precorneal tear film for the quality of optical imaging. Br J Ophthalmol 1992; 76(3): 157-8. 
 6. Goto E, Yagi Y, Matsumoto Y, Tsubota K. Impaired functional visual acuity of dry eye patients. Am J Ophthalmol 2002; 133(2): 181-6.
 7. Bron AJ. Diagnosis of dry eye. Surv Ophthalmol 2001; 45 Suppl 2: S221-6.
 8. Farris RL, Stuchell RN, Mandel ID. Tear osmolarity variation in the dry eye. Trans Am Ophthalmol Soc 1986; 84: 250-68.
 9. Tomlinson A, Khanal S, Ramaesh K, Diaper C, McFadyen A. Tear film osmolarity: determination of a referent for dry eye diagnosis. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006; 47(10): 4309-15. 
 10. Farris RL. Tear osmolarity--a new gold standard? Adv Exp Med Biol 1994; 350: 495-503. 
 11. Lemp MA. Report of the National Eye Institute/Industry workshop on Clinical Trials in Dry Eyes. CLAO J 1995; 21(4): 221-32. 
 12. Rabinowitz YS. Keratoconus. Surv Ophthalmol. 1998; 42(4): 297-319. 
 13. Hafezi F, Kanellopoulos J, Wiltfang R, Seiler T. Corneal collagen crosslinking with riboflavin and ultraviolet A to treat induced keratectasia after laser in situ keratomileusis. J Cataract Refract Surg 2007; 33(12): 2035-40.
 14. Wollensak G. Crosslinking treatment of progressive keratoconus: new hope. Curr Opin Ophthalmol 2006; 17(4): 356-60.
 15. Wollensak G, Spoerl E, Seiler T. Riboflavin / ultraviolet-a-induced collagen crosslinking for the treatment of keratoconus. Am J Ophthalmol 2003; 135(5): 620-7.
 16. Wollensak G, Sporl E, Mazzotta C, Kalinski T, Sel S. Interlamellar cohesion after corneal crosslinking using riboflavin and ultraviolet A light. Br J Ophthalmol 2011; 95(6): 876-80.
 17. Vinciguerra P, Albe E, Trazza S, Seiler T, Epstein D. Intraoperative and postoperative effects of corneal collagen cross-linking on progressive keratoconus. Arch Ophthalmol 2009; 127(10): 1258-65.
 18. Taneri S, Oehler S, Asimellis G, Kanellopoulos AJ. Influence of corneal cross-linking for keratoconus on several objective parameters of dry eye. J Refract Surg 2013; 29(9): 612-6. 
 19. Caporossi A, Mazzotta C, Baiocchi S, Caporossi T, Paradiso AL. Transepithelial corneal collagen crosslinking for keratoconus: qualitative investigation by in vivo HRT II confocal analysis Eur J Ophthalmol 2012; 22 Suppl 7: S81-8. 
 20. Lee SJ, Kim JK, Seo KY, Kim EK, Lee HK. Comparison of corneal nerve regeneration and sensitivity between LASIK and laser epithelial keratomileusis (LASEK). Am J Ophthalmol 2006; 141(6): 1009-1015. 
 21. Hassan Z, Szalai E, Berta A, Modis L, Jr., Nemeth G. Assessment of tear osmolarity and other dry eye parameters in post-LASIK eyes. Cornea 2013; 32(7): e142-5.
 22. Benelli U, Nardi M, Posarelli C, Albert TG. Tear osmolarity measurement using the TearLab Osmolarity System in the assessment of dry eye treatment effectiveness. Cont Lens Anterior Eye 2010; 33(2): 61-7. 
 23. Nichols KK, Mitchell GL, Zadnik K. The repeatability of clinical measurements of dry eye. Cornea 2004; 23(3): 272-85.
 24. U.S. Food and Drug Administration [www. fda. gov]. Silver Spring Maryland: U.S. Department of Health and Human Services; 2008 [updated 23 Oct 2015; cited 26 Oct 2015]. Available from: www. accessdata. fda.gov/cdrh _ docs/ reviews/ K083184 .pdf.
 25. Hashemian H, Jabbarvand M, Khodaparast M, Ameli K. Evaluation of corneal changes after conventional versus accelerated corneal cross-linking: a randomized controlled trial. J Refract Surg 2014; 30(12): 837-42. 
 26. Koktekir BE, Bozkurt B, Gonul S, Gedik S, Okudan S. Effect of religious fasting on tear osmolarity and ocular surface. Eye Contact Lens 2014; 40(4): 239-42. 
 27. Ambrosio R, Jr., Tervo T, Wilson SE. LASIK-associated dry eye and neurotrophic epitheliopathy: pathophysiology and strategies for prevention and treatment. J Refract Surg 2008; 24(4): 396-407.
 28. Lemp MA, Bron AJ, Baudouin C, Benitez Del Castillo JM, Geffen D, Tauber J, et al. Tear osmolarity in the diagnosis and management of dry eye disease. Am J Ophthalmol 2011; 151(5): 792-798.e1.
 29. Masmali A, Alrabiah S, Alharbi A, El-Hiti GA, Almubrad T. Investigation of tear osmolarity using the TearLab Osmolarity System in normal adults in Saudi Arabia. Eye Contact Lens 2014; 40(2): 74-8.
 30. Versura P, Campos EC. TearLab(R) Osmolarity System for diagnosing dry eye. Expert Rev Mol Diagn 2013; 13(2): 119-29.
 31. Mastropasqua L, Nubile M, Lanzini M, Calienno R, Mastropasqua R, Agnifili L, et al. Morphological modification of the cornea after standard and transepithelial corneal cross-linking as imaged by anterior segment optical coherence tomography and laser scanning in vivo confocal microscopy. Cornea 2013; 32(6): 855-61.
 32. Touboul D, Efron N, Smadja D, Praud D, Malet F, Colin J. Corneal confocal microscopy following conventional, transepithelial, and accelerated corneal collagen cross-linking procedures for keratoconus. J Refract Surg 2012; 28(11): 769-76.
 33. Savini G, Prabhawasat P, Kojima T, Grueterich M, Espana E, Goto E. The challenge of dry eye diagnosis. Clin Ophthalmol 2008; 2(1): 31–55.
 34. Bartlett JD, Keith MS, Sudharshan L, Snedecor SJ. Associations between signs and symptoms of dry eye disease: a systematic review. Clin Ophthalmol. 2015; 9: 1719-30.
 35. Morgan PB, Maldonado-Codina C. Corneal staining: do we really understand what we are seeing? Cont Lens Anterior Eye 2009; 32(2): 48-54.