کدام تشخیص آزمایشگاهی صحیح است؟ سالک یا گرانولوم تنگ ماهی؟ بررسی موارد گرانولوم استخر شنا با تشخیص اولیه لیشمانیوز جلدی در سه بیمار در مشهد

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، آزمایشگاه مرگزی بیمارستان امام رضا(ع)، مشهد، ایران

2 استاد مرکز تحقیقات بیماریهای پوستی و لیشمانیوز جلدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار گروه میکروب شناسی، مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر، کاشمر، ایران

5 دانشیار گروه بیماریهای عفونی، بیمارستان امام رضا(ع)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف:
مایکوباکتریوم مارینوم (Mycobacterium marinum) یک باکتری اسید فاست آزاد زی است که درگروه مایکوباکتریوم های آتیپیک قرار می­گیرد و عامل یک بیماری پوستی لنفاوی بنام گرانولوم تنگ ماهی یا استخر شنا می­باشد. این ارگانیسم بیشتر در استخرهای طبیعی، آکواریوم­ های خانگی و آبزیان آبهای شور و شیرین وجود دارد. در این گزارش سه نفر که در مشهد مبتلا به گرانولوم تنگ ماهی گردیده اند، معرفی و شرح  داده شده اند.
گزارش موارد:
در طول 3 ماه از سال 1395، سه نفر که دارای ضایعات جلدی روی اندام های خود بودند به آزمایشگاه انگل شناسی و کلینک ویژه بیمارستان امام رضا مراجعه نمودند. تمام افراد توسط پزشک متخصص پوست معاینه شده و با تشخیص بالینی اولیه سالک جهت تشخیص قطعی علت ضایعه به آزمایشگاه معرفی شده بودند. از این تعداد 2 نفر مرد و 1 نفر زن بودند. ابتدا برای بیماران اسمیر مستقیم رنگ آمیزی گیمسا تهیه گردید و در صورت منفی بودن نتیجه با توجه به شرح حال بیماران رنگ آمیزی زیل نیلسن و کشت روی محیط لونشتاین جانسن  تهیه شد . مشاهده باسیل های قرمز رنگ و یا رشدکلنی های زرد رنگ عفونت Mycobacterium marinum  را در ضایعات پوستی تایید نمود.
نتیجه گیری:
گرانولوم تنگ ماهی یک بیماری پوستی نوپدید در مشهد است که بصورت اسپورادیک مشاهده می شود. ضایعات پوستی شباهت بالینی زیادی با   سالک  بویژه فرم اسپوروتریکوتیک دارند. بیمارانی که ضایعات پوستی آن ها مشابه سالک می باشد و سابقه تماس با ماهی و یا شنا در استخر های دارای ماهی دارند بایستی از نظر گرانولوم تنگ ماهی نیز آزمایش شوند. 

کلیدواژه‌ها


 1. Linell F, Norden A. Mycobacterium balnei. A New Acid-Fast Bacillus Occurring in Swimming Pools and Capable of Producing Skin Lesions in Humans. Acta Tuberculosea Scandinavica 1954; 33: 1-84.
 2. Even‐Paz Z, Haas H, Sacks T, Rosenmann E. Mycobacterium Marinum Skin Infections Mimicking Cutaneous Leishmaniasis. British Journal of Dermatology 1976; 94(4): 435-42.
 3. Huminer D, Pitlik SD, Block C, Kaufman L, Amit S, Rosenfeld JB. Aquarium-borne Mycobacterium Marinum Skin Infection: Report of a Case and Review of the Literature. Archives of Dermatology 1986; 122(6): 698-703.
 4. Bercovier, H., and V. Vincent. Mycobacterial Infections in Domestic and Wild Animals Due to Mycobacterium Marinum. Rev Sci tech. Off. Int. Epiz 2001; 20(1): 265-290.
 5. Hurst LC, Amadio PC, Badalamente MA, Ellstein JL, Dattwyler RJ. Mycobacterium Marinum Infections of the Hand. The Journal of hand surgery 1987; 12(3): 428-35.
 6. Aubry A, Chosidow O, Caumes E, Robert J, Cambau E. Sixty-three cases of Mycobacterium Marinum Infection: Clinical Features, Treatment, and Antibiotic Susceptibility of Causative Isolates. Archives of internal medicine 2002; 162(15): 1746-52.
 7. Musa, Ahmed, et al. Sodium Stibogluconate (SSG) & Paromomycin Combination Compared to SSG for Visceral Leishmaniasis in East Africa: a Randomised Controlled trial. PLoS Neql Trop Dis 2012; 6(6): e1674.
 8. Akhavan R, Meshkat Z, Khajekaramadini M, Meshkat M. Eight-year study of mycobacterium Tuberculosis in Mashhad, Northeast of Iran. Iranian Journal of Pathology 2013; 8(2): 73-80.
 9. Mohaghegh M, Fata A, Salehi G, Berenji F, Bazzaz MM, Rafatpanah H, et al. Molecular Identification of Leishmania Species Using Samples Obtained from Negative Stained Smears. Iran J of Parasitol 2013; 8(2): 337-41.
 10. Sharma J, Ke Y, Lin C, Chhabra R, Wang Q, Nangreave J, et al. DNA‐Tile‐Directed Self‐ Assembly of Quantum Dots into Two‐Dimensional Nanopatterns. AngewandteChemie International Edition 2008; 47(28): 5157-9.
 11. Magdi, M., Jafari, J., &Kaveh, H. (2006). Epidemiologic Study of Tuberculosis in Mashhad University of Medical Science (Iran) between 2005-2006. In The 15th Iranian congress of Infectious Diseases and Tropical Medicine (2006 Tehran).
 12. Fata A, Parian M, Berenji F, Postchi E, Moghaddas E, Rahmani S. What is the Diagnosis? Cutaneous Leishmaniasis or Fish tank Granuloma. Archives of Iranian Journals of Parasitology, Supplementary Issue 2015; 10(1):184 (Abstract)
 13. Ryan JM, Bryant G. Fish Tank Granuloma--a Frequently Misdiagnosed Infection of the Upper limb. Journal of accident & emergency medicine 1997; 14(6): 398-400.
 14. AlKhodair R, Al‐Khenaizan S. Fish tank Granuloma: Misdiagnosed as Cutaneous Leishmaniasis. International Journal of Dermatology 2010; 49(1): 53-5.