نویسنده = ���������������� �������� ��������������
بررسی شاخصهای عملکرد بینایی پس از جراحی کاتاراکت سالخوردگی

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 7-13

10.22038/jpsr.2015.5330

مهدی محمدی؛ علی میرزاجانی؛ ابراهیم جعفرزاده پور؛ مهدی خباز خوب


شیوع ضعف تقارب در جمعیت دانشجویی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 47-52

10.22038/jpsr.2014.2338

زهره شریف؛ علی میرزاجانی؛ ابراهیم جعفرزاده پور