بررسی اثر خیشومی شدگی بر سازه های فرکانسی واکۀ/a/ قبل و بعد از همخوان خیشومی/m/ در کودکان شکاف کام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، عضو هیأت علمی گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان،ایران

2 دانشجوی دکتری گفتاردرمانی، عضو هیأت علمی گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 دکترای گفتاردرمانی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی-اسکلتی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

4 کارشناس ارشد گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 مربی، عضو هیأت علمی گروه گفتاردرمانی،دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

چکیده

هدف:
هماهنگی تولیدی دریچه کامی حلقی به اثر همخوان خیشومی بر سگمنت های قبل و بعد از همخوان خیشومی اشاره دارد. یکی شدن فضای تشدیدی خیشومی با حفرۀ دهانی- حلقی،
سازه های فرکانسی مسیر صوتی را تغییر می ‌دهد. هدف از این پژوهش بررسی اثر فرآیند هماهنگی تولیدی خیشومی بر سازه ‌های فرکانسی واکۀ /a/ قبل و بعد از همخوان خیشومی در کودکان شکاف کام فارسی زبان می‌ باشد.
روش بررسی:
در این مطالعه مقطعی- تحلیلی از 30 کودک شکاف‌کام 4 تا 12 ساله خواسته شد طبق ارائۀ مدل شنیداری، /ama/ را 3 مرتبه تولید کنند و واکۀ /a/  را به مدت 3 ثانیه بکشند. داده‌ ها با استفاده از نرم ‌افزار Praat نسخه 13،3،5 مورد تحلیل قرار گرفت و بین فرکانس پایه (F0) و سازه های فرکانسی اول تا سوم (F1، F2 و  F3) در سه مرتبه تولید /ama/ میانگین گرفته شد. برای بررسی اثر همخوان خیشومی بر واکۀ ‌قبل و بعد و مقایسه با واکۀ /a/، از آزمون آنالیز واریانس دوطرفه استفاده شد.
یافته‌ ها:
تفاوت F0 در مقایسه‌ های انجام شده  میان  واکۀ /a/ در قبل و بعد از همخوان خیشومی، واکۀ /a/  قبل از  همخوان خیشومی با واکۀ /a/  تنها، واکۀ  /a/ بعد از همخوان خیشومی با واکۀ /a/ تنها معنادار نبود (p>0/000) در حالی که یافته ها نشان داد که تفاوت F1، F2 وF3 در سه حالت مقایسه، معنادار (p<0/001) بود.
نتیجه‌ گیری:
در کودکان شکاف‌کام مورد مطالعه F1، F2 وF3 در واکۀ /a/ قبل و بعد از همخوان /m/ تحت ‌تأثیر رخدادهای پیش ‌بینی کنندۀ خیشومی بعد از هم‌ تولیدی خیشومی و خیشومی شدگی کاهش می یابند.

کلیدواژه‌ها