بررسی شاخصهای عملکرد بینایی پس از جراحی کاتاراکت سالخوردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی‌کارشناس ارشد اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه اپتومتری دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 استاد گروه اپتومتری دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف:
کاتاراکت سالخوردگی، کدر شدن عدسی چشم (Crystalline lens) است که معمولاً با افزایش سن بوجود می‌آید. عملکردهای بینایی، نقش موثری در تعیین وضعیت کمی بینایی افراد دارند. هدف این مقاله، بررسی و مقایسه شاخصهای عملکرد بینایی قبل از جراحی کاتاراکت سالخوردگی و بعد از آن در فاصله یکماه و دو ماه بعد از عمل می‌باشد.
روش بررسی:
در این مطالعه،40 بیمار (۱۴ زن و ۲۶ مرد با میانگین سنی 8/4±51/1 ) که دارای کاتاراکت سالخوردگی بودند مورد بررسی قرار گرفتند. معاینات اپتومتری به صورت اندازه‌گیری حدت بینایی (با واحد  log MARتوسط تست Freiburg)، دید رنگ (تعداد صفحات تشخیص داده شده توسط تست Ishihara) و حساسیت کانتراست (در فرکانسهای فضایی ۱و ۵ و ۷ سیکل بر درجه توسط تست Freiburg)  به عنوان شاخص‌های عملکرد بینایی، قبل از عمل جراحی و بعد از آن در فاصله یک ماه و دو ماه بعد از عمل انجام گردید. در بررسی داده‌ها ابتدا آزمون نرمالیتی Klomogorov-Smirnov انجام شد و برای مقایسه واریانس آنها از تست ANOVA داده‌های تکراری و تستهای Mauchly و Greenhouse-Geisser و برای بررسی همبستگی میان داده‌ها از تست Partial  استفاده گردید.
یافته‌ها:
در تست حدت بینایی، تفاوت معنی‌داری بین نتایج قبل از عمل جراحی و به ترتیب یکماه (0/003=p) و دو ماه(0/007=p) بعد از آن وجود داشت بطوری که افزایش معنی‌داری در حدت بینایی بدست آمد. همچنین حدت بینایی در ماه دوم بعد از عمل نسبت به ماه اول بعد از عمل افزایش معنی‌داری نشان ‌داد (p<0/001). در تست دید رنگ، تفاوت معنی‌داری بین دید رنگ قبل از جراحی کاتاراکت و به ترتیب یک ماه (0/370=p) و دو ماه (0/367=p) بعد از آن مشاهده نشد. در تست حساسیت کانتراست، بین نتایج بعد ازعمل با قبل از آن به جز فرکانس فضایی یک سیکل بر درجه (0/045=p مربوط به یکماه بعد ازعمل و 0/021=p مربوط به دو ماه بعد ازعمل )، تفاوت معنی‌داری در سایر فرکانسهای فضایی ( ۵ و ۷ سیکل بر درجه) مشاهده نشد (جدول ۳).
نتیجه‌گیری:
انجام عمل جراحی کاتاراکت موجب افزایش شاخص‌ حدت بینایی و همچنین شاخص حساسیت کانتراست در فرکانس فضایی پایین می‌گردد اما لزوماً بر شاخص دید رنگ تاثیر معنی‌داری ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. American Academy of ophthalmology, lens and cataract, 2004-2005; 11: 12- 47.
2. Rubin G, Adamson I, Stark W. Comparison of acuity, contrast sensitivity and disability glare before and after cataract surgery. Arch Ophthamol 1993; 111: 56–61. [PubMed]
3. Hart PM, Stevenson MR, Montgomery AM, et al. Further validation of the Daily Living Tasks Dependent on Vision: identification of domains. Br J Ophthalmol 2005; 89: 1127–1130.
4. Javitt, J. C., Brenner, M. H., Curbow, B., Legro, M. W., and Street, D. A. Outcomes of cataract surgery, improvement in visual acuity and subjective visual function after surgery in the first, second, and both eyes, Archives of Ophthalmology 1993; 111(5): 686-691.
5. Panchapakesan, J., E. Rochtchina, and P. Mitchell. ,Five-year change in visual acuity following cataract surgery in an older community, the Blue Mountains Eye Study. Eye 2004; 18(3): 278-282.
6. MSM Lasa, III MB Datiles, MJ Podor, BV Magno, Contrast and Glare Sensitivity, Ophthalmology 1992; 99: 1045-1049.
7. Elliott, D.B., MA Hurst, Simple clinical techniques to evaluate visual function in patients with early cataract, Optom Vis Sci 1990; 67: 822–825.
8. Elliott, D.B., & Situ, P. Visual acuity versus letter contrast sensitivity in early cataract. Vision Research 1998; 38(13): 2047-2052.
9. Desai P, Reidy A, Minassian DC, et al. Gains from cataract surgery: visual function and quality of life Br J Ophthalmol 1996; 80: 868-73.
10. Delahunt, Peter B., et al,Long-term renormalization of chromatic mechanisms following cataract surgery, Visual neuroscience 2004; 21(03): 301-307.
11. Janghorbani M., Amini M., Cataract in type 2 diabetes mellitus in Isfahan, Iran: incidence and risk factors. Ophthalmic Epidemiol. 2004; 11(5):347–358.
12. Wilhelm D. Tobias P. Barbara W. Testing acuity and contrast vision under standardised lighting conditions. Br J Ophthalmol 2011; 95: 1506-1508.
13. Pirie A. Color and solubility of the proteins of human cataracts. Investigative Ophthalmology 1968; 7: 634–642. [PubMed]
14. Heravian J, Shoeibi N, Yasini SH, Azimi A, Ostadi H, Yekta AA, EsmailyH. Evaluation of contrast sensitivity, color vision and visua acuity in patient with and without Diabet. Irainan Journal of Ophthalmology. 2010; 22(3): 33-40.
15. Klinika N,[The influence of IOL implantation on visual acuity, contrast sensitivity and colour vision 2 and 4 months after cataract surgery]. - PubMed - NCBI [Internet]. [cited 2015Jun 19]. Available from :http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16640052#.
16. Pelli DG, Robson JG, Wilkins AJ. The design of a new letter chart for measuring contrast sensitivity. Clin Vis Sci 1988; 2: 187-199.
17. Brown NA., Hill AR., the relation between myopia and cataract morphology, Br J Ophthalmol. 1987; 71: 405-414. [PMC free article] [PubMed].
18. Pesudovs K., Hazel CA., Doran RM., Elliott DB. ,The usefulness of Vistech and FACT contrast sensitivity charts for cataract and refractive surgery outcomes research. Br J Ophthalmol 2004; 88: 11-16. [PMC free article] [PubMed]
19. Elliott DB., Gilchrist J., Whitaker D., Contrast sensitivity and glare sensitivity changes with three types of cataract morphology: are these techniques necessary in a clinical evaluation of cataract, Ophthalmic Physiol Opt 1989; 9: 25-30. [PubMed]
20. Stifter E, Sacu S, Weghaupt H. Functional vision with cataract of different morphologies: comparative study. J Cataract Refract Surg 2004; 30: 1883-1891. [PubMed]
21. Pesudovs K, Hazel CA, Doran RM, Elliott DB. The usefulness of Vistech and FACT contrast sensitivity charts for cataract and refractive surgery outcomes research. Br J Ophthalmol 2004; 88:11-16. [PMC free article] [PubMed]
22. Gartaganis SP, Psyrojannis AJ, Koliopoulos JX, Mela EK. Contrast sensitivity function in patients with impaired oral glucose tolerance. Optom Vis Sci 2001; 78: 157–161. [PubMed]
23. Fraser, ML.,  Meuleners, LB.,  Lee, AH.,  Jonathon Ng, Morlet Q. , quality of life and depressive symptoms after first eye cataract surgery Nigel Source,Hyperlinkhttp://www.ingentaconnect.com/content/bsc/psy;jsessionid=7n6quvmd7mlbb.alexandra,  Psychogeriatrics 2013; 13(4): 237-243.