نویسنده = ���������� ���������� ����������
بررسی اثر خیشومی شدگی بر سازه های فرکانسی واکۀ/a/ قبل و بعد از همخوان خیشومی/m/ در کودکان شکاف کام

دوره 3، شماره 2، مهر 1393، صفحه 62-68

10.22038/jpsr.2014.3336

کوثر باغبان؛ فرهاد ترابی نژاد؛ نگین مرادی؛ نجمه مردانی؛ فائزه اسداله پور