بررسی اثر سن، جنس و عیوب انکساری بر ضخامت مرکزی قرنیه در مراجعه کنندگان به بیمارستان چشم پزشکی الزهرا (س) زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

2 مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار، مرکز تحقیقات چشم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف:
ضخامت مرکزی قرنیه، به عنوان یکی از پارامترهایسگمان قدامی چشم، از فاکتورهای مهم در ارزیابی بیماران مبتلا به اختلالات چشمی به شمار می رود. هدف از این پژوهش، بررسی اثر سن، جنس و عیوب انکساری بر ضخامت مرکزی قرنیه در مراجعه کنندگان به بیمارستان چشم پزشکی الزهرا (س) زاهدان، با استفاده از روش مدلسازی رگرسیون چندکی خطی می­باشد.
روش بررسی:
مطالعه مقطعی حاضر بر روی ۷۵۵ چشم از افراد واجد شرایط ورود به مطالعه که برای معاینات قبل از جراحی عیوب انکساری از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ به بیمارستان چشم پزشکی الزهرا (س) زاهدان، استان سیستان و بلوچستان مراجعه کرده بودند، صورت پذیرفت. پس از محاسبه شاخص­ های توصیفی، رگرسیون چندکی خطی به داده­ها برازش و حدود طبیعی برآورد شدند. تحلیل­ ها با استفاده از نرم ­افزارهای SPSS(21) و R(3.3.0) انجام گرفت.
یافته‌ها:
در این مطالعه، تعداد 422 نفر (56%) از شرکت­ کنندگان را زنان تشکیل می­ دادند. میانگین سن افراد 7/6±۲۷ سال بود. بر اساس نتایج مدل رگرسیون چندکی خطی، سن به طور معناداری بر ضخامت مرکزی قرنیه مؤثر بود. در حالی ­که، جنس و مقدار عیب انکسار تاثیر آماری معناداری را نشان ندادند. همچنین حدود طبیعی برای زنان (۶۰۲ – ۴۸۹) و برای مردان (۶۰۰ – ۴۸۲) میکرومتر بدست آمد. به منظور اهداف مقایسه ­ای، این حدود به تفکیک گروه­های سنی و جنس نیز گزارش شده است.
نتیجه­ گیری:
حدود طبیعی حاصل از این پژوهش می­تواند توسط چشم­ پزشکان در معاینات قبل از انجام جراحی­ های عیوب انکساری و ارزیابی پاتولوژی­های چشمی از جمله گلوکوم مورد استفاده قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Hashemi M, Falavarjani KG, Aghai GH, Aghdam KA, et al. Anterior segment study with the pentacam scheimpflug camera in refractive surgery candidates. Middle East Afr J Ophthalmol 2013; 20(3): 212. 
 2.  Al-Mezaine HS, Al-Obeidan S, Kangave D, Sadaawy A, et al. The relationship between central corneal thickness and degree of myopia among Saudi adults. International ophthalmology 2009; 29(5): 373-8. 
 3.  Fahd DC, Cherfan CG, Raad C, Asouad M, et al. Assessment of anterior and posterior corneal indices using two Scheimpflug analyzers. Arq Bras Oftalmol 2014; 77(1): 17-20.
 4.  Fern KD, et al. Intraocular pressure and central corneal thickness in the COMET cohort. Optometry and vision science: official publication of the American Academy of Optometry 2012; 89(8): 1225.
 5.  Binder PS, Lindstrom RL, Stulting RD, Donnenfeld E, et al. Keratoconus and corneal ectasia after LASIK. J Refract Surg 2005; 21(6): 749-52.
 6.  Kingman S. Glaucoma is second leading cause of blindness globally. Bulletin of the World Health Organization 2004; 82(11): 887-8.
 7. Channa R, Mir F, Shah MN, Ali A, et al. Central corneal thickness of Pakistani adults. J Pak Med Assoc 2009; 59(4): 225.
 8.  Doughty MJ, Zaman ML. Human corneal thickness and its impact on intraocular pressure measures: a review and meta-analysis approach. Surv Ophthalmol 2000; 44(5): 367-408.
 9.  Piñero DP, González CS, Alió JL. Intraobserver and interobserver repeatability of curvature and aberrometric measurements of the posterior corneal surface in normal eyes using Scheimpflug photography. J Refract Surg 2009; 35(1): 113-20.
 10. Lam AK, Chen D. Pentacam pachometry: comparison with non‐contact specular microscopy on the central cornea and inter‐session repeatability on the peripheral cornea. Clin Exp Optom 2007; 90(2): 108-14.
 11. Shankar H, Taranath D, Santhirathelagan CT, Pesudovs K. Anterior segment biometry with the Pentacam: comprehensive assessment of repeatability of automated measurements. J Refract Surg 2008; 34(1): 103-13.
 12.  Jain R, Grewal SP. Pentacam: principle and clinical applications. J Curr Glaucoma Pract 2009; 3(2): 20-32.
 13. Khoramnia R, Rabsilber TM, Auffarth GU. Central and peripheral pachymetry measurements according to age using the Pentacam rotating Scheimpflug camera. J Cataract Refract Surg 2007; 33(5): 830-6.
 14.  Yekta AA, Hashemi H, Khabazkhoob M, Yazdani N, et al. Distribution of orbscan indices in a young population of Iran. Acta Ophthalmol 2014; 92(s253): 0.
 15.  Sadoughi MM, Einollahi B, Einollahi N, Rezaei J, et al. Measurement of Central Corneal Thickness Using Ultrasound Pachymetry and Orbscan II in Normal Eyes. J Ophthalmic Vis Res 2014; 10(1): 4-9.
 16.  Hahn S, Azen S, Ying-Lai M, Varma R. Central corneal thickness in Latinos. Invest Ophthalmol Vis Sci 2003; 44(4): 1508-12.
 17.  Iyamu E, Iyamu JE, Amadasun G. Central corneal thickness and axial length in an adult Nigerian population. J Optom 2013; 6(3): 154-60.
 18. Thomas R, Korah S, Muliyil J. The role of central corneal thickness in the diagnosis of glaucoma. Indian J Ophthalmol 2000; 48(2): 107-11.
 19.  Lee ES, Kim CY, Ha SJ, Seong GJ, et al. Central corneal thickness of Korean patients with glaucoma. Ophthalmology 2007; 114(5): 927-30.
 20.  Hoffmann EM, Lamparter J, Mirshahi A, Elflein H, et al. Distribution of central corneal thickness and its association with ocular parameters in a large central European cohort: the Gutenberg health study. PloS one 2013; 8(8): e66158.
 21. Hashemi H, Khabazkhoob M, Yazdani N, Ostadimoghaddam H, et al. The distribution of orbscan indices in young population. J Curr Ophthalmol 2016 Aug 31.
 22. Hao L, Naiman DQ. Quantile regression. Sage; 2007 Apr 18.
 23. Kent C. The anterior chamber from every angle. Rev ophthalmol. 2005; 12(6): 33-8.
 24.  Rashmi S, Soni Soman D, Anupama B, Jain R, et al. Do Postmenopausal Women have Thinner Central Corneal Thickness as Compared to Women in Reproductive Age Group? women.; 510(519): 10.
 25.  Goldich Y, Barkana Y, Pras E, Fish A, et al. Variations in corneal biomechanical parameters and central corneal thickness during the menstrual cycle. J Cataract Refract Surg 2011; 37(8): 1507-11.