تحریک دهلیزی: پروتکلهای درمانی، اثربخشی و کاربرد درمانی در توانبخشی اطفال (یک مطالعه مروری روایتی)

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دکترای تخصصی کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 دکترای کاردرمانی، استاد، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

3 استادیار گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،شیراز، ایران

4 دانشجوی دکتری فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

5 دکتری حرفه ای فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

6 دکتری تخصصی، گروه فیزیوتراپی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

7 دکتری نوروساینس، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

هدف:
با توجه به کاربرد گسترده تحریک دهلیزی در کلینیکها نیاز به پروتکلهای سازمان یافته بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می­رسد. هدف از این مرور روایتی بررسی مبتنی بر شواهد پروتکل تحقیقات موجود و هدایت این جریان بالینی به سمت و سوی ساختار یافته است.
روش بررسی:
در مقاله مروری روایتی (Narrative) حاضر مستندات موجود بین سالهای 1972 تا 2014 در پایگاه های اطلاعاتی  معتبر  PubMed، Medline, Scopus ، Web of Scienceو Google Scholar  بررسی  شده اند.  کلمات کلیدی "تحریک مکانیکی دهلیزی"، "کودکان"، "مجاری نیم دایره"، "اتولیت" و "توانبخشی" بودند.
یافته ­ها:
203 مقاله یافت شد و در نهایت با رعایت معیارهای ورود 34 مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پروتکلهای درمانی آنها بحث شده است. در بیشتر مقالات مورد مطالعه اثرات درمانی دهلیزی موثر شناخته شده است و در مجموع برآیند شواهد به نفع آن است که مداخلات دهلیزی می­ تواند نقش مثبتی در بهبود کودکان با ناتوانی داشته باشد. به علاوه، پروتکلهای پیشنهادی محققین نیز طبقه بندی و ارائه گردید. مطالعات نشان می­ دهند که درمانی کارآمد است که کلیه گیرنده های دهلیزی اعم از اوتریکول، ساکول و همه مجاری نیم دایره را در وضعیت های متفاوتی از جمله به شکم خوابیده، به پشت خوابیده، به پهلو خوابیده ، چهار دست و پا، نشسته، در حالت زانو زده و ایستاده تحریک کند.
نتیجه ­گیری:
با تکیه بر شواهد یافت شده موجود پیرامون اثر بخشی تحریک مکانیکال دهلیزی، قویا پیشنهاد می ­شود تحریک دهلیزی سازمان یافته با پروتکل تخصصی بخشی از برنامه درمانی کودکان جهت غنی­ سازی فرآیند توانبخشی باشد. توصیه می گردد که سن دریافت تحریک، نوع تشخیص، شدت اختلال، سابقه دریافت تحریک، کنترل وضعیت سر، نوع تحریک، فرکانس، بزرگی و توالی تحریک مورد توجه قرار گیرد. بهتر است که جهت تحریک، مسیر طولی تحریک از لحاظ دامنه انجام و حتی طول مدت هر تحریک منفرد در یک جلسه و تعداد جلسات، موقعیت بدنی فرد در زمان دریافت تحریک، میزان توقف بلافاصله بعد از حرکت، فاصله بین تحریکات، سلامت محیطی و مرکزی خود سیستم دهلیزی و ابزار ارزیابی مناسب، در تدوین و طراحی پروتکل مداخله بالینی تحریکات دهلیزی، در نظر گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Ayres AJ. Learning disabilities and the vestibular system. J Learn Disabil 1978; 11(1): 30-41.
 2.  Dieterich M, Bucher SF, Seelos KC, Brandt T. Horizontal or vertical optokinetic stimulation activates visual motion-sensitive, ocular motor and vestibular cortex areas with right hemispheric dominance. An fMRI study. Brain 1998; 121(8): 1479-95.
 3.  Herdman SJ, Clendaniel R. Vestibular rehabilitation. FA Davis, Philaddelphia; 2nd edition 2000; 24: 561-562.
 4.  Fisher AG, Mixon J, Herman R. The validity of the clinical diagnosis of vestibular dysfunction. OTJR: Occupation, Participation and Health 1986; 6(1): 3-20.
 5. Gioacchini FM, Alicandri-Ciufelli M, Kaleci S, Magliulo G, et al. Prevalence and diagnosis of vestibular disorders in children: a review. International journal of pediatric otorhinolaryngology 2014; 78(5): 718-24.
 6.  Allum J. Organization of stabilizing reflex responses in tibialis anterior muscles following ankle flexion perturbations of standing man. Brain Res 1983; 264(2): 297-301.
 7. Allum J, Pfaltz C. Visual and vestibular contributions to pitch sway stabilization in the ankle muscles of normals and patients with bilateral peripheral vestibular deficits. Exp Brain Res 1985; 58(1): 82-94.
 8.  Zeynalzadeh Ghoochani B, Hosseini S A, Talebian S, Biglarian A, et al. Healthy older adults balance pattern under dual task conditions: exploring the strategy and trend.  Health Promot Perspect 2016; 6(4): 207-12.
 9. Hosseini SA, Zeynalzadeh Ghoochani B, Talebian S, Pishyare E, et al. Investigating the Effects of Vestibular Stimulation on Balance Performance in Children with Cerebral Palsy: A Randomised Clinical Trial Study. JRSR 2015; 2(2): 41-6.
 10. Schilder P. The vestibular apparatus in neurosis and psychosis. J Nerv Ment Dis 1933; 78(2): 137-64.
 11.  De Quirds JB. Diagnosis of vestibular disorders in the learning disabled. J Learn Disabil 1976; 9(1): 39-47.
 12.  McKeone SC. Case studies of the effects of vestibular stimulation on reading skills in children with learning disability and accompanying vestibular dysfunction [Thesis]. San Jose State University; 1994.
 13. Ayres AJ. Sensory integration and learning disorders. Los Angeles; Western Psychological Services;1ST edition; 1972: 113-129
 14. Ayres AJ. Improving Academic Scores through Sensory Integration. J Learn Disabil 1972; 5(6): 338-43.
 15. Ayres AJ. The development of sensory integrative theory and practice: A collection of the works of A. Jean Ayres: Kendall/Hunt Publishing Company;3rd edition 1974. 301.
 16. Ottenbacher K, Short-DeGraff MA, Watson PJ. The effects of a controled program of clinically applied vestibular stimulation on the neuromotor development of children with severe developmental delay. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics 1981; 1(3): 1-12.
 17.  Grossman G, Leigh RJ, Abel L, Lanska D, Thurston S. Frequency and velocity of rotational head perturbations during locomotion. Exp Brain Res 1988; 70(3): 470-6.
 18.  Green JH. Basic clinical physiology. Oxford Medical Publication, 6th edition; 1992: 189.
 19.  Baloh R, Honrubia V. Clinical neurophysiology of the vestibular system. Contemporary neurology series, 1st edition, Philadelphia F A Davis; 1979: 18.
 20. Kornhuber HH. Hand book of sensory physiology, 1ST Volume ,Vestibular system part 1; basic mechanisms: Springer Science & Business Media; 2012: 546-548
 21.  Wilson V, Peterson B. The role of the vestibular system in posture and movement. Medical Physiology St Louis, MO CV Mosby Co, 1st edition; 1980: 813-36.
 22.  Hosseini SA, Ray GG. Vestibular Stimulation on cerebral palsy Designing a vestibulator [thesis]. India; School of biosciences and bioengineering IITB, Indian Institute of Technology: 2007.
 23.  Chee FK, Kreutzberg JR, Clark DL. Semicircular canal stimulation in cerebral palsied children. Physical therapy 1978; 58(9): 1071-1075.
 24.  Shepard NT, Telian SA. Practical management of the balance disorder patient: Singular publishing group, INC; SanDiego London 1996: 169-179.
 25.  Akbarfahimi N,  Hosseini S A, Rassafiani M, Shahshahani S, et al. [Investigating the effect of active and passive vestibular stimulation on balance and function in 7 to 12 year old cerebral palsy children [Thesis]].  University of social welfare and rehabilitation; 2014 .[Persian]
 26.  Kenneth J, Over S R. Effects of Vestibular Stimulation on Motor Development of Cerebral‐palsied Children. Dev Med Child Neurol 1980; 22(4): 476-83.
 27. Rogos R. Clinically applied vestibular stimulation and motor performance in children with cerebral palsy. [Thesis]: Columbus, OH, The Ohio State University; 1977.
 28.  Frank J, Levinson HN. Compensatory mechanisms in CV dysfunction, dysmetric dyslexia, and dyspraxia. Academic Therapy 1976; 12(1): 5-27.
 29.  Polatajko HJ. A critical look at vestibular dysfunction in learning‐disabled children. Dev Med Child Neurol 1985; 27(3): 283-92.
 30.  Keating NR. A comparison of duration of nystagmus as measured by the Southern California Postrotary Nystagmus Test and electronystagmography. Am J Occup Ther 1979. 33(2): 92-97
 31.  Clark DL, Arnold LE, Crowl L, Bozzolo H, et al. Vestibular Stimulation for ADHD: randomized controlled trial of Comprehensive Motion Apparatus. Journal of attention disorders 2008; 11(5):599-611
 32.  Sandler AG, Voogt K. Vestibular stimulation: Effects on visual and auditory alertness in children with multiple disabilities. Journal of Developmental and Physical Disabilities 2001; 13(4): 333-41.
 33.  Kantner RM, Kantner B, Clark DL. Vestibular stimulation effect on language development in mentally retarded children. Am J Occup Ther 1982; 36(1): 36-41.
 34.  Igarashi M, Takahashi M, Alford B, Johnson P. Inner ear morphology in Down's syndrome. Acta oto-laryngologica 1977; 83(1-6): 175-81.
 35.  Arendt RE, Maclean WE, Halpern LF, Youngquist GA, et al. The influence of rotary vestibular stimulation upon motor development of nonhandicapped and Down syndrome infants. Res Dev Disabil 1991; 12(3): 333-48.
 36.  Lydic JS, Windsor MM, Short MA, Ellis TA. Effects of controlled rotary vestibular stimulation on the motor performance of infants with Down syndrome. Physical & Occupational Therapy In Pediatrics 1985; 5(2-3): 93-118.
 37. Sandler AG, McLain SC. Sensory reinforcement: effects of response-contingent vestibular stimulation on multiply handicapped children. American journal of mental deficiency 1987; 91(4): 373-378
 38.  Magrun WM, Ottenbacher K, McCue S, Keefe R. Effects of vestibular stimulation on spontaneous use of verbal language in developmentally delayed children. Am J Occup Ther 1981; 35(2): 101-4.
 39.  Cass MA. The Effects of Vestibular Stimulation on the Sensory-Motor Performance of Handicapped Individuals: A Critical Review of the Literature. Can J Occup Ther 1984; 51(3): 121-5.
 40.  Salamati A, Hosseini SA, Haghgou H. [Effectiveness of Vestibular Stimulation on Visual Attention in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder]. Journal of Rehabilitation 2014; 15(3): 18-25.[Persian]
 41.  Bhatara V, Clark D, Arnold LE, Gunsett R, et al. Hyperkinesis treated by vestibular stimulation: An exploratory study. Biological Psychiatry 1981; 16(3): 269-279
 42.  Smith SA, Press B, Koenig KP, Kinnealey M. Effects of sensory integration intervention on self-stimulating and self-injurious behaviors. Am J Occup Ther 2005; 59(4): 418-25.
 43.  Clark DL, Chee F. Vestibular stimulation influence on motor development in infants. Science 1977; 196(4295): 1228-9.
 44.  Dura JR, Mulick JA, Hammer D. Rapid clinical evaluation of sensory integrative therapy for self-injurious behavior. Mental Retardation 1988; 26(2): 83.
 45.  Freeman B, Frankel F, Rito E. The effects of response contingent vestibular stimulation on the behavior of autistic and retarded children. J Autim Child Schizophr 1976; 6(4): 353-8
 46.  Freedman D, Boverman H. Effects of kinesthetic stimulation on certain aspects of development in premature infants. American Journal of Orthopsychiatry 1966; 36(2): 223-4.
 47.  MacLean WE, Baumeister AA. Effects of vestibular stimulation on motor development and stereotyped behavior of developmentally delayed children. J Abnorm Child Psychol 1982; 10(2): 229-45.
 48.  Weeks Z. Effects of the vestibular system on human development, Part I. Overview of functions and effects of stimulation. Am J Occup Ther: official publication of the American Occupational Therapy Association 1979; 33(6): 376.
 49.  Weeks Z. Effects of the vestibular system on human development, part 2: Effects of vestibular stimulation on mentally retarded, emotionally disturbed, and learning-disabled individuals. Am J Occup Ther: official publication of the American Occupational Therapy Association 1979; 33(7): 450-7.
 50.  Kreutzberg JR. Effects of vestibular stimulation on the reflex and motor development in normal infants [Thesis]. Columbus, OH, The Ohio State University; 1976.
 51.  Gregg CL, Haffner ME, Korner AF. The relative efficacy of vestibular-proprioceptive stimulation and the upright position in enhancing visual pursuit in neonates. Child development 1976 ;47(2): 309-14.
 52.  Pederson DR, Vrugt DT. The influence of amplitude and frequency of vestibular stimulation on the activity of two-month-old infants. Child development 1973; 44(1): 122-8.
 53.  Pederson DR. The soothing effect of rocking as determined by the direction and frequency of movement. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement 1975; 7(3): 237-243.
 54.  Thelen E, Fisher Thompson D. The effects of supplemental vestibular stimulation on stereotyped behavior and development in normal infants. Physical & Occupational Therapy In Pediatrics 1986; 6(2): 57-70.
 55. Levine SB. An investigation of the effects of vestibular stimulation on object permanence in infants with sensorimotor dysfunction [Thesis]. Loyola University of Chicago; 1983.
 56.   Casler L. Supplementary auditory and vestibular stimulation: Effects on institutionalized infants. J Exp Child Psychol 1975; 19(3): 456-63.
 57.   Barnard KE, Bee HL. The impact of temporally patterned stimulation on the development of preterm infants. Child Development 1983: 54(5); 1156-1167.