درک جملات کنایه آمیز در بیماران فارسی زبان مبتلا به پارکینسون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گفتاردرمانی،دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 مربی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 استادیار، گروه بیماریهای مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

5 دکترای گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

6 کارشناس ارشد گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

چکیده

هدف:
علیرغم وجود پژوهشهای مختلف در زمینه شناسایی رفتارهای غیرحرکتی مبتلایان به پارکینسون، پژوهشهای محدودی در زمینه مشکلات شناختی و زبانی یافت شده است. بر این اساس به نظر می­ رسد که جنبه ­های پیچیده زبان نیز در این بیماری دستخوش اختلال شده باشد. یکی از حیطه­های پیچیده و پیشرفته مربوط به این مهارت، زبان غیرتحت اللفظی است که یکی از زیرشاخه ­های آن، کنایه ­ها می­باشند. هدف این پژوهش بررسی توانایی درک کنایه­ ها در مبتلایان به پارکینسون سطح 1(Stage1) بوده است.
روش بررسی:
در این مطالعه، 15 فرد سالم و 15 فرد مبتلا به پارکینسون سطح 1 مورد بررسی قرار گرفته­اند. به عنوان ابزار مورد استفاده، پرسشنامه­ای شامل 14 کنایه توسط آزمونگر ساخته ­شد. سپس براساس نظر 8 صاحب­نظر روایی محتوایی آن 75/0 و پایایی آن براساس آلفای کرونباخ 74/0 به­دست آمد. کنایه ­ها به صورت شفاهی از هر فرد پرسیده می شد و او می ­بایست منظور آن را بیان می­ کرد. بر اساس نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (Kolmogorov–Smirnov test) توزیع داده ­ها نرمال بوده و داده­ها از طریق آزمون t مستقل بررسی شده و میانگین آنها با یکدیگر مقایسه گردید.
یافته­ ها:
میانگین امتیازات بدست آمده در پاسخ به کنایه ­ها در افراد سالم بیشتر بوده است اما بین دو گروه تفاوت معناداری دیده نشد (0/05<p).
نتیجه­ گیری:
در کنایه­ های مورد بررسی، عملکرد مبتلایان به پارکینسون سطح 1 پایین تر از حد انتظار بود. چنانچه در این جنبه تفاوتی وجود داشته باشد آزمونهای مفصل­تر و پیچیده­ تری مورد نیاز است تا آن را نشان دهد، یا ممکن است در سطح­های شدیدتر بیماری، مشاهده شود (سطح 2 یا بیشتر).
 

کلیدواژه‌ها


 1. Monetta L, Pell MD. Effects of verbal working memory deficits on metaphor comprehension in patients with Parkinson’s disease. Brain and Language 2007; 101(1): 80-9.
 2. Lewis SJ, Dove A, Robbins TW, Barker RA, et al. Cognitive impairments in early Parkinson's disease are accompanied by reductions in activity in frontostriatal neural circuitry. The Journal of Neuroscience 2003; 23(15): 6351-6.
 3.  Goetz CG, Poewe W, Rascol O, Sampaio C, et al. Movement Disorder Society Task Force report on the Hoehn and Yahr staging scale: status and recommendations the Movement Disorder Society Task Force on rating scales for Parkinson's disease. Movement disorders 2004; 19(9): 1020-8.
 4.  Brown RG, Marsden CD. Dual task performance and processing resources in normal subjects and patients with Parkinson's disease. Brain 1991; 114(1): 215-31.
 5.  Taylr AE, Saint-Cyr JA, Lang AE. Frontal lobe dysfunction in Parkinson's disease. Brain 1986; 109(5): 845-83.
 6. Dara C, Monetta L, Pell MD. Vocal emotion processing in Parkinson's disease: reduced sensitivity to negative emotions. Brain research 2008; 1188: 100-11.
 7. Pell MD, Leonard CL. Processing emotional tone from speech in Parkinson’s disease: a role for the basal ganglia. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience 2003; 3(4): 275-88.
 8.  Emsaki G, Chitsaz A, Molavi H, Asgari A. [Comparing the cognitive performance in patients with Parkinson’s disease and healthy people]. Journal of Research in Rehabilitation Sciences 2012; 1(1): 289-97. [Persian]
 9. Skeel RL, Crosson B, Nadeau SE, Algina J, et al. Basal ganglia dysfunction, working memory, and sentence comprehension in patients with Parkinson's disease. Neuropsychologia 2001; 39(9): 962-71.
 10. Portin R, Laatu S, Revonsuo A, Rinne UK. Impairment of semantic knowledge in Parkinson disease. Archives of Neurology 2000; 57(9): 1338-43.
 11. Ashrafi F, Asaadi S, Johari k. Evaluation of formation of past tense of regular and irregular verbs in Persian-speaking patients with Parkinson’s disease. Journal of Medical Council of Iran 2013; 31(2): 119-123. [Persian]
 12. Monetta L, Grindrod CM, Pell MD. Effects of working memory capacity on inference generation during story comprehension in adults with Parkinson's disease. Journal of Neurolinguistics 2008; 21(5): 400-17.
 13. Martin I, McDonald S. Weak coherence, no theory of mind, or executive dysfunction? Solving the puzzle of pragmatic language disorders. Brain and language 2003; 85(3): 451-66.
 14. Murray LL. Language and Parkinson's disease 2008; 28(2): 113-27.
 15. Anvari H. Sokhan allusions dictionary 2011; 24(12): 110-116.
 16. Monetta L, Grindrod CM, Pell MD. Irony comprehension and theory of mind deficits in patients with Parkinson's disease Cortex 2009; 45(8): 972-81.
 17. Reisberg B, Ferris SH, de Leon MJ, Crook T. The Global Deterioration Scale for assessment of primary degenerative dementia 1982; 21(1): 58-80.
 18. Berg E, Björnram C, Hartelius L, Laakso K, Johnels BO. High-level language difficulties in Parkinson's disease. Clinical linguistics & phonetics 2003; 17(1): 63-80.