نویسنده = ������������������ ��������
ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه کاربران در شهر تهران

دوره 3، شماره 2، مهر 1393، صفحه 78-85

10.22038/jpsr.2014.3338

مریم احمدی؛ مریم برآبادی؛ لیلا شاهمرادی؛ فاطمه حسینی