میزان جراحی کاتاراکت در استان خراسان رضوی طی سالهای 1386 لغایت 1390

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد چشم پزشکی، مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، تهران، ایران

2 پزشک، مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، تهران، ایران

3 استاد اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترا، گروه اپیدمیولوژی و آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

5 دانشجوی دکترا، مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، تهران، ایران

6 مربی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

7 مربی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران

8 دانشجوی دکترا، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف:
تعیین روند میزان جراحی کاتاراکت طی سالهای 1386 تا 1390 در استان خراسان رضوی
روش بررسی:
از مراکز جراحی کاتاراکت در استان خراسان رضوی بصورت تصادفی 5 مرکز انتخاب گردید، 3 مرکز ماژور (تعداد جراحی بیش از 3000 در سال) و 2 مرکز مینور بودند. از هر مرکز یک هفته در هر فصل بصورت تصادفی و در مجموع 20 هفته انتخاب و تعداد جراحی های کاتاراکت در این مدت محاسبه شد. به نسبت تعداد جراحی ها از هر هفته نیز درصدی از پرونده ها بصورت مفصل مورد آنالیز قرار گرفت.
یافته ها:
تعداد کل جراحی های کاتاراکت انجام شده طی سالهای 1386 تا 1390 به ترتیب 21388، 22750، 23888، 28063 و 30100 تخمین زده می شود. میزان جراحی کاتاراکت با توجه به جمعیت استان خراسان رضوی بطور خطی در این مدت از 3782 (95% فاصله اطمینان از 3732 تا 3833)  به 5021 (95% فاصله اطمینان از 4965 تا 5078) به ازای هر یک میلیون نفر می باشد. 0/3% از جراحی ها با روش اینتراکاپسولار، 15/1% با روش اکستراکپسولار، 845/6 با روش فیکوامولسیفیکاسیون و 0/1% با روش لنزکتومی بودند. طی 5 سال مورد مطالعه روش فیکو بطور معنی داری از 84/7% در سال 85 به 90/4% در سال 90 رسید در حالی‌که روش اکسترا از 14/7% به 9/2% طی این مدت کاهش داشت. 0/87% این جراحی ها دارای عارضه حین جراحی بودند.
نتیجه گیری:
در این مطالعه برای اولین بار میزان جراحی کاتاراکت به طور اختصاصی در استان خراسان رضوی گزارش و مشخص گردید. میزان بدست آمده در مقایسه با مطالعه قبلی در ایران بطور قابل توجهی بهتر بوده و نسبت به معیار سازمان جهانی بهداشت قابل قبول و مطلوب می باشد. با توجه به رشد جمعیت مسن استان خراسان باید توجه کرد که برای پوشش کامل افراد نیازمند به جراحی کاتاراکت لازم است این میزان نسبت به وضعیت فعلی هنوز بالاتر باشد. لذا توجه به فراهم کردن تسهیلات جراحی کاتاراکت مخصوصا روش فیکوامولسیفیکاسیون و آموزش این روش می تواند جز اولویتهای نظام سلامت در این استان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها