نویسنده = حمید رضا گیلاسی
آسیب‌های مرتبط با سقوط در سالمندان کاشان

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 74-82

10.22038/jpsr.2015.4610

حمید رضا گیلاسی؛ حمید سوری؛ شهرام یزدانی؛ پریسا طاهری تنجانی


میزان جراحی کاتاراکت در استان خراسان رضوی طی سالهای 1386 لغایت 1390

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 7-15

10.22038/jpsr.2015.2333

حسن هاشمی؛ فرهاد رضوان؛ اکبر فتوحی؛ حمید رضا گیلاسی؛ سهیلا عسگری؛ امیدعلی پاپی؛ رضا نوروزی راد؛ مهدی خبازخوب