بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های اشرشیا کلی جدا شده از عفونت ادراری بیماران سرپائی مراجعه کننده بیمارستان نبی اکرم (ص) شهرستان زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس آزمایشگاه، بیمارستان نبی اکرم (ص) زاهدان، زاهدان، ایران

چکیده

هدف:
عفونتهای مجاری ادراری (Urinary tract infections) دومین عفونت شایع انسانی است که توسط خانواده انتروباکتریاسه و به خصوص Escherichia coli  به وجود می ­آید. با توجه به افزایش مقاومتهای آنتی بیوتیکی بین سویه­ های اشرشیا کلی، هدف از این مطالعه تعیین الگوی کنونی و همچنین بررسی تغییرات الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه­ های اشرشیا کلی جدا شده از عفونتهای ادراری بیماران سرپائی مراجعه کننده به بیمارستان نبی اکرم شهر زاهدان در طی سالهای گذشته بود.
روش بررسی:
این مطالعه توصیفی بر روی 87 نمونه ی باکتری اشرشیا کلی جدا شده از بیماران مبتلا به عفونتهای ادراری بیماران یکی از بیمارستانهای شهر زاهدان انجام شد. در نهایت آزمون حساسیت دارویی برای آنتی بیوتیک­های: ایمی پنم (IPM)، جنتامایسین (GM)، سفتازیدیم (CAZ)، نالیدیکسیک اسید (NA)، آمیکاسین (AN)، نیتروفورانتوئین (FM) و کوتریموکسازول (SXT) برای ایزوله­های اشرشیا کلی انجام شد.
یافته­ ها:
از مجموع 87 نمونه، 70/2% ایزوله ها مربوط به زنان و 29/8% ایزوله‌ها از مردان جداسازی شده بودند. بیماران در محدوده­ ی سنی 45-12 سال بودند و میزان مقاومت به آنتی بیوتیک­ها به ترتیب: کوتریموکسازول (66/6%)، نالیدیکسیک اسید (63%)، سفتازیدیم (44/8%)، نیتروفورانتوئین (26/1%)، آمیکاسین (19/5%)، جنتامایسین (13/7%) و ایمی پنم (4/5%) ارزیابی شد.
نتیجه گیری:
براساس نتایج این مطالعه آنتی بیوتیک­ های ایمی پنم و کوتریموکسازول به ترتیب کمترین و بیشترین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی را داشتند. لذا پیشنهاد می ­شود برای درمان عفونتهای ادراری تجویز آنتی بیوتیک کوتریموکسال متوقف گردد و از داروی ایمی پنم استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Jalalpoor S. Antibiotic Resistant Pattern in ESBLs Producer Klebsiella Pneumoniae Strains Isolated of Hospitalized and Out Patients Acquired Urinary Tract Infection. J Isfahan Med Sch. 2011; 29: 142-145. [Persian]
 2. Mobasherizadeh M, Bidoki SK, Mobasherizadeh S. Prevalence of CTX-M Genes in Escherichia Coli Strains in Outpatient and Inpatient Cases with Urinary Tract Infections in Isfahan, Iran. J Isfahan Med Sch 2016; 33(360): 2020-5. [Persian]
 3.  Hosseini Jazani N, Toloimahd A. The Sensitivity Pattern Of Urinary E. coli Isolates To Cefepime With Determining Minimum Inhibitory Concentrations. Urmia Medical Journal 2014; 25(6): 495-501. [Full text in Persian]
 4.  Jalalpour SH, Mobasherizadeh S. Prevalence of extended-spectrum betalactamase in Escherichia coli strains isolated from urinary tract infection. Zahedan J Res Med Sci 2011; 13(6): 47-53. [Persian]
 5.  Heidari-soureshjani E, Heidari M, Doosti A. Epidemiology of urinary tract infection and antibiotic resistance pattern of E. coli in patients referred to Imam Ali hospital in Farokhshahr, Chaharmahal va Bakhtiari, Iran. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 2013; 15(2): 9-15. [Persian]
 6.  Madani SH, Khazaee S, Kanani M, Shahi M. Antibiotic resistance pattern of E. coli isolated from urine culture in Imam Reza Hospital Kermanshah-2006. J Kermanshah Univ Med Sci 2008; 12(3): 25-32. [Persian]
 7. Haghgoo SM, Varshochi M, Sabour S, Askari E, et al. The Prevalence and Antibiotic Susceptibility Pattern of Isolated Microorganisms from Hospitalized Patients with Heart Diseases. J Isfahan Med Sch 2014; 31: 260-68. [Persian]
 8. Zhanel GG, Karlowsky JA, Harding GKM. A Canadian national surveillance study of urinary tract isolates from outpatients: comparison of the activities of trimethoprim sulfamethoxazole, ampicillin, mecillinam, nitrofurantoin, and ciprofloxacin. Antimicrob Agents Chemother 2000; 44(4): 1089-92.
 9.  Karlowsky JA, Kelly LJ, Thornsberry C, Jones ME, et al. Trends in antimicrobial resistance among urinary tract infection isolates of Escherichia coli from female outpatients in the United States. Antimicrob Agent Chemother 2002; 46(8): 2540-5.
 10. Ranjbaran M, Zolfaghari M, Japoni-Nejad A, Amouzandeh-Nobaveh A, et al. Molecular investigation of integrons in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae isolated from urinary tract infections. J Mazand Univ Med Sci 2013; 15; 23(105):20-7. [Persian]
 11.  Borji A, Zahedani SS, Morad AV. Escherichia coli drug resistance isolated from urinary tract infections. ZUMS Journal 2001; 9(37):2 8-32. [Persian]
 12.  Kasmaei Z, Nouri AM, Tehrani HF, Arashkia A, et al. Determination of drug sensitivity in Escherichia coli with multiple drug resistance in outpatients with urinary tract infections in Tehran. Iranian J Microbiol 2012; 6(3): 37-44. [Persian]
 13. Jalalpoor SH, Mobasherizadeh S. Frequence of ESBLs and Antibiotic Resistant Pattern in to E. coli and K. pneumoniae Strains Isolated of Hospitalized and Out patients Acquired Urinary Tract Infection (Esfahan/2008-2009). Journal of Microbial world 2009; 2(2): 105-111. [Persian]
 14. Kurutepe S, Surucuoglu S, Sezgin C, Gazi H, et al. Increasing antimicrobial resistance in Escherichia coli isolates from community acquired urinary tract infections during 1998 - 2003 in Manisa, Turkey. Jpn J Infect Dis 2005; 58: 159-61.
 15.  Afshartous D, Bauer SR, Connor MJ, Aduroja OA, et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of imipenem and meropenem in critically ill patients treated with continuous venovenous hemodialysis. Am J Kidney Dis 2014; 63(1): 170-1.
 16.  Armand-Lefèvre L, Angebault C, Barbier F, Hamelet E, et al. Emergence of imipenem-resistant gram-negative bacilli in intestinal flora of intensive care patients. Antimicrob agents chemother 2013; 57(3): 1488-95.
 17.  Wellington EM, Boxall AB, Cross P, Feil EJ, et al. The role of the natural environment in the emergence of antibiotic resistance in Gram-negative bacteria.  Lancet Infect Dis 2013; 13(2): 155-65.
 18.  Zhanel GG, Karlowsky JA, Harding GKM. A Canadian national surveillance study of urinary tract isolates from outpatients: comparison of the activities of trimethoprim sulfamethoxazole, ampicillin, mecillinam, nitrofurantoin, and ciprofloxacin. Antimicrob Agents Chemother 2000; 44(4):1089-92.