ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه کاربران در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 استادیار و عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 مربی و عضو هیات علمی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف:
سیستم‌های اطلاعات بیمارستان به عنوان پیش‌نیازی جهت ارائه موثر و با کیفیت مراقبت سلامت در بیمارستان‌ها محسوب می شوند. تناسب با کار این سیستم‌ها به این معنی است که سیستم، به کاربر کمک نماید تا کارش را بصورتی موثر و کارا انجام دهد. همچنین تنها قسمت‌هایی از نرم افزار نمایش داده شود که برای انجام کار ضروری است.
روش بررسی:
این مطالعه توصیفی مقطعی بوده و به منظور انجام این پژوهش ابتدا همه بیمارستان‌های دارای سیستم اطلاعات بیمارستانی در شهر تهران مشخص شدند. سپس همه شرکت‌های ارائه دهنده این سیستم‌ها مشخص شدند. در مرحله بعد، از بین هر چند بیمارستانی که توسط یک شرکت پشتیبانی می شد، یک بیمارستان به صورت تصادفی انتخاب شد. در نهایت میزان تناسب با کار سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی، از نظر منشی بخش‌ها، پرستاران و کاربران امور اداری با استفاده از بخش اول پرسشنامه ایزومتریک 9241 بررسی شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و توسط نرم‌‌افزار SPSS صورت گرفت.
یافته ها:
یافته ها نشان داد میانگین معیارهای میزان تناسب سیستم‌های اطلاعاتی برای انجام  وظیفه از 5 امتیاز 3/04 بود. بطور کلی کاربران امور اداری امتیاز 0/32 ± 2/96، منشی‌ها امتیاز 0/52 ± 3/03 و پرستاران امتیاز 0/43 ± 3/13 را به این ویژگی دادند.
نتیجه گیری:
به نظر می رسد توسعه‌دهندگان سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی، باید در چرخه‌ی ارتقای نرم‌افزار به معیارهای زیر توجه بیشتری نمایند: تحمیل وظایف نامربوط به کاربر، امکان تنظیم چگونگی ارائه ی نتایج مطابق نیازهای کاری کاربر و امکان یافتن آسان پیشنهادهای لازم برای انجام کار توسط کاربر.

کلیدواژه‌ها

موضوعات