بررسی ارتباط عملکرد خانواده با سازگاری فردی معلولین ضایعه نخاعی تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان الیگودرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشیار، دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 دانشیار، فیزیوتراپیست و متخصص آموزش بهداشت، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف:
ضایعه نخاعی منجر به ایجاد تغییرات کلی در ساختار خانواده و مشکلات سازگاری برای فرد معلول می‌شود. اعضای خانواده که از این افراد مراقبت می‌کنند و تعامل نزدیکی با آنها دارند با تأثیرپذیری از این مسئله، دچار مشکلات جدیدی شده و فشارهای روانی زیادی را متحمل می‌شوند. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط عملکرد خانواده با سازگاری فردی معلولین ضایعه نخاعی تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان الیگودرز انجام شد.
روش بررسی:
پژوهش حاضر توصیفی_تحلیلی از نوع مطالعات همبستگی است. نمونه این پژوهش را 50 نفر از معلولین ضایعه نخاعی و مراقب اصلی آنها در خانواده تشکیل داد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، عبارت بودند از پرسشنامه عملکرد خانواده و پرسشنامه سازگاری فردی کالیفرنیا. برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از آزمونهای آماری کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته‌ها:
یافته‌های آماری نشان داد که بین متغیرهای حل مشکل (0/455=Pearson)، ایفای نقش(0/327=Pearson)، آمیزش عاطفی (0/465=Pearson)، کنترل رفتار(0/312=Pearson)، کارکرد عمومی (0/330=Pearson)  عملکرد خانواده و سازگاری فردی معلولین رابطه معناداری وجود دارد (0/01>p).
نتیجه گیری:
نتایج این پژوهش نشانگر آن است که عملکرد خانواده می‌تواند بر سازگاری فردی معلولین ضایعه نخاعی تأثیر بگذارد. بنابراین با تمسک به روشهایی که طی آن عملکرد خانواده بهبود یابد، می‌توان سازگاری فردی معلولین ضایعه نخاعی را بهبود بخشیده و به تبع آن سلامت معلولین و کل خانواده آنها را ارتقا داد.

کلیدواژه‌ها


 1. Umphred DA, Lazaro R. Neurological rehabilitation. Philadelphia, PA: Mosby Elsevier 2007: 605-7.
 2.  Omrani J. Study of approach and experiment among spinal cord injury patients about effective factors on adaptability with disability [Thesis]. Babol:Babol Univ Med Sci; 2008. [Persian]
 3.  Moghadam M, Habibi R, Davatgaran K, et al. Comprehensive rehabilitation of spinal cord injury. Tehran: Ministry Labor Soc Aff Publ 2009: 191-200. [Persian]
 4. Young W. Family and spinal cord injury. W. M. Keck Center for Collaborative Neuroscience. Rutgers University, Piscataway, New Jersey 2003. In press.
 5.  Sadeghnejad Forotaghe M, Vanaki Z, Memarian R. The effect of nursing care plan based on “Roy Adaptation model” on psychological adaptation in patients with diabetes type II. J Mashhad School Nurs Midw 2012; 1(1): 5-20. [Persian]
 6.  Nuri, A. Psychological aspects of physical disability: employment as the most important factor. University of Isfahan Journal of Research (Humanities) 1995; 7(4): 85-106. [Persian]
 7.  Rajabi G. Chahardoly H. Attary Y. [Relationship of family functioning and psychosocial class incompatibility Malayer city high school students]. Journal of Psychology and Educational Sciences Shahid Chamran University 2007; 14(2-1): 113-128. [Persian]
 8. Sanaee Bagher, Measures of family and marriage. IRAN: Publishing Institute Besat 2000:117-120
 9.  Taghavi Larijani T, Sharifi ND, Mehran A, et al. Level of coping with stressors in parents of epileptic children. Hayat 2006; 12(2): 63–71. [Persian]
 10. Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins and Wolter Kluwer Health 2007: 219.
 11. Ghamari M, Kkoshnam A H. The Relationship of Original Family Function and Quality of Life among Students. Journal of Family Research 2011; 7(27): 343-354. [Persian]
 12.  Thoits P. A. Social support as coping assistance. Journal of Counseling and Clinical Psychology (JCCP) 1986; 54: 419-423.
 13.  Abbey A, Abramis D. J, Caplan, R .D. Effects of difference sources of social support and social conflict on emotional well-being. Basic and Applied Social Psychology (BASP) 1985; 6: 111-130.
 14.  Usefy, A. R., Ghassemi, G. R., Sarrafzadegan, N., Mallik, S, et al.  Psychometric properties of the Whoqol-Bref in an Iranian adult sample. Community mental health journal 2010; 46(2): 139-14.
 15.  Zade Mohammadi A. Malek KHosravi GH. Assessment the psychometric and validity of family assessment device instrument. Family Research Journal 2006; 2(5): 70.
 16.  Modanloo Sh, Rohani C, Farahani Shirin Abadi A, Pourhossein gholi A. Assessment of family function among parents of children with cancer. IJNR 2015; 10 (1):56-65.
 17.  Gary Grath. In: Handbook of Psychological Assessment, edited 2003. Translation by Dr. Hasan pasha sharifi and Dr. Mohamadreza nikkhoo. Tehran: Roshd Publication; 2005: 467.
 18.  Haghighi j, Shekarkan H, Musavie shushtari M. Investigating the relation between affective family atmosphere with adjustment among female students of the third grade of secondary school in Ahvaz. Journal of Education and Psychology, Shahid Chamran University 2002; 3&4:79-81. [Persian]
 19.  Esfahani Asl M, Attari Y, Mehrabizade M. Comparison of a personal-social adjustment and academic performance of third grade female students of the new educational system on the five priorities of the guidance programs. Journal of social psychology (new findings in psychology) 2008; 2(6):18-29. [Persian]
 20.  Portes J, Howell P, Brown Y et al. The relation between family function and adjustment adolescence. Journal of health and social behavior (JHSB) 1995; 25: 136-159.
 21.  Saghi, M H, Rajai A R. The relationship between adolescents' perceptions of family functioning with adaptation to them. Thought and Behavior in Clinical Psychology 2008; 10: 71-82. [Persian]
 22.  Ahmadi KH, Hadadi GH R, Anisi J, Abdolmohamadi E. Problems of families with disabled children. Journal of Military Medicine 2011; 13(1): 49-52. [Persian]
 23.  Laursen B, Mooney S. Relationship network quality: Adolescent adjustment and perceptions of relationships with parents and friends. American Journal of Orthopsychiatry (AJO) 2008; 78(1): 47-53.
 24.  Birkenhead L.M. Psychiatric mental health nursing: the therapeutic use of self. New York: G.D. Lippincott Company 1989; 28 (11): 42-43.
 25.  Britner PA, Morog MC, Pianta RC, Marvin RS. Stress and coping: a comparison of self-report measures of functioning in families of young children with cerebral palsy or no medical diagnosis. Journal of Child and Family Studies (J. Child Fam. Stud) 2003; 12(3):.335-348.
 26.  Herzer M, Godiwala N, Hommel K A et al. Family functioning in the context of pediatric chronic conditions. J. Dev. Behav. Pediatr 2010; 31(1): .26-34.