تأثیر تمرینات منتخب پیلاتس بر قدرت عضلانی و افسردگی زنان سالمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف:
کاهش قدرت عضلانی یکی از علل اصلی افتادن در سالمندان است،  که با عواقب و عوارض جسمانی و افسردگی همراه است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر،  تعیین تاثیر یک دوره تمرینات منتخب پیلاتس بر قدرت عضلات ران و افسردگی زنان سالمند بود .
روش بررسی:
در پژوهش نیمه تجربی حاضر  تعداد 23 زن سالمند  با دامنه سنی 55 تا 60 سال از بین سالمندان داوطلب شهر اصفهان بصورت دردسترس و هدفمند انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه تجربی (12 نفر، با میانگین و انحراف معیار سن 4/61±56/75 سال،  وزن 5/41±61/75 کیلوگرم،  قد 7/01±161/83 سانتیمتر)‌و کنترل (11 نفر،‌ با میانگین و انحراف معیار سن10/20±59/09 سال، وزن/81±62/78 کیلوگرم، قد 5/03±158/81 سانتیمتر) تقسیم شدند.  گروه تجربی 8 هفته تمرینات پیلاتس را 3 جلسه در هفته به مدت 60 دقیقه انجام دادند،  ولی گروه کنترل در هیچ‌گونه فعالیتی به غیر از فعالیتهای‌ معمول روزانه شرکت نداشتند. قدرت عضلانی با استفاده از دینامومتر دستی (Power Track II Commander TMJ Tec medical) و میزان افسردگی با استفاده از  پرسشنامه افسردگی Beck در دو مرحله قبل و بعد از اجرای تمرینات پیلاتس اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به وسیله  آزمون تی همبسته و آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه در سطح معناداری (p≤0/005) مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ‌ها: 
نتایج نشان داد که پس از 8 هفته تمرین بهبود معناداری در نمرات قدرت عضلانی چهارسر و همسترینگ پای گروه تجربی نسبت به پیش از دوره تمرینات پیلاتس یافت شد، در حالی که در گروه کنترل تغییر معناداری مشاهده نشد. همچنین تفاوت معناداری در نمرات افسردگی بین پیش و پس آزمون در گروه تجربی دیده شد اما در گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نگردید.
نتیجه‌ گیری:
با توجه به نتایج پژوهش حاضر، چنین به نظر می‌رسد که تمرینات منتخب پیلاتس بر بهبود قدرت عضلانی و افسردگی زنان سالمند موثر است و می ‌تواند به عنوان یک مداخله‌ای تأثیر‌گذار مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Javaheri Sayed Ali Akbar Hashemi, Rahimi Naser Mohamad, Rashidlamir Amir, Yaser. A. The effects of water and land exercise programs in static and dynamic balance among elderly men. Global Journal of Guidance and Counselling 2013; 2(1): 1-7.
 2.  Gómez-Cabello A, Ara I, González-Agüero A, Casajús J, Vicente-Rodriguez G. Effects of training on bone mass in older adults. Sports Medicine 2012; 42(4): 301-25.
 3. Khazaii K. Elderly's Psychology & Role of social support. Tehran: Ashna Book Publications; 2002: 363.
 4. Fathirezaie Z AMA. Comparison of three functional test of balance in identifying fallers from non-fallers in Eldery people. Knowledge Health  2010; 4(4): 22-7.
 5.  Hall D, Nichols J, Aguilar L, Larkam E. Effects of Pilates-based-training on static and dynamic balance in an elderly population. Medicine & Science in Sports & Exercise 1999; 31(5): S388.
 6. Johnson EG, Larsen A, Ozawa H, Wilson CA, Kennedy KL. The effects of Pilates-based exercise on dynamic balance in healthy adults. Journal of bodywork and movement therapies 2007; 11(3): 238-42.
 7.  Queiroz BC, Cagliari MF, Amorim CF, Sacco IC. Muscle activation during four Pilates core stability exercises in quadruped position. Archives of physical medicine and rehabilitation 2010; 91(1): 86-92.
 8.  Khoshbin S. Healthy and Active Ageing and Aged Care Strategy 2015-2006 in the Mediterranean region. World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean; 2010: 72.
 9. Salminen M, Vahlberg T, Sihvonen S, Sjösten N, Piirtola M, Isoaho R, et al. Effects of risk-based multifactorial fall prevention on postural balance in the community-dwelling aged: A randomized controlled trial. Archives of gerontology and geriatrics 2009; 48(1): 22-7.
 10.  Nezacatolhusseini M, Mokhtari M, F. E. The effect of pilatestraning on improvement of motor and cognitive functions related to falling in eldrly female. J Res Rehabil Sci 2012; 8(3): 489-501. [Persian]
 11. mojabi MA. M. Dizziness in elderly. J Qazvin Univ Med Sci 2007; 11(2): 71-7. [Persian]
 12. Shamsipour-Dehkordy P AM, Shams A,. Effects of physical, mental and mixed practices on the static and dynamic balance of aged people. Journal of Shahrekord Universit of Medical Sciences 2010; 12(4): 71-7.
 13. Mokhtari M, Nezakat Alhosseini M, F. E. Effect of Pilates training on depression and some motor functions associated with falling in the elderly. Motor Behavior 2014; (15): 29-46.
 14. Lebowitz BD, Pearson JL, Schneider LS, Reynolds CF, Alexopoulos GS, Bruce ML, et al. Diagnosis and treatment of depression in late life: consensus statement update. Jama 1997; 278(14): 1186-90.
 15. Babayigit G. Pilates Exercise Positively Affects Balance, Reaction Time, Muscle Strength, Number Of Falls And Psychological Parameters In 65+ Years Old Women”[Dissertation]. Department Of Physical Education And Sports-School Of Social Sciences Of Middle East Technical University (Doctor Of Philosophy Degree); 2009: 27-28.
 16. Gardner MM, Robertson MC, Campbell AJ. Exercise in preventing falls and fall related injuries in older people: a review of randomised controlled trials. British journal of sports medicine 2000; 34(1): 7-17.
 17. Caldwell K, Harrison M, Adams M, Triplett NT. Effect of Pilates and taiji quan training on self-efficacy, sleep quality, mood, and physical performance of college students. Journal of Bodywork and Movement Therapies 2009; 13(2): 155-63.
 18. Sadeghi H, norouzi HR, karimi A, MA. m. Functional Training Program Effect on Static and Dynamic Balance in Male Able-bodied Elderly. journal of aging 2008; 3(8): 565-78.
 19. Latey P. The Pilates method: history and philosophy. Journal of bodywork and movement therapies 2001; 5(4): 275-82.
 20. Kloubec JA. Pilates for improvement of muscle endurance, flexibility, balance, and posture. The Journal of Strength & Conditioning Research 2010; 24(3): 661-7.
 21. Hassan EA-H, Amin MA. Pilates Exercises influence on the serotonin hormone, some physical variables and the depression degree in battered women. World Journal of Sport Sciences 2011; 5(2): 89-100.
 22. Irez GB, Ozdemir RA, Evin R, Irez SG, Korkusuz F. Integrating Pilates exercise into an exercise program for 65+ year-old women to reduce falls. Journal of sports science & medicine 2011; 10(1): 105.
 23. de Siqueira Rodrigues BG, Cader SA, Torres NVOB, de Oliveira EM, Dantas EHM. Pilates method in personal autonomy, static balance and quality of life of elderly females. Journal of bodywork and movement therapies 2010; 14(2): 195-202.
 24. Eyigor S, Karapolat H, Durmaz B. Effects of a group-based exercise program on the physical performance, muscle strength and quality of life in older women. Archives of Gerontology and Geriatrics 2007; 45(3): 59-71.
 25. Ford-Smith CD, Wyman JF, Elswick R, Fernandez T. Reliability of stationary dynamometer muscle strength testing in community-dwelling older adults. Archives of physical medicine and rehabilitation 2001; 82(8): 1128-32.
 26. Lin MR, Hwang HF, Hu MH, Wu HDI, Wang YW, Huang FC. Psychometric comparisons of the timed Up and Go, One‐Leg stand, functional reach, and tinetti balance measures in community‐dwelling older people. Journal of the American Geriatrics Society 2004; 52(8): 1343-8.
 27. Steer R, Beck A, Garrison B. Applications of the beck depression inventory.  Assessment of depression: Springer; 1986: 123-42.
 28. Campos de Oliveira L, Gonçalves de Oliveira R, Pires-Oliveira DAdA. Effects of Pilates on muscle strength, postural balance and quality of life of older adults: a randomized, controlled, clinical trial. Journal of Physical Therapy Science 2015; 27(3): 871-6.
 29. Kao Y-H, Liou T-H, Huang Y-C, Tsai Y-W, Wang K-M. Effects of a 12-week pilates course on lower limb muscle strength and trunk flexibility in women living in the community. Health care for women international; 2014(ahead-of-print):1-17.
 30. Candeloro JM, Caromano FA. Effects of a hydrotherapy program on flexibility and muscular strength in elderly women. Rev  Bras  Fisioter, saocarlos 2007; 11(4): 267-72.
 31. Lord SR, Lloyd DG, Nirui M, Raymond J, Williams P, Stewart RA. The effect of exercise on gait patterns in older women: a randomized controlled trial. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences 1996; 51(2): M64-M70.
 32. Cheng TO. Tai Chi: The Chinese ancient wisdom of an ideal exercise for cardiac patients. International journal of cardiology 2007; 117(3): 293-5.
 33. Pendergast DR, Fisher NM, Calkins E. 9 Cardiovascular, Neuromuscular, and Metabolic Alterations With Age Leading to Frailty. Journal of Gerontology 1993; 48(Special Issue):61-7.
 34. Haywood K, Getchell N. Life Span Motor Development 6th Edition: Human kinetics; 2014: 57-8.
 35. cComas AJ. Motor unit estimation: anxieties and achievements. Muscle & nerve 1995; 18(4): 369-79.
 36. Ehsani F.Nodehi Moghaddam A. The evaluation of  dominant biceps brachialis strength training on countralateral peak force in elderly females. Journal of Modern Rehabilitation 2013;7(2). [Persian]
 37. Young SN. How to increase serotonin in the human brain without drugs. Journal of psychiatry & neuroscience: JPN 2007; 32(6): 394.
 38. Wolf SL, Barnhart HX, Kutner NG, McNeely E, Coogler C, Xu T. Reducing frailty and falls in older persons: an investigation of Tai Chi and computerized balance training. Atlanta FICSIT Group. Frailty and Injuries: Cooperative Studies of Intervention Techniques. Journal of the American Geriatrics Society 1996; 44(5): 489-97.
 39. Bahram ME, Pourvaghar MJ, Sadeh MR. Effect of 12 weeks of Chosen Pilates Exercise on the Quality of Iife of Healthy Nonathletic People. The Journal of toloo-e- behdasht 2013; 1(42). [Persian]