نویسنده = ������ ���������� ����������
کدام تشخیص آزمایشگاهی صحیح است؟ سالک یا گرانولوم تنگ ماهی؟ بررسی موارد گرانولوم استخر شنا با تشخیص اولیه لیشمانیوز جلدی در سه بیمار در مشهد

دوره 6، شماره 3، مهر 1396، صفحه 80-85

10.22038/jpsr.2017.14754.1376

عبدالمجید فتی؛ شادی رحمانی خراسانی؛ محمود پریان؛ پرستو تاج زاده؛ امین بجدی؛ الهام پوستچی؛ الهام مقدس


پیشینه عفونتهای بورخولدریایی در ایران

دوره 2، شماره 2، مهر 1392، صفحه 54-59

10.22038/jpsr.2013.1714

محسن عارف نژاد؛ پرستو تاج زاده؛ عاطفه برجسته