چالش‌ها و قوت‌های اجرای فرایند اعتباربخشی از دیدگاه کارکنان مدیریت اطلاعات سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدارک پزشکی، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم ‌پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکترای آمار، گروه آمار، دانشکده ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 کارشناس، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف:
رویکرد جهانی به کیفیت مراقبت سلامت منجر به تلاش برای مدیریت مؤثرتر منابع و خدمات با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌ها، مزایای رقابتی در بازاریابی و ایمنی بیمار شده است. یکی از ابزارهای اصلی کیفیت مراقبت سلامت و بهبود آن اعتباربخشی است. این پژوهش باهدف بررسی فرایند اجرای اعتباربخشی از دیدگاه کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت، به‌عنوان اصلی‌ترین جایگاه اطلاعاتی و تصمیم‌گیری در بیمارستان‌ها‌ و یک منبع مهم ارزیابی انجام‌شده است.
روش بررسی:
این مطالعه به‌صورت مقطعی در کلیه بخش مدیریت اطلاعات بیمارستان‌های مشهد با استفاده از پرسشنامه‌ای محقق ساخته‌ای اجرا شد. تحلیل داده‌ها با آنالیز واریانس یک‌طرفه برای مقایسه میانگین متغیر اجرای اعتباربخشی در چند گروه انجام گردید. همچنین از آزمون فریدمن به‌منظور مقایسه رتبه‌ها در هر یک از مؤلفه‌های پرسشنامه استفاده شد.
یافته‌ها:
یافته‌ها نشان داد مدیریت و هدایت مؤثر، آگاهی از اهداف اجرای اعتباربخشی، پویایی و کارایی بخش، ایجاد انگیزه با ارائه پاداش و مشارکت کارکنان در اعتباربخشی از نقاط قوت اجرای آن است. در مقابل افزایش حجم کار کارکنان و تقسیم وظایف، کمبود آموزش روش‌های بهبود کیفیت، اطلاع‌رسانی ناکافی به کارکنان از میزان پیشرفت، کمبود تخصیص بودجه، نبود انگیزه در کارکنان و فقدان کار گروهی وظایف از چالش‌های موجود است.
نتیجه‌گیری:
آموزش، توسعه فرهنگ کار گروهی و مدیریت مؤثر به اجرای کامل‌تر فرایند اعتباربخشی منجر می‌گردد و ضمن تأثیر مثبت بر عملکرد کارکنان، به رفع چالش‌های اجرای اعتباربخشی در بخش مدیریت اطلاعات سلامت کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


 1. Chiu W-T, Yang C-M, Lin H-W, Chu T-B. Development and implementation of a nationwide health care quality indicator system in Taiwan. International Journal for Quality in Health Care 2007; 19(1): 21-8.
 2.  Raeisi A, Asefzadeh S, Yarmohammadian M. A Comparative Study on Accreditation Models in Europe and the USA. Health Information Management 2008; 3(2):1-9.
 3. Ng GK, Leung GK, Johnston JM, Cowling BJ. Factors affecting implementation of accreditation programs and the impact of the accreditation process on quality improvement in hospitals: a SWOT analysis. Hong Kong Medical Journal 2013; 19(5): 434-46. 
 4. Alkhenizan A, Shaw C. Impact of accreditation on the quality of healthcare services: a systematic review of the literature. Ann Saudi Med 2011; 31: 407-416. 
 5. Kabir M-J, Heidari A, Jafari N, Honarvar M-R, Vakili M-A, Aghapour S-A, et al. Internal environment assessment of hospitals in Gorgan and Gonbad-e Qabus cities, Iran, according to Weisbord’s six-dimension model. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences (JMUMS) 2014; 23(108): 123-132.
 6. Bohigas L, Heaton C. Methods for external evaluation of health care institutions. International Journal for Quality in Health Care 2000; 12(3):231-238. 
 7. Abdelhak M, Grostick S, Hanken MA. Health information: Management of a strategic resource: Elsevier Health Sciences; 2014. 
 8. Abdollahi M, Ahmadi M, Roudbari M. A Survey on the Effect of Formulating and Implementation Medical Records Policies and Procedures on the Score of Policies of Accreditation Standards for Medical Records: 2013. Journal of Health Administration 2014; 17(57): 77-86.
 9. Milner B. Implementing hospital accreditation: individual experiences of process and impacts: Waterford Institute of Technology; 2007.
 10.  Greenfield D, Pawsey M, Braithwaite J. What motivates professionals to engage in the accreditation of healthcare organizations? International Journal for Quality in Health Care 2011; 23(1): 8-14.
 11. Yarmohammadian MH, Shokri A, Bahmanziari N, Kordi A. The blind spots on Accreditation program. J Health Syst Res 2013; 9(11):1158-1166.
 12. Karimi S, Gholipour K, Kordi A, Bahmanziari N, Shokri A. Impact Of Hospitals Accreditation On Service Delivery From The Perspective Views Of Experts: A Qualitative Study 2013; 7(4):337-353.