بررسی شاخص کیفیت زندگی مرتبط با معلولیت صوت در بزرگسالان مبتلا به فلجی تارهای صوتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم پبراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دوره دکترای گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم پبراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشجوی کارشناسی گفتاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 دانشجوی دکتری تخصصی آمارزیستی، گروه آمارزیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

6 کارشناس ارشد گفتاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

7 کارشناس ارشد گفتاردرمانی، دانشکده علوم پبراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف:
ابزارهای متعددی به منظور بررسی تأثیر اختلال صوت بر ابعاد مختلف جسمی، روانی و اجتماعی بیماران طراحی شده است که از جمله آنها می‌توان به شاخص معلولیت صوت (Voice Handicap Index-30; VHI)اشاره کرد. در بیماران فلجی تارهای صوتی ، صوت بیشتر از دیگر زیر سیستمهای گفتار تحت تاثیر قرار می‌گیرد. هدف ما در این پژوهش بررسی کیفیت زندگی در افراد فلجی تارهای صوتی با ابزار شاخص معلولیت صوت می باشد.
روش بررسی:
نمونه از 10 نفر که شامل 9 نفر مرد و 1 نفر زن بود، تشکیل می شد. سن بیماران نیز در محدوده سنی 55-23 سال بود. زمان نمونه‌گیری از ابتدای تیرماه تا 15 مرداد ماه 1392و محل آن کلینیکهای گفتار درمانی شهر مشهد بود. پس از تکمیل نسخه فارسی پرسشنامه توسط بیماران اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی  پیرسون مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت.
یافته ها:
ضریب همبستگی پیرسون بین زیرآزمون حیطه‌های عملکردی و عاطفی 0/474، بین زیرآزمون حیطه‌های عملکردی و جسمی 0/821 و بین زیرآزمون حیطه‌های جسمی و عاطفی 0/669 بود. در مطالعه حاضر ارتباط بین زیرآزمون حیطه‌های عملکردی - عاطفی متوسط، زیرآزمون حیطه‌های جسمی - عاطفی قوی و حیطه‌های عملکردی - جسمی بسیار قوی ارزیابی گردید.
نتیجه‌گیری:
تأثیر معلولیت ناشی از اختلالات صوت به طور عمده از فردی به فرد دیگر متفاوت است و به عواملی مانند شغل، محیط زندگی و کار، واکنش اطرافیان به کیفیت اختلال صوت و شخصیت کلی فرد مرتبط می‌باشد. اختلال صوت در افراد مبتلا به فلجی تارهای صوتی در کاهش کیفیت زندگی آنها تاثیر بسزایی دارد. ارزیابی‌های بیمار محوری مانند برای ارزیابی بیماران مبتلا به فلجی تارهای صوتی در کنار دیگر ارزیابی‌های گفتاری توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Colton RH, Casper JK, Leonard R Understanding voice problem: a physiological perspective for diagnosis and treatment. 3rd ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 2006; 12(1): 25-33.
 2. Nicolosi L, Harryman E, keresheck J. Terminology of communication disorders speech-language-hearing. 5th ed. Baltimore: Lippincot Wiliams & Wilkins; 2004; 42(3): 17-26
 3. Moradi N, Soltani M, Javadipoor S, Poorshahbaz A, Hashemi H, Soltani N. Cross-cultural adaptation and validation of the voice handicap index into Iranian. Proceeding of 10 th Iranian congress of Speech Therapy. 2011; 9(3):14-17.
 4. Murry T, Rosen CA. Outcome measurements and quality of life in voice disorders. OtolaryngolClin North Am 2000; 33(4): 905-16.
 5. Verdolini K, Voice disorders. In: Tomblin JB, Morris HL, Spriestersbach DC, editors. Diagnosis in Speech-language pathology. San Diego: Singular Publishing Group; 2004; 14(10): 1693-700.
 6. Gorham-Rowan, M. M., and Laures-Gore, J. “Acoustic-perceptual correlates of voice quality in elderly men and women,” J. Commun. Disord 2006; 39(4): 171–184.
 7. Gill TM, Feinstein AR. A Critical Appraisal of the quality of Quality-of-life Measurements. JAMA 1994; 272(8): 619-26.
 8. Green M, Mathieson L. The voice and its disorders. Whurr publish: London: 1991; 319-332.
 9. Maertens K, de Jong FI. The voice handicap index as a tool for assessment of the biopsychosocial impact of voice problems. B-ENT 2007; 3(2): 61-6.
 10. khoddami M, Rabiee S, Jahani Y. Comparison of voice perceptual characteristics between speech– language pathologists’, dysphonic and normal voiced adult’s View 2009; 7(2): 25-31.
 11. Norman D. Hogykyan, W alter P, Wodchis, Jeffrey E, Terrell Carol R Bradford and Ramon M. Esclamado. Voice- related Quality Of Life (V-RQOL) Following Type I Thyroplasty For Unilateral vocal fold paralysis 2000; 12(3): 77-79.
 12. Brian C. Spector, MD, James L. Netterville, MD, Cheryl Billante PhD Janye Clary, MS, Lou Reinisch, PhD, and Timothy L. Smith, MD, MPH, Nashville, Tennessee, and Milwaukee, Wisconsin Quality-of-life assessment in patients with unilateral vocal cord paralysis 2001; 14(6): 112-116.
 13. Woisard V, Bodin S, Yardeni E, Puech M. The voice handicap index: correlationbetween subjective patient response and quantitative assessment of voice. J Voice 2007; 21(5): 623-31.
 14. Behforooz n, Arani Kashani z, Ghorbani a, Hoseyni f. Developing and studying of the voice disorder symptoms questionnaire in adults. J aduology of TUMS 2011; 7(3): 48-53.
 15. Moradi N, Pourshahbaz A, Soltani M, Javadipour S. Cutoff point at voice handicap index used to screen voice disorders among Persian speakers. Journal of the Voice Foundation 2013; 27(1): 130-133.
 16. Guyatt GH, Feeny DH, Patrick DL. Measuring health-related quality of life. Ann Intern Med 1993; 18(5): 622-29.
 17. Majdinasab F, Moradi N, Karkheiran S, Kamali M. Voice handicap index (VHI) in Persian speaking Parkinsons diesis patients 2014; 9(1): 40-45.
 18. Demir UL, Sahin MS, Coşkun H. The effects of CO2 laser posterior cordotomy on quality of life in patients with bilateral vocal cord paralysis 2012; 12(6): 56-59.