نویسنده = ������������ �������� �������� ����������
رابطه میان نحوه ی مقابله با استرس و کمردرد در دانشجویان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 52-58

10.22038/jpsr.2020.32558.1809

رضا شم آبادی؛ لیلا رنجبری؛ زهرا سادات خورشید عرب؛ علی کامرانی