اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر هادی استادی مقدم

اپتومتری(PhD) استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

ostadihmums.ac.ir
051-38846722
0000-0002-1210-2923